Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reintrodukce motýlů (Lepidoptera)
Název práce v češtině: Reintrodukce motýlů (Lepidoptera)
Název v anglickém jazyce: Reintroduction of butterflies (Lepidoptera)
Klíčová slova: motýli, reintrodukce, populační genetika, populační ekologie, ohrožené druhy, biotopy, živné rostliny
Klíčová slova anglicky: butterflies, reintroduction, population genetics, population ecology, endangered species, habitats, host plants
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: RNDr. Ondřej Sedláček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2017
Datum zadání: 13.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2018
Oponenti: Mgr. Jakub Straka, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se bude zabývat jedním ze způsobů ochrany a zachování druhů – reintrodukcemi, tedy opětovným vypuštěním druhu do volné přírody, se zaměřením na denní motýly. Cílem bude nashromáždit informace o úspěšných i neúspěšných pokusech reintrodukcí motýlů ve světě a zhodnotit použité postupy. Shrnuty budou také důvody, proč je důležité reintrodukce provádět a jaké mohou být jejich výhody a nevýhody. Práce dále navrhne, v jakých případech tento proces použít a kdy naopak reintrodukce nerealizovat. Součástí budou jednotlivé body postupu při správně provedené reintrodukci a také popis nejběžnějších chyb, kterých je nutno se vyvarovat. Hlavním cílem práce tedy bude udělat rešerši předchozích experimentů a vytvořit tak obecné instrukce pro uskutečňování budoucích reintrodukcí v praxi.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis is going to be focused on reintroductions – releasing species back into the wild – in butterflies. Information about both successful and unsuccessful attempts of reintroductions of butterflies’ species is going to be gathered and used approaches are going to be evaluated. The thesis is going to summarize reasons why reintroductions are important, as well as possible advantages and disadvantages. Cases in which are reintroductions the best solution are going to be discussed. Furthermore, the thesis is going to outline the steps of correctly done reintroduction and also highlight the most common mistakes accompanying this procedure that need to be avoided. Therefore, the main aim of the thesis is going to be doing a research of previous experiments and create general instructions for implementing future reintroductions.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK