Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Mechanismy odolnosti rostlin rodu Coffea k abiotickým stresům
Název práce v češtině: Mechanismy odolnosti rostlin rodu Coffea k abiotickým stresům
Název v anglickém jazyce: Mechanisms of resistance of plants from the genus Coffea to abiotic stresses
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: RNDr. Hana Konrádová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.11.2017
Datum zadání: 03.11.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2018
Oponenti: RNDr. Edita Tylová, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: doc. RNDr. Helena Lipavská, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Cílem této bakalářské práce je poskytnout literární přehled dostupných informací o fyziologických reakcích modelového druhu Coffea k stresovým faktorům prostředí (především abiotickým, např. nedostatku vody, sub- a supraoptimální teploty). Protože modely vývoje klimatu předpokládají zvyšující se frekvenci výskytu abnormálních jevů a prohloubení jejich intenzity, očekává se logicky i významný vliv na rozšíření rostlin, jejich produktivitu a uhlíkovou balanci. Stresové reakce rostlin jsou studovány především na modelových druzích, případně na zemědělských plodinách s kratším životním cyklem. Informace z těchto studií ovšem mají omezené použití pro další zemědělsky významné plodiny, včetně dlouhověkých. V poslední době proto sílí snaha studovat přímo konkrétní významné plodiny, případně hledat vhodnější modelové zástupce. Jeden z modelů, které se v současnosti významně prosazují, je kávovník, především jeho hospodářsky nejvýznamnější druhy Coffea arabica a C. canephora.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK