Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mechanismy tolerance k extrémní dehydrataci u rostlin tolerantních vůči vyschnutí
Název práce v češtině: Mechanismy tolerance k extrémní dehydrataci u rostlin tolerantních vůči vyschnutí
Název v anglickém jazyce: Mechanisms of extreme drought tolerance in resurrection plants
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.11.2017
Datum zadání: 14.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2018
Oponenti: Mgr. Zuzana Lhotáková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Cílem práce je shrnout a porovnat známé mechanismy, které umožňují rostlinám přečkat extrémní nedostatek vody. Práce se zaměří na ty druhy, které bývají označovány jako „resurrection plants“, tedy rostliny vzkříšení. Nejznámějším druhy jsou bezesporu tzv. pravá růže z Jericha, Anastatica hierochuntica, a Selaginella lepidophylla. Další studovaní představitelé jsou např. Craterostigma spp., Ramonda serbica, Haberlea rhodopensis a další. Tyto rostliny mohou tolerovat extrémní vysychání jejich vegetativních pletiv, a po rehydratatci rychle - často během několika hodin - obnoví normální fyziologické a metabolické funkce. Na molekulární úrovni je tato tolerance k vysychání přičítána základním buněčným mechanismům, včetně konstitutivní exprese genů spojených se stresem a vysoké hladině ochranných metabolitů, které jsou přítomny již za nepřítomnosti stresu, stejně jako překonfigurování transkriptomu a metabolomu, které se rychle vyskytují během počátečního fáze stresu sucha. Části této reakce jsou dány jedinečnými metabolity, včetně různých druhů cukrů, fenolických sloučenin a polyolů, z nichž některé se hromadí vysokým koncentracím v rostlinné buňce. Kromě stresu sucha jsou tyto metabolity ovšem účinné i v ochraně proti jiným abiotickým stresům a k zvýšenému toleranci vůči oxidativnímu stresu, proto je studium mechanismů odolnosti u této skupiny rostlin významné z širšího kontextu
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK