Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fylogeneze a evoluce čeledi Megastigmidae (Hymenoptera: Chalcidoidea)
Název práce v češtině: Fylogeneze a evoluce čeledi Megastigmidae (Hymenoptera: Chalcidoidea)
Název v anglickém jazyce: Phylogeny and evolution of the family Megastigmidae (Hymenoptera: Chalcidoidea)
Klíčová slova: Megastigmus, Megastigmidae, Chalcidoidea, fytofágie, parazitoid, evoluce potravních strategií
Klíčová slova anglicky: Megastigmus, Megastigmidae, Chalcidoidea, phytophagy, parasitoid, evolution of feeding strategies
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Petr Janšta, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2017
Datum zadání: 12.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:09.08.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:10.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2020
Oponenti: RNDr. Věra Opatová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se bude zabývat fylogenezí čeledi Megastigmidae (Hymenoptera: Chalcidoidea) a evolucí potravních strategií larev jejích zástupců. Co do množství a typů přechodů mezi potravními strategiemi je čeleď Megastigmidae v rámci blanokřídlého hmyzu zcela unikátní. Hlavním cílem projektu je objasnit kolikrát došlo k přechodu z entomofágního k fytofágnímu způsobu života (tedy k semenožravosti či tvorbě hálek), zda jsou tyto změny výživy reverzibilní a zda souvisí s konkrétními evolučně novými funkčně-morfologickými adaptacemi. Dále pak jestli vznikla hálkotvornost jako odvozený typ semenožravosti. Rovněž bude řešena otázka, zda původní potravní strategií v rodě Megastigmus je predace semen na krytosemenných či nahosemenných rostlinách a kolikrát tyto strategie v rodě Megastigmus vznikly. Tyto hypotézy budou testovány na základě vytvoření dobře podpořené molekulární fylogeneze s využitím co nejširšího zastoupení jednotlivých taxonů s přihlédnutím k jejich potravním strategiím a biogeografii. Práce se bude též zabývat vymezením druhů v rodech Megastigmus a Bootanelleus, kteří jsou často závažnými invazními škůdci na semenech dřevin se značným ekonomickým dopadem. Předpokládá se, že velká část výsledků může být zobecněna pro další fytofágní blanokřídlý hmyz.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK