Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kontinentalita klímy v Európe
Název práce v jazyce práce (slovenština): Kontinentalita klímy v Európe
Název práce v češtině: Kontinentalita klimatu v Evropě
Název v anglickém jazyce: Continentality of climate over Europe
Klíčová slova: roční amplituda teploty vzduchu, termická kontinentalita, Gorczynského index, asymetričnost ročního chodu teploty vzduchu
Klíčová slova anglicky: annual air temperature amplitude, thermal continentality, Gorczynski index, assymetry of annual course of air temperature
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)
Vedoucí / školitel: RNDr. Eva Holtanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.12.2017
Datum zadání: 07.12.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.01.2018
Datum a čas obhajoby: 13.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:18.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2018
Oponenti: Mgr. Stanislava Kliegrová
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úkolem bakalářské práce bude vyhodnocení prostorového rozložení vybraných charakteristik termické kontinentality klimatu v Evropě za zvolené referenční období. V teoretické části budou popsány různé charakteristiky termické kontinentality. Vybrané charakteristiky pak budou poté spočteny pro data EOBS. Dále bude studována závislost charakteristik kontinentality na zeměpisné šířce a délce v rámci Evropy. Součástí řešení práce bude seznámení se s datovým souborem EOBS a způsobem jeho zpracování v prostředí R.
Seznam odborné literatury
Mikolášková, K. (2009): Regression evaluation of thermal continentality. Geografie-Sborník české geografické společnosti, č. 4, r. 114.
Wilks (2011).: Statistical Methods in the Atmospheric Science. Academic Press, San Diego, Academic Press, San Diego, 2011.
a další dle doporučení vedoucí práce.
Předběžná náplň práce
Při hodnocení schopnosti klimatických modelů vystihnout pozorované klima je potřeba se zaměřit nejen na základní průměrné klimatické charakteristiky. Kontinentalita klimatu je odrazem působení vlivu oceánu na charakter teploty vzduchu a srážek nad kontinenty. Prostorové rozložení vhodně zvolené charakteristiky kontinentality klimatu odvozené ze simulovaných dat může odhalit nedostatky v modelové simulaci. Úkolem bakalářské práce bude připravit podklady pro následnou validaci výstupů klimatických modelů.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
For evaluation of climate model outputs the attention must be paid not only to basic mean climate characteirstics. Continentality of climate is a reflection of influence of ocean on air temperature and precipitation over continents. Spatial distribution of an appropriate characteristic of continentality derived from simulated data can reveal deficiencies in climate model simulation. The goal of present thesis is to prepare the basis for climate model evaluation.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK