Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Reflexe žité skutečnosti v díle Jiřího Ortena
Název práce v češtině: Reflexe žité skutečnosti v díle Jiřího Ortena
Název v anglickém jazyce: Reflection of real life in works of Jiří Orten
Klíčová slova: Jiří Orten, smrt otce, emigrace bratra, nenaplněný vztah, reflexe
Klíčová slova anglicky: Jiří Orten, death of father, emigration of brother, unfulfilled relationship, reflection
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra české literatury (41-KCL)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Dagmar Mocná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2017
Datum zadání: 15.11.2017
Datum a čas obhajoby: 04.09.2018 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1
Datum odevzdání elektronické podoby:09.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Josef Peterka, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude věnována otázce vztahu mezi básníkovým životem a jeho dílem. Autor BP se při řešení této problematiky bude pohybovat mezi třemi rovinami jevů:
1. životopisnými informacemi (z nichž vybere ty, jež bude považovat za klíčové pro Ortenovo dílo
2. texty Ortenových deníků, stojících na pomezí mezi fikční a faktuální literaturou
3. básnickými sbírkami Ohnice a Elegie coby fikčními texty, v nichž je básníkova životní zkušenost přetavena v svébytné umělecké sdělení
Metodologickým základem práce bude teorie fikčních světů lyriky a práce teoreticky vymezující charakter tzv. autenticilní literatury.Seznam odborné literatury

Sekundární literatura k metodologii práce

M. Červenka: Fikční světy lyriky
J. Cieslar: Hlas deníku
heslo Deník in D. Mocná, J. Peterka a kol.: Encyklopedie literárních žánrů
T. Kubíček: Obrana paměti: Čas a skutečnost v české literatuře sedmdesátých let, jejich povaha a důsledky aneb Co způsobuje narativ. Česká literatura 2004

Sekundární literatura k Jiřímu Ortenovi:

V. Černý in Tvorba a osobnost 1994
J. Grossman, O. Ornest, Z. Urbánek in Deníky Jiřího Ortena 1958
V. pešla: Jeden z deníků střední Evropy, Kritický sborník 1991, č. 2
Z. Kožmín: Čas a prostor v Ortenově poezii in Studie a kritiky 1995
S. Richterová: Etika a estetika literárního deníku, Kritický sborník 1992, č. 2
J. Trávníček in Poezie poslední možnosti 1996


Předběžná náplň práce
Práce bude věnována otázce vztahu mezi básníkovým životem a jeho dílem. Autor bakalářské práce se při řešení této problematiky bude pohybovat mezi třemi rovinami jevů:
1. životopisnými informacemi, z nichž vybere ty, jež bude považovat za klíčové pro Ortenovo dílo
2. texty Ortenových deníků, stojících na pomezí mezi fikční a faktuální literaturou
3. básnickými sbírkami Ohnice a Elegie coby fikčními texty, v nichž je básníkova životní zkušenost přetavena v svébytné umělecké sdělení.
Metodologickým základem práce bude teorie fikčních světů lyriky a studie teoreticky vymezující charakter tzv. autenticilní literatury.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis is focused on the relations between the poet´s life and his works. The author of the bachelor thesis deals with three types of resources:
1. biographical data crucial to Orten´s works
2. Orten´s diaries which oscillate between fictional and factual literature
3. collections of poems Ohnice and Elegie as fictional texts, in which the poet’s life experience is molded into a disctinctive artistic manifesto.
The methodological base of the thesis is the theory of the fictional worlds of lyric poetry and studies which are theoretically delimiting the character of the so called non-fictonal literature.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK