Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Health literacy among drug users
Název práce v češtině: Zdravotní gramotnost uživatelů návykových látek
Název v anglickém jazyce: Health literacy among drug users
Klíčová slova: zdravotní gramotnost, návykové látky, alkohol, veřejné zdraví
Klíčová slova anglicky: health literacy, substance use, alcohol, public health
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.11.2017
Datum zadání: 06.11.2017
Datum a čas obhajoby: 21.09.2021 08:30
Místo konání obhajoby: zasedací místnost Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN
Datum odevzdání elektronické podoby:24.08.2021
Datum proběhlé obhajoby: 21.09.2021
Předmět: Obhajoba dizertační práce (B90002)
Oponenti: Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.
  prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.
 
 
Zásady pro vypracování
Disertační práce bude zpracována na základě systématické literární rešerše a na sérii dílčích prospektivních výzkumů, analyzujících úroveň zdravotní gramotnosti u uživatelů návykových látek, a to jak kvalitativních, tak kvantitativních. Úroveň zdravotní gramotnosti bude kvalitativně měřena pomocí standardizovaného nástroje HLS-EU-Q. Zpracování výsledků šetření bude provedeno pomocí statistického software SPSS.
Seznam odborné literatury
Chisolm, D. J., Manganello, J. A., Kelleher, K. J., & Marshal, M. P. (2014). Health literacy, alcohol expectancies, and alcohol use behaviors in teens. Patient Education and Counseling, 97(2), 291-296. doi:10.1016/j.pec.2014.07.019

Davis, T. C., Jackson, R. H., George, R. B., Long, S. W., Talley, D., Murphy, P. W., ... & Truong, T. (1993). Reading ability in patients in substance misuse treatment centers. International Journal of the Addictions, 28(6), 571-582.

Dermota, P., Wang, J., Dey, M., Gmel, G., Studer, J., & Mohler-Kuo, M. (2013). Health literacy and substance use in young Swiss men. International journal of public health, 58(6), 939-948. doi: 10.1007/s00038-013-0487-9

Geboers, B., Reijneveld, S. A., Jansen, C. J. M., & de Winter, A. F. (2016). Health literacy is associated with health behaviors and social factors among older adults: Results from the LifeLines cohort study. Journal of Health Communication, 21, 45-53. doi:10.1080/10810730.2016.1201174
HLS-EU Consortium. (2012). HLS-EU-Q Measurement of health literacy in Europe: HLS-EU-Q47; HLS-EU-Q16; and HLS-EU-Q86. Retrieved from www.forumitesss.com/.../HLS-EU-Q-tools-and-introduction-2.pdf

Holčík, J. (2017). Zdravotní gramotnost je prioritou péče o zdraví. In Národní konference o zdravotní gramotnosti (situační dokument) Retrieved from http://www.uzg.cz/ doc/Situacni_dokument_ UZG.pdf

Kučera, Z., Pelikan, J. & Šteflová, A. (2016). Zdravotní gramotnost obyvatel ČR. Výsledky komparativního reprezentativního šetření. Časopis lékařů českých, 155 (5).

Lee, S. Y. D., Arozullah, A. M., & Cho, Y. I. (2004). Health literacy, social support, and health: a research agenda. Social science & medicine, 58(7), 1309-1321. doi: 10.1016/S0277-9536(03)00329-0

Lincoln, A., Paasche‐Orlow, M. K., Cheng, D. M., Lloyd‐Travaglini, C., Caruso, C., Saitz, R., & Samet, J. H. (2006). Impact of Health Literacy on Depressive Symptoms and Mental Health‐related: Quality of Life Among Adults with Addiction. Journal of general internal medicine, 21(8), 818-822. doi: 10.1111/j.1525-1497.2006.00533.x

Ministerstvo zdravotnictví ČR [MZ ČR] (2015). Akční plán č. 12: Rozvoj zdravotní gramotnosti na období 2015–2020. Retrieved from http://www.mzcr.cz/Admin/_upload/files/5/ak%C4%8Dn%C3%AD%20pl%C3%A1ny%20-%20p%C5%99%C3%ADlohy/AP%2012%20rozvoj%20zdravotn%C3%AD%20gramotnosti.pdf

Sørensen, K., Pelikan, J. M., Röthlin, F., Ganahl, K., Slonska, Z., Doyle, G., ... & Falcon, M. (2015). Health literacy in Europe: comparative results of the European health literacy survey (HLS-EU). The European Journal of Public Health, 25(6). doi: 10.1093/eurpub/ckv043

Wolf, M. S., Gazmararian, J. A., & Baker, D. W. (2007). Health literacy and health risk behaviors among older adults. American Journal of Preventive Medicine, 32(1), 19-24. doi:10.1016/j.amepre.2006.08.024

World Health Organization [WHO] (2013). Health literacy. The solid facts. Retrieved from http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/190655/e96854.pdf
Předběžná náplň práce
Teoretická část disertační práce na téma zdravotní gramotnost uživatelů návykových látek bude zahrnovat rozbor poznatků o konceptu zdravotní gramotnosti a zdravotní gramotnosti u uživatelů alkoholu a dalších návykových látek. Výzkumnou část bude tvořit soubor dílčích výzkumů mapujících úroveň zdravotní gramotnosti uživatelů alkoholu a nelegálních návykových látek v širokém spektru pobytových i ambulantních služeb.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The theoretical part of the doctoral thesis on health literacy of people who use drugs will include an analysis of knowledge about the concept of health literacy and health literacy among users of alcohol and other addictive substances.The research part will consist of a set of partial studies mapping the level of health literacy of alcohol users and illicit drug addicts in a wide range of residential and outpatient services.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK