Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Role stromálních mesenchymálních buněk exprimujících fibroblastový aktivační protein v mikroprostředí nádorů mozku
Název práce v češtině: Role stromálních mesenchymálních buněk exprimujících fibroblastový aktivační protein v mikroprostředí nádorů mozku
Název v anglickém jazyce: Role of Fibroblast activation protein expressing stromal mesenchymal cells in microenvironment of brain tumors
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra buněčné biologie (31-151)
Vedoucí / školitel: MUDr. Eva Balážiová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.11.2017
Datum zadání: 01.02.2018
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:12.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2019
Oponenti: RNDr. Pavol Szabo, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tumorigeneze je komplexní proces, který zahrnuje nejen maligní transformaci vedoucí k nekoordinovanému dělení nádorových buněk, ale též řadu modifikací okolního tkáně. Z původně zdravé tkáně se stává tkáň národově asociovaná, která v mnoha případech zastává důležitou roli nádor-udržujícího prostředí. Dochází jak k funkční přeměně stromálních buněk (fibroblasty, tkáňové imunitní buňky, buňky cévní stěny atd.), tak k následným změnám nebuněčných složek nádorového mikroprostředí (proteinů extracelulární matrix, solubilních tkáňových faktorů, enzymů atd.). Zatím nejvíce dat je o roli nádorově asociovaných fibroblastů (CAF) v solidních nádorech. Důležitým identifikačním znakem těchto stromálních buněk je proteáza fibroblastový aktivační protein (FAP). V posledních několika letech se potvrdila přítomnosti FAP a CAF-podobných buněk i v mikroprostředí primárních mozkových nádorů glioblastomů. Tyto relativně vzácné, avšak vysoce maligní nádory se významně odlišují svým mikroprostředím od jiných solidních lidských nádorů (např. rozdílná extracelulární matrix, specifické buněčné typy přítomné pouze v mozkové tkáni). Cílem práce bude popsat roli FAP v mikroprostředí mozkových nádorů (vysoko-stupňové gliomy) s důrazem zejména na změny angiogeneze a extracelulární matrix. Budou využity především imunohistochemické metody k detekci exprese FAP a proteinů extracelulární matrix v rámci mikroprostředí nádorů, a dále in vitro assaye ke studiu angiogeneze a biologického chování nádorových a stromálních buněk.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK