Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úroveň základní motoriky předškolních dětí z běžné a lesní mateřské školy
Název práce v češtině: Úroveň základní motoriky předškolních dětí z běžné a lesní mateřské školy
Název v anglickém jazyce: Level of basic motor skills of children in common and outdoor kindergarden
Klíčová slova: Základní motorika, předškolní děti, mateřská škola, lesní mateřská škola.
Klíčová slova anglicky: Basic motor skills, preschool children, kindergarden, outdoor kindergarden.
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.11.2017
Datum zadání: 10.11.2017
Datum a čas obhajoby: 11.09.2018 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: Mgr. Hana Rotková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studium úrovně základní motoriky v předškolním věku ve vztahu k vývoji a podmínkám. Zpracování teoretického základu. Metodická část, výsledky, diskiúze, závěry.
Pravidelné konzultace s vedoucí práce.
Seznam odborné literatury
RVP PV
Dvořáková, H. Základní motorika. Praha: Pedf UK 2004.
Dvořáková, H., Baboučková, V. Růst a motorická výkonnost předškolních dětí v roce 2010 a v generačním posunu. Praha: PedF UK, 2014
Předběžná náplň práce
Charakteristika vývoje předškolního dítěte ve vztahu k rozvoji základní motoriky a ve vztahu k RVP PV. Možnosti posouzení úrovně základní motoriky - volba testů.
Metodická část
Výsledky.
Diskuze
Závěry
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Children´s development in relation to basic motor development and to school documemts "RVP PV". Posibility to measure the level of basic motor skills - motor tests.
Metodology.
Resultes.
Discussion.
Conclusions.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK