Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Verbal communication strategies in English as a foreign language
Název práce v češtině: Verbální komunikační strategie v angličtině jako cizím jazyce
Název v anglickém jazyce: Verbal communication strategies in English as a foreign language
Klíčová slova: strategická kompetence|komunikační strategie|kompenzační strategie|analytické strategie|pokročilost|plynulost
Klíčová slova anglicky: strategic competence|communication strategies|compensatory strategies|analytic strategies|proficiency|fluency
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.11.2017
Datum zadání: 08.11.2017
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.11.2017
Datum a čas obhajoby: 10.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se bude zabývat prozkoumáním fenoménu komunikačních strategií v projevu nerodilých mluvčí. Teoretická část práce popíše komunikační a strategickou kompetenci a za pomoci existujících taxonomií obecně charakterizuje také komunikační strategie, které mluvčí používají k překlenutí nedostatků ve svém projevu ve snaze úspěšně komunikovat s okolím. Praktická část práce se konkrétně zaměří na vybrané, méně prozkoumané verbální komunikační strategie objevující se v přepisech projevů nerodilých mluvčí. Autorka bude na základě rozboru konkrétních přirozeně se vyskytujících komunikačních strategií zkoumat, jaké verbální strategie mluvčí používají, jaké jsou motivy za jejich užitím, zda plní svou funkci v komunikaci a pokud je jejich použití relevantní pouze v projevu v cizím jazyce nebo jsou přenositelné z mateřského jazyka. Autorka se také s přihlédnutím k velikosti vzorku pokusí popsat vztah mezi komunikačními strategiemi a plynulostí projevu mluvčích v cizím jazyce. Lze očekávat, že s rostoucí úrovní cizího jazyka se bude potřeba použití komunikačních strategií snižovat a užívané komunikační strategie budou mít komplexnější formu než strategie vyskytující se v projevech na nižší úrovni.
Metodologicky bude práce založena na získání dostatečně rozsáhlého vzorku příkladů komunikačních strategií z přepisů konverzací nerodilých mluvčí ve stejné věkové kategorii na úrovních B2- až C2. Práce bude psaná v anglickém jazyce.
Seznam odborné literatury
Canale, M. & Swain, M. (1980) “Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing.” Applied Linguistics.

Dörnyei, Z. (1995) “On The Teachability Of Communication Strategies.” TESOL Quarterly 19:1.

Dornyei, Z and Scott M. L. (1997) “Communication Strategies in a Second Language: Definitions and Taxonomies.” Language Learning 47:1.

Dörnyei, Z. and Thurrell, S. (1991) “Strategic Competence And How To Teach It.” ELT Journal 45:1

Littlemore, J. (2012) “Cognitive Approaches To Communication Strategies” The Encyclopedia of Applied Linguistics.


 
Univerzita Karlova | Informační systém UK