Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Působení zřizovatelů na determinaci vztahů vzdělávání a kultury školy na základních školách
Název práce v češtině: Působení zřizovatelů na determinaci vztahů vzdělávání a kultury školy na základních školách
Název v anglickém jazyce: The School Founders Influence on the Education - School Culture Determination at Elementary Schools
Klíčová slova: Vzdělávání, kultura, kultura školy, zřizovatel, základní škola
Klíčová slova anglicky: Education, culture, school culture, school founder, elemetary school
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Trunda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.11.2017
Datum zadání: 03.11.2017
Datum a čas obhajoby: 10.09.2018 08:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M209, pedagogická laboratoř
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (management vzd.) (OSZD005MN)
Oponenti: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude zpracována dle platné směrnice.
Seznam odborné literatury
ARMSTRONG, Michael a Stephen TAYLOR. Řízení lidských zdrojů: moderní pojetí a
postupy: 13. vydání. Přeložil Martin ŠIKÝŘ. Praha: Grada Publishing, 2015. ISBN
9788024752587.
GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. 2., rozš. české vyd. Přeložil Vladimír
JŮVA, přeložil Vendula HLAVATÁ. Brno: Paido, 2010. ISBN 9788073151850.
LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura a její změna. Praha: Grada, 2010. Expert (Grada).
ISBN 9788024729510.
MILLER, Jon, Mike WROBLEWSKI a Jaime VILLAFUERTE. Kultura Kaizen: změňte
pohled na svůj business a dosáhněte průlomových výsledků. Přeložil Jana KOČIČKOVÁ. Brno:
BizBooks, 2017. ISBN 9788026506188.
MOREE, Dana. Učitelé na vlnách transformace: kultura školy před rokem 1989 a po něm.
Praha: Karolinum, 2013. ISBN 9788024622989.
MUŽÍK, Jaroslav. Profesní vzdělávání dospělých. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká
republika, 2012. Vzdělávání dospělých. ISBN 978-80-7357-738-4.
PRŮCHA, Jan. Česká vzdělanost: multidisciplinární pohled na fenomén národní kultury.
Praha: Wolters Kluwer, 2015. ISBN 9788074786754.
PRŮCHA, Jan, ed. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. ISBN 9788073675462.
SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketingové řízení školy. 2., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká
republika, 2009. Řízení školy (Wolters Kluwer). ISBN 9788073574949.
TROJAN, Václav. Pedagogický proces a jeho řízení. Praha: Wolters Kluwer, 2014. Řízení
školy (Wolters Kluwer). ISBN 9788074785399.
VODÁČEK, Leo a Oľga VODÁČKOVÁ. Moderní management v teorii a praxi. 3., rozš. vyd.
Praha: Management Press, 2013. ISBN 9788072612321.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK