Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Volební kampaň ve světle nové legislativy
Název práce v češtině: Volební kampaň ve světle nové legislativy
Název v anglickém jazyce: Electoral campaign in the light of a new legislation
Klíčová slova: volební kampaň, financování politických stran, Úřad pro dohled nad hospodařením politických strana a hnutí
Klíčová slova anglicky: election campaign, funding of political parties, Office for the Oversight of Financing of Political Parties and Movements
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ústavního práva (22-KUP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. PhDr. Marek Antoš, Ph.D., LL.M.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2017
Datum zadání: 09.11.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.01.2020
Datum a čas obhajoby: 30.01.2020 11:15
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 240, 240
Datum odevzdání elektronické podoby:15.12.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:16.12.2019
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2020
Oponenti: doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je komplexní popis a rozbor novel volebních zákonů a zákona o sdružování v politických stranách a hnutích z roku 2016 (zákony č. 322/2016 a 302/2016 Sb.) Práce plně nevyčerpává otázky hospodaření politických stran a kandidátů, zaměřuje se především na formu a vedení volební kampaně. Částečně se práce vrací i k zákonu o volbě prezidenta republiky v původním znění z roku 2012, který jako první aplikoval některá ustanovení charakteristická pro novou úpravu jako např. výdajové limity. První kapitola práce zasazuje novelu do kontextu porevolučního vývoje legislativy a zahraničních doporučení, jež se staly stěžejním zdrojem pro zákonodárce. Následně se věnuji samotnému pojmu volební kampaně, který nově získává legální definici, která se však přesto neobejde bez nejasností. Ani postavení všech subjektů podílejících se na volební kampani není bez otázek. Třetí kapitola se věnuje otázkám kandidujících subjektů a jejich spolupráce, osobám vyloučeným zúčasti na kampani a novému institutu tzv. registrovaných třetích osob. Na tuto problematiku navazuje v další kapitole rozbor zákazu anonymní politické reklamy nově pozitivně formulovaného do povinnosti jejího důsledného označování údaji o zadavateli a zpracovateli. Pátá, nejrozsáhlejší, kapitola se věnuje vybraným otázkám financování kampaně a kandidujících subjektů, a to jak na výdajové, tak i příjmové straně. Poslední kapitola patří novelou zřízeného Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, jeho činnost se však promítá do celé práce. Významným zdrojem jsou právě stanoviska tohoto úřadu a jeho (byť doposud nepříliš rozsáhlá) rozhodovací činnost spolu s jejím přezkumem ve správním soudnictvím.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is a comprehensive overview and analysis of the amandments of Czech election legislation and Act on assembly in political parties and movements from the year of 2016 (Acts no. 322/2016 and 302/2016 Coll.). The thesis does not provides with all the questions of political party funding but targets essentially on particular election rules and management of election campaign. It partially resumes the Presidential Elections Act which as the first implements part of provisions typical for new legislation, for instance campaign contribution limits. The first chapter set the amandements to the framework of post- revolutionary legal development and international recommendations which are considered as fundamental sources for legislators. Afterwards I focus on the term of election campaign which currently has a legal definition, however not with clarity. Neither is the position of all those involved in the election campaign unquestionable. The third chapter deals with matters of candidate subjects and their cooperation, subjects excluded from participation in the campaign and the new institute of the so-called registered third parties. This issue is followed in the next chapter by an analysis of the prohibition of anonymous political advertising drafted into the obligation of its consistent specification with the details about a contracting authority and a processor. The fifth and most extensive chapter deals with selected issues of campaign and candidate funding, both on the expenditure and revenue side. The last chapter is dedicated specifically to the Office for the Oversight of Financing of Political Parties and Movements, established by the amandement, although its work is reflected in the thesis overall. An important source are particularly the opinions of the Office and its (although not very extensive) decision-making process together with administrative review.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK