Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 285)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv sourozeneckých konstelací na sexuální strategie
Název práce v češtině: Vliv sourozeneckých konstelací na sexuální strategie
Název v anglickém jazyce: Family constellation and its influence on sexual strategies
Klíčová slova: sourozenecké konstelace, rodinné konstelace, pořadí narození, sexualita, sexuální strategie, sexuální orientace, výběr partnera
Klíčová slova anglicky: sibling constellation, family constellation, birth order, sexuality, sexual strategy, sexual orientation, mate choice
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Vedoucí / školitel: Mgr. Radim Kuba
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2017
Datum zadání: 14.11.2017
Konzultanti: prof. RNDr. Jaroslav Flegr, CSc.
Předběžná náplň práce
Rodinné prostředí formuje jako nejsilnější epigenetický faktor povahové i fyziologické rysy člověka. Vlastnosti jedince jsou tedy rodinou vytvářeny jak na vědomé, tak nevědomé úrovni.
Díky podpoře GAUK se nám v projektu č. 269215 - Rodinné konstelace jako epigenetický faktor ovlivňující člověka (končí 2017) podařilo pomocí testů a individuálních pokusů prozkoumat, jakým způsobem rodinné konstelace ovlivňují vybrané dimenze lidského života. Ukázali jsme např. velký vliv na dosažené vzdělání či význam pohlaví a věkových odstupů mezi sourozenci na výsledné efekty.
V rámci tohoto navazujícího projektu se chceme zaměřit na vliv na sexualitu člověka (sexuální strategie a výběr partnera), a to aplikací naší nové metody určování pořadí narození na základě věkových odstupů a dalších faktorů. Výzkum bude probíhat ve dvou fázích a výstupem bude porovnání dvou odlišných metodologických přístupů. Často je používán tzv. „cross-sectional“ design, kdy jsou porovnávány souhrnné skupiny osob podle pořadí narození. Druhým přístupem je tzv. „within family“ design, který porovnává sourozence v rámci rodiny a na základě toho je pak zjišťován výsledný efekt.
Projekt je svým charakterem výrazně interdisciplinární, propojující široké spektrum znalostí z přírodovědných i humanitních oborů. Publikace a další výstupy z projektu poskytnou kvalitní vědecké podklady, které by mohly být využity odborníky pro praktické aplikace (psychologie, manželská a párová terapie, problematika rodičovství).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Family environment forms as the strongest epigenetic factor for both behavioural and physiological features of the human being. The mental and physical characteristics of the individual are also shaped on the conscious and unconscious level.
Thanks to the GAUK´s support of the project n°269215 Family constellation as human epigenetic factor, we managed to explore the influence of siblings and parents on various aspects of human life. We observed strong effect on educational achievements and also presented distinctive effect of gender and age-gaps between siblings.
In the presented following project we will investigate the influence on human sexuality (sexual strategies) in detail. We will use our new unique method for determination of birth order (using especially age-gap between siblings) and also compare two different kinds of methodological approach. In the „cross-sectional“ design are compared general groups of individuals by birth order, while using the „within family“ design are individuals first compared in regard to their siblings and after that is the final effect evaluated.
The project is planned as strongly interdisciplinary combining the human and the natural sciences. The outcomes could be used in practical application such as in clinical practise and psychoanalytics.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK