Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv struktury vegetace na početnost ptáků lužního lesa v Česku a na Slovensku
Název práce v češtině: Vliv struktury vegetace na početnost ptáků lužního lesa v Česku a na Slovensku
Název v anglickém jazyce: Effect of vegetation structure on abundance of lowland forest birds in Czechia and Slovakia
Klíčová slova: abundance, habitatové preference, vegetační parametry, prostorová škála, analýza fotografií vegetace
Klíčová slova anglicky: abundance, habitat preferences, vegetation parameters, spatial scale, analysis of vegetation photographs
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra ekologie (31-162)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. David Hořák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.11.2017
Datum zadání: 06.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:03.06.2020
Datum proběhlé obhajoby: 20.07.2020
Oponenti: Mgr. Kryštof Chmel, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se bude zabývat vlivem struktury vegetace (vertikální i horizontální) na početnost lesních ptáků se speciálním zaměřením na lužní les. Obecným cílem práce je popsat, zda kvalita a kvantita ekologického prostoru (odhadováno pomocí vegetace) souvisí s celkovými početnostmi ptačích společenstev a početnostmi jednotlivých druhů. V terénní části práce bude řešit také, jak kvantita ekologického prostoru ovlivňuje prostorovou distribuci a chování ptáků.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis will deal with the effect of vegetation structure (vertical and horizontal) on abundance of forest birds with a special focus on lowland forests. General aim is to decribe if quality and quantity of ecological space (estimated by vegetation) correlates with total abundaces of avian communities and particular species. During the field work, the thesis will focus also on the link between quantity of ecological space and spatial distribution and behaviour of birds.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK