Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Místo svobodných škol v české kultuře
Název práce v češtině: Místo svobodných škol v české kultuře
Název v anglickém jazyce: Place of free schools in Czech culture
Klíčová slova: svobodné školy, kultura, vzdělání, Summerhill, Sudbury Valley
Klíčová slova anglicky: free schools, culture, education, Summerhill, Sudbury Valley
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: Mgr. Zbyněk Zicha, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.11.2017
Datum zadání: 05.11.2017
Datum a čas obhajoby: 21.05.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Andrea Hlaváčková Fleischerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce se zabývá problematikou svobodných škol v České republice. Základní perspektivou práce je hledisko antropologické, ale samozřejmě není opomenuto ani hledisko pedagogické, sociologické a filosofické. Bakalářská práce se nejprve zabývá souvislostí kultury a vzdělání (jak obecně, tak v českém prostředí), místem svobodných škol v současném systému vzdělávání a kultuře, následně se zaměřuje na problém vlivu svobodných škol na životní styl žáku, a to s ohledem na jejich budoucí možné uplatnění ve společnosti. Jedna z klíčových otázek práce zní: Jaký přínos mohou mít svobodné školy pro osobnostní rozvoj jedince v českém kulturním prostředí. Součástí projektu bakalářské práce jsou také návštěvy ve svobodných školách, pozorování, případně kvalitativní výzkum realizovaný v podobě rozhovorů. Úkolem práce je reflektovat svéráz svobodných škol a jejich úlohu v kontextu české kultury.
Seznam odborné literatury
PELCOVÁ, Naděžda. Vzorce lidství: filosofické základy pedagogické antropologie. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-756-5.
HAVLÍK, Radomír a Jaroslav KOŤA. Sociologie výchovy a školy. Vyd. 3. Praha: Portál, 2011. ISBN 978-80-262-0042-0.
RÖHNER, Roel a Hans WENKE. Daltonské vyučování: stále živá inspirace. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-041-7.
ŠTRYNCLOVÁ, Gabriela. Summerhill: model antiautoritativní výchovy. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita, 2003. 80 s. ISBN 80-7194-541-2.
NEILL, Alexander Sutherland a LAMB, Albert, ed. Summerhill: příběh první demokratické školy na světě. Překlad Viktor Jurek. Druhé vydání. Praha: PeopleComm, 2015. 346 stran. ISBN 978-80-87917-16-9.
KASPER, Tomáš a KASPEROVÁ, Dana. Dějiny pedagogiky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. 224 s. Pedagogika. ISBN 978-80-247-2429-4.
The anthropological study of education [online]. The Hague: Mouton Publishers, 1976. World anthropology [cit. 2017-11-05]. Dostupné z: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10585572.
BURDA, František. Člověk a jeho cesta ke svobodě na pozadí humanistických koncepcí dvacátého století. Vyd. 1. Hradec Králové: Gaudeamus, 2010. 207 s. ISBN 978-80-7435-090-0.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá problematikou svobodných škol v České republice. Základní perspektivou práce je hledisko antropologické, ale samozřejmě není opomenuto ani hledisko pedagogické, sociologické a filosofické. Bakalářská práce se nejprve zabývá souvislostí kultury a vzdělání (jak obecně, tak v českém prostředí), místem svobodných škol v současném systému vzdělávání a kultuře, následně se zaměřuje na problém vlivu svobodných škol na žáky, a to s ohledem na jejich budoucí možné uplatnění ve společnosti. Jedna z klíčových otázek práce zní: Jaký přínos mohou mít svobodné školy pro osobnostní rozvoj jedince v českém kulturním prostředí. Součástí projektu bakalářské práce jsou také návštěvy ve svobodných školách, pozorování, případně kvalitativní výzkum realizovaný v podobě rozhovorů. Úkolem práce je reflektovat svéráz svobodných škol a jejich úlohu v kontextu české kultury.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis deals with the issue of the free schools in the Czech Republic. The basic perspectives of the thesis are anthropological, sociological and also philosophical. The bachelor thesis deals mainly with the context of cultural and education (in the Czech environment as well as in the general context), and the place of free schools in the current system of education and culture. Furthermore, it focuses on a problem of the influence of free schools on pupils in the view of their possible future application in a society. One of the key questions of the thesis is: What contribution would the free schools have for the personal development of an individual in the Czech cultural environment. A part of the bachelor thesis includes the visits of free schools, observations and qualitative research by interviews. The aim of the thesis is to reflect the habits of free schools and their role in the context of Czech culture.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK