Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Využití elektromyografie pro funkční diagnostiku horní končetiny u spinálních pacientů z pohledu ergoterapeuta
Název práce v češtině: Využití elektromyografie pro funkční diagnostiku horní končetiny u spinálních pacientů z pohledu ergoterapeuta
Název v anglickém jazyce: The use of surface electromyography for functional diagnostic of upper limb in spinal cord injury patients an occupational therapy perspective
Klíčová slova: povrchová elektromyografie, ergoterapie, poranění míchy, tetraplegie, horní končetina
Klíčová slova anglicky: surface electromyography, occupational therapy, spinal cord injury, tetraplegia, upper limb
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika rehabilitačního lékařství 1. LF UK a VFN (11-00640)
Vedoucí / školitel: PhDr. Kristýna Hoidekrová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2017
Datum zadání: 17.04.2019
Datum a čas obhajoby: 18.06.2019 00:00
Místo konání obhajoby: Praha
Datum odevzdání elektronické podoby:24.04.2019
Datum proběhlé obhajoby: 18.06.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02662)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Jaromíra Uhlířová
 
 
 
Seznam odborné literatury
1. AMBLER, Zdeněk. Základy neurologie: [učebnice pro lékařské fakulty]. 6., přeprac. a dopl. vyd. Praha: Galén, c2006. ISBN 8072624334.
2. ARMFIELD, DR, RL STICKLE a DD ROBERTSON et al. Biomechanical basis of common shoulder problems. Seminars in Musculoskeletal Radiology [online]. 2003, 7(1), p. 5-18 [cit. 2019-02-18]. DOI: 10.1055/s-2003-41081. Dostupné z:http://www.thieme-connect.de/DOI/DOI?10.1055/s-2003-41081
3. BLUVSHTEIN, V, L FRONT, M ITZKOVICH, et al. SCIM III is reliable and valid in a separate analysis for traumatic spinal cord lesions. Spinal Cord [online]. 2011, 49(2), 292-296 [cit. 2019-04-17]. DOI: 10.1038/sc.2010.111. ISSN 1362-4393. Dostupné z: http://www.nature.com/articles/sc2010111
4. CLARYS, JP. Electromyography in sports and occupational settings: an update of its limits and possibilities. Ergonomics. 2000,43(10), p. 1750-1762
5. ČAPEK, Lukáš, Petr HÁJEK a Petr HENYŠ. Biomechanika člověka. Praha: Grada Publishing, 2018. ISBN 978-80-271-0367-6.
6. Česká společnost pro míšní léze ČLS JEP. Míšní léze. Sciday.cz [online]. ©2018 [cit. 2018-05-28]. Dostupné z: https://sciday.cz/misni-leze
7. DE LUCA, Carlo J. The use of Surface Electromyography in Biomechanics. Journal of applied biomechanics, 1997,13(2), 135-163.
8. DESLIVIA, Maria, Hyun-Joo LEE, Rizki ZULKARNAIN, Bin ZHU, Arnold ADIKRISHNA, In-ho JEON a Keehoon KIM. The Effect of Split Nerve on Electromyography Signal Pattern in a Rat Model. Journal of Reconstructive Microsurgery [online]. 2018, 34(02), 095-102 [cit. 2019-04-21]. DOI: 10.1055/s-0037-1606539. ISSN 0743-684X. Dostupné z: http://www.thieme-connect.de/DOI/DOI?10.1055/s-0037-1606539
9. DUPALOVÁ, D. Problematika použití povrchové elektromyografie: Poznámky k vybraným aspektům aplikace v léčebné rehabilitaci. Rehabilitace a fyzikální lékařství [online]. 2015, 22(1), 6 [cit. 2019-04-09]. Dostupné z: http://search.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=101659521&lang=cs&site=ehost-live
10. DYLEVSKÝ, Ivan. Funkční anatomie. Praha: Grada, 2009. ISBN 978-80-247-3240-4.
11. EDEER, Demet, MARTIN, Criag, Evidence-Based Practice Group. Upper limb prostheses – A review of the literature with a focus on myoelectric hands[online]. Richmond BC: WorksafeBC Evidence-Based Practice Group, February 2011. [cit. 2019-04-19]. Dostupné z: http://worksafebc.com/health_care_providers/Assets/PDF/UpperLimbProstheses2011.pdf
12. FALTÝNKOVÁ, ZDEŇKA, 2012. Vše okolo tetraplegie. Praha: Česká asociace paraplegiků - CZEPA. ISBN 978-80-260-5098-8.
13. FERRARI, Deisi, et al. Diagnostic Accuracy of the Electromyography Parameters Associated With Anterior Knee Pain in the Diagnosis of Patellofemoral Pain Syndrome. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation [online]. 2014,95(8), 1521-1526 [cit. 2018-05-31]. DOI:10.1016/j.apmr.2014.03.028. ISSN 00039993. Dostupné z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S000399931400269X
14. FORNALSKI, Stefan, Ranjan GUPTA a Thay Q. LEE. Anatomy and Biomechanics of the Elbow Joint. Sports Medicine and Arthroscopy Review [online]. 2003, 11(1), 1-9 [cit. 2019-02-18]. DOI: 10.1097/00132585-200311010-00001. ISSN 1062-8592. Dostupné z: https://insights.ovid.com/crossref?an=00132585-200311010-00001
15. GARIDO-MONTENEGRO, Garicel. Use of EMG biofeedback for basic activities of daily living training in stroke patients. Pilot randomized clinical trial. EMG biofeedback in stroke patients. 2016,64(3), 477-83. DOI:http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed.v64n3.56213
16. GOLEBOWICZ, Merav, Yafa LEVANON, Ram PALTI a Navah Z. RATZON. Efficacy of a telerehabilitation intervention programme using biofeedback among computer operators. Ergonomics [online]. 2015, 58(5), 791-802 [cit. 2019-04-20]. DOI: 10.1080/00140139.2014.982210. ISSN 0014-0139. Dostupné z: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00140139.2014.982210
17. GRIGORYEVA, Irina a Olga SERGEYEVA. THE BORDERS OF SENIORS' SOCIAL INCLUSION INTO THE DIGITAL WORLD: SOCIOLOGICAL RESEARCH RESULTS. Conference Proceeding. 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts [online]. 2016, 781-787 [cit. 2019-04-20]. Dostupné z:http://search.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=128318845&lang=cs&site=ehost-live
18. HAGEDORN, Rosemary. Tools for Practice in Occupational Therapy: A Structured Approach to Core Skills and Processes. 3rd. Churchill Livingstone, 2000. ISBN 9780443061592.
19. HENDL, Jan. Kvalitativní výzkum: základní teorie, metody a aplikace. Čtvrté, přepracované a rozšířené vydání. Praha: Portál, 2016. ISBN 978-80-262-0982-9.
20. HERMENS, Hermie J, Bart FRERIKS, Catherine DISSELHORST-KLUG a Günter RAU. Development of recommendations for SEMG sensors and sensor placement procedures. Journal of Electromyography and Kinesiology [online]. 2000, 10(5), 361-374 [cit. 2019-04-21]. DOI: 10.1016/S1050-6411(00)00027-4. ISSN 10506411. Dostupné z: https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1050641100000274
21. CHODLOVÁ, Zdeňka. ERGOTERAPIE U SYNDROMU KARPÁLNÍHO TUNELU[online]. Praha, 2008 [cit. 2019-04-15]. Dostupné z: https://dspace.cuni.cz/handle/20.500.11956/18795. Bakalářská práce. Univerzita Karlova. Vedoucí práce Olga Švestková.
22. ITZKOVICH, M., I. GELERNTER, F. BIERING-SORENSEN, et al. The Spinal Cord Independence Measure (SCIM) version III: Reliability and validity in a multi-center international study. Disability and Rehabilitation [online]. 2009, 29(24), 1926-1933 [cit. 2019-04-08]. DOI: 10.1080/09638280601046302. ISSN 0963-8288. Dostupné z:http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/09638280601046302
23. JANDA, Vladimír a Dagmar PAVLŮ. Goniometrie. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 1993. Učební text (Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví). ISBN 80-7013-160-8.
24. JANDA, Vladimír. Svalové funkční testy. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0722-5.
25. JIRKŮ, Hana a Alena KYRIANOVÁ. Doporučené postupy pro ošetřovatelskou péči o pacienty po poškození míchy. Vydání I. Praha: Svaz paraplegiků, 2006. Doporučené postupy v léčbě a rehabilitaci pacientů po poškození míchy.
26. KÁBELE, Josef. Sport vozíčkářů. Praha: Olympia, 1992. ISBN 80-7033-233-6.
27. KALVACH, Zdeněk. Geriatrické syndromy a geriatrický pacient. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2490-4.
28. KARWOWSKI, Waldemar. International encyclopedia of ergonomics and human factors. 2nd ed. Boca Raton, FL: CRC/Taylor & Francis, 2006. ISBN 9780415304306.
29. KIM, Sun-Ho, Ji-Hyuk PARK, Min-Ye JUNG a Eun-Young YOO. Effects of Task-Oriented Training as an Added Treatment to Electromyogram-Triggered Neuromuscular Stimulation on Upper Extremity Function in Chronic Stroke Patients. Occupational Therapy International [online]. 2016, 23(2), 165-174 [cit. 2018-05-28]. DOI: 10.1002/oti.1421. ISSN 09667903. Dostupné z:http://doi.wiley.com/10.1002/oti.1421
30. KONRAD, Peter. The ABC of EMG [online]. Scottsdale: Noraxon U.S.A., 2005 [cit. 2019-04-09]. ISBN 0-9771622-1-4. Dostupné z: https://www.noraxon.com/wp-content/uploads/2014/12/ABC-EMG-ISBN.pdf
31. KOUDELKA, M., ŽÁK, R. & TALANDA, M. Griptester a hodnotenie úchopu ruky. Rheumatologia, 1997,11(2), s. 105-108.
32. KRAČMAR, Bronislav, Martina CHRÁSTKOVÁ a Radka BAČÁKOVÁ. Fylogeneze lidské lokomoce. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3379-4.
33. KRIVOŠÍKOVÁ, Mária. Úvod do ergoterapie. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-2699-1
34. KROBOT, Alois a Barbora KOLÁŘOVÁ. Povrchová elektromyografie v klinické rehabilitaci. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. ISBN 978-80-244-2762-1.
35. KRUKOWSKA, Jolanta, Marta WOLDAŃSKA-OKOŃSKA a Jan CZERNICKI. Effect of physiotherapy on facial nerve regeneration. Physiotherapy [online]. 2010, 18(3), - [cit. 2018-05-31]. DOI: 10.2478/v10109-010-0067-y. ISSN 1230-8323. Dostupné z:http://www.degruyter.com/view/j/physio.2010.18.issue-3/v10109-010-0067-y/v10109-010-0067-y.xml
36. KŘÍŽ, Jiří a Zdeňka FALTÝNKOVÁ. Doporučené postupy pro zachování funkce horní končetiny u tetraplegiků [online]. In: Svaz paraplegiků, 2006, s. 38 [cit. 2019-04-06]. Dostupné z:https://www.spinalcord.cz/_userfiles/dokumenty/doporucene-postupy/ruka.pdf
37. KŘÍŽ, Jiří. Spinální program v České republice – historie, současnost, perspektivy. Neurologie pro praxi[online]. 2013, 14(3), 4 [cit. 2019-04-08]. Dostupné z: https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2013/03/07.pdf
38. LAMB, Douglas W a Richard M LANDRY. The hand in quadriplegia. Spinal Cord [online]. 1972, 9(4), 204-212 [cit. 2019-02-18]. DOI: 10.1038/sc.1971.34. ISSN 1362-4393. Dostupné z: http://www.nature.com/articles/sc197134
39. MOSES, KAREL. Poškození míchy [přednáška]. Kladruby u Vlašimi, 11. 7. 2018
40. NAS, Kemal. Rehabilitation of spinal cord injuries. World Journal of Orthopedics [online]. 2015, 6(1) [cit. 2019-04-08]. DOI: 10.5312/wjo.v6.i1.8. ISSN 2218-5836. Dostupné z:http://www.wjgnet.com/2218-5836/full/v6/i1/8.htm
41. PACÁKOVÁ, Jana. Návrhy rehabilitace na základě digitální simulace zatížení pracovníka v průběhu pracovní operace pomocí DHM (digital human modeling) softwaru se zaměřením na ergonomii [online]. Praha, 2008 [cit. 2019-04-15]. Dostupné z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/52160/?lang=cs. Bakalářská práce. Univerzita Karlova.
42. PEDRETTI, Lorraine Williams. Occupational therapy: practice skills for physical dysfunction. 5th ed. St. Louis: Mosby, c2001. ISBN 0323007651.
43. PEPER, Erik. The Integration of Electromyography (SEMG) at the Workstation: Assessment, Treatment, and Prevention of Repetitive Strain Injury (RSI)Applied Psychophysiology and Biofeedback [online]. 2003, 28(2), 167-182 [cit. 2019-04-21]. DOI: 10.1023/A:1023818810766. ISSN 10900586. Dostupné z: http://link.springer.com/10.1023/A:1023818810766
44. PTÁČEK, Radek a Miroslav NOVOTNÝ. Biofeedback v teorii a praxi. Praha: Grada Publishing, 2017. ISBN 978-80-247-5694-3.
45. RITTENHOUSE, M. et al. A neural network model for reconstructing EMG signals from eight shoulder muscles: Consequences for rehabilitation robotics and biofeedback. Journal of Biomechanics. 2006,39(10), 1924-1932.
46. RODOVÁ, Dagmar, MAYER Michal a JANURA Miroslav. Současné možnosti využití povrchové elektromyografie.In Rehabilitace a fyzikální lékařství, č.4, 2001. s. 173-177
47. ROZKYDAL, ZBYNĚK. Poranění páteře a míchy [přednáška]. 2016. Dostupné z:https://is.muni.cz/el/1411/podzim2016/BFPP011c/um/ZPP-_poraneni_patere_a_michy.ppt
48. SAULINO, MICHAEL. Rehabilitation of Persons With Spinal Cord Injuries. Medscape [online]. 2017,51(16) [cit. 2019-04-08]. Dostupné z: https://emedicine.medscape.com/article/1265209-overview
49. SCHENKMAN, Margaret a Victoria RUGO DE CARTAYA. Kinesiology of the Shoulder Complex. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy [online]. 1987, 8(9), 438-450 [cit. 2019-02-18]. DOI: 10.2519/jospt.1987.8.9.438. ISSN 0190-6011. Dostupné z:http://www.jospt.org/doi/10.2519/jospt.1987.8.9.438
50. SILVA, Natalia Sanches. Electromyographic Activity of the Upper Limb in Three Hand Function Tests. Hong Kong Journal of Occupational Therapy. 2017,29(1), p. 10-18. ISSN 15691861.
51. SVĚCENÁ, Kateřina. Hodnocení soběstačnosti pacientù v neurorehabilitaci. Neurológia pre prax [online]. 2013, 14(3), 3 [cit. 2019-01-14]. Dostupné z:http://www.solen.sk/pdf/2f4d6134625e321e1891777ee06149e6.pdf
52. ŠÁMAL, Filip, Martin OUZKÝ a Pavel HANINEC. Míšní léze z pohledu neurochirurga. Neurologie pro praxi [online]. 2017, 18(6), 3 [cit. 2018-08-18]. Dostupné z:https://www.neurologiepropraxi.cz/pdfs/neu/2017/06/06.pdf
53. ŠVESTKOVÁ Olga a Kateřina SVĚCENÁ a kol. Ergoterapie: skripta pro studenty bakalářského oboru Ergoterapie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Praha: Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, 2013. ISBN 8026041011.
54. TAVAKOLAN, Mojgan, Zhen XIAO a Carlo MENON. A preliminary investigation assessing the viability of classifying hand postures in seniors. BioMedical Engineering OnLine [online]. 2011, 10(1) [cit. 2019-04-21]. DOI: 10.1186/1475-925X-10-79. ISSN 1475-925X. Dostupné z: http://biomedical-engineering-online.biomedcentral.com/articles/10.1186/1475-925X-10-79
55. TICHÝ, Miroslav. Funkční diagnostika pohybového aparátu. Vyd. 2., (V Tritonu přeprac. a dopl. vyd. 1.). Praha: Triton, 2000. ISBN 80-7254-022-X.
56. VAVERKA, Miroslav. Doporučené postupy pro praktické lékaře: Míšní poranění. Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3, 2002.
57. VÉLE, František. Kineziologie: přehled klinické kineziologie a patokineziologie pro diagnostiku a terapii poruch pohybové soustavy. Vyd. 2., (V Tritonu 1.). Praha: Triton, 2006. ISBN 80-7254-837-9.
58. WADE, Derick T. Measurement in neurological rehabilitation. New York: Oxford University Press, 1992. ISBN 0192619543.
59. WINTER, DA Biomechanics and motor control of human movement. 2. ed. New York: John Wiley & Sons, 1990, p. 277
60. ZWARTS, Machiel J. a Dick F. STEGEMAN. Multichannel surface EMG: Basic aspects and clinical utility. Muscle & Nerve [online]. 2003, 28(1), 1-17 [cit. 2019-03-06]. DOI: 10.1002/mus.10358. ISSN 0148-639X. Dostupné z:http://doi.wiley.com/10.1002/mus.10358
61. ŽÍDKOVÁ, V. a M. NAKLÁDALOVÁ. Podmínky uznání profesionality syndromu karpálního tunelu z přetěžování. Praktický lékař [online]. 2014, 94(5), p. 230-234 [cit. 2019-04-20]. Dostupné z:http://search.ebscohost.com.ezproxy.is.cuni.cz/login.aspx?direct=true&db=asn&AN=100073436&lang=cs&site=ehost-live
Předběžná náplň práce
Cílem diplomové práce je určit možnosti využití povrchové elektromyografie pro funkční diagnostiku horní končetiny u spinálních pacientů z pohledu ergoterapeuta. Funkční diagnostika je zaměřena na personální všední denní činnosti (pADL). V České republice se k tomuto tématu z pohledu ergoterapie dosud nikdo publikačně nevyjadřoval. Práce by měla nabídnout další možnost objektivního hodnocení.
Teoretická část se věnuje popisu horní končetiny včetně kineziologie, druhů úchopů tetraplegických pacientů a svalů účastnících se na vykonávání personálních všedních denních činností. Jsou zde uvedeny problémové oblasti všedních denních aktivit u spinálních pacientů a jejich klasifikace. Ke konci teoretické části je popsána povrchová elektromyografie, provázanost s ergoterapií a její použití. V závěru teoretické části je popsána interprofesní spolupráce.
Praktickou část tvoří šest kazuistik, u jejichž subjektů bylo provedeno měření aktivity svalů během vykonávání vybraných personálních všedních denních aktivit pomocí povrchové elektromyografie. Tato část představuje různorodou šíři využití povrchové elektromyografie jak z pohledu možností grafického zobrazení, tak z pohledu širokého věkového rozptylu pacientů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to determine the use of surface electromyography for functional diagnostic of upper limb in spinal cord injury patients from an occupational therapy perspective. Functional diagnostic is focused on personal activities of daily living (pADL). So far, no one has commented this topic from an occupational therapy perspective in the Czech Republic. The thesis should offer another possibility of objective evaluation.
The theoretical part deals with the description of upper limb, including kinesiology, the types of grasps of quadriplegic patients and the muscles involved in performing personal activities of daily living. There are problem areas of activities of daily living in spinal cord injury patients and their classification. At the end of the theoretical part is described electromyography, interconnection with occupational therapy and use of surface electromyography. There is also described interdisciplinary team.
The practical part consists of six case reports, in which subjects were measured muscle activity during performing personal activities of daily living using surface electromyography. This section presents a diverse use of application of surface electromyography both in terms of graphical imaging and wide age dispersion of patients.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK