Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
A range-wide assessment of carry-over effects within the full annual cycle of the Great Reed Warbler with a focus on sex and population differences
Název práce v češtině: Přenosové efekty v rámci ročního cyklu rákosníků velkých: celoareálová studie se zaměřením na rozdíly mezi pohlavími a populacemi
Název v anglickém jazyce: A range-wide assessment of carry-over effects within the full annual cycle of the Great Reed Warbler with a focus on sex and population differences
Klíčová slova: analýza stabilních izotopů, dálkově snímaná data, migrace ptáků, načasování, sezonní interakce, světelné geolokátory
Klíčová slova anglicky: avian migration, light-level geolocators, seasonal interactions, stable isotope analysis, remotely sensed data, timing
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petr Procházka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2017
Datum zadání: 15.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:09.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2019
Oponenti: Silke Bauer, Dr.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. David Hořák, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Rákosníci velcí jsou tažní pěvci zimující v subsaharské Africe, kde kompletně vyměňují opeření. Z předchozích studií sledujících migraci tohoto druhu pomocí světelných geolokátorů víme, že ptáci hnízdící ve střední a severní oblasti hnízdního areálu zimují v západní až střední Africe, zatímco ptáci z východní oblasti hnízdního areálu zimují ve východní až střední Africe, přičemž velká část jedinců během jedné zimy využívá dvou zimovišť. Dále je u tohoto druhu známa tahová konektivita a věrnost zimovišti a tahovým trasám.
Student/ka se ve své práci zaměří na analýzu vlivu podmínek v mimohnízdním období na načasování příletu na hnízdiště. K dispozici bude mít data ze světelných geolokátorů ze sledování migrace populací hnízdících ve Švédsku, Česku, Bulharsku, Turecku a Kazachstánu a vzorky per sledovaných jedinců. Ze světelných dat určí pozice v mimohnízdním období, včetně tahových zastávek. Kvalitu prostředí na zimovišti bude zjišťovat prostřednictvím analýzy stabilních izotopů (δ2H, δ13C, δ15N a δ34S) z per vyrostlých na afrických zimovištích v době zaznamenávání dat geolokátory a z hodnot normalizovaného diferenčního vegetačního indexu (NDVI). Kromě otestování vlivu mimohnízdních podmínek na načasování příletu na hnízdiště obou pohlaví bude student/ka studovat vliv načasování předchozích fenologických fází (včetně intratropických přesunů během zimování a tahových zastávek) na následující fáze napříč celým ročním cyklem.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK