Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The relationship between multilateral development and specific sport skill acquisition in middle childhood
Název práce v češtině: Vztah mezi úrovní všestrannosti a osvojením specifických sportovních dovedností u dětí v mladším školním věku
Název v anglickém jazyce: The relationship between multilateral development and specific sport skill acquisition in middle childhood
Klíčová slova: sportovní příprava dětí, dlouhodobá koncepce tréninku, motorické učení
Klíčová slova anglicky: children and sports training, long term athlete development, motor learning
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Pedagogika, psychologie a didaktika (51-400200)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Tomáš Perič, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.11.2017
Datum zadání: 02.11.2017
Datum a čas obhajoby: 15.06.2021 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 269/31, Praha 6, VZM, H 119, Velká zasedací místnost
Datum odevzdání elektronické podoby:24.03.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:15.01.2021
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2021
Oponenti: prof. PaedDr. Jaromír Sedláček
  prof. Joey C. Eisenmann
 
 
Předběžná náplň práce
V práci se bude jednat o korelační výzkum. V první etapě výzkumu definujeme indikátory nespecifických pohybových činností, tedy indikátory, kterými budeme posuzovat úroveň všestrannosti dětí. Při výběru těchto indikátorů budeme vycházet z teoretických poznatků o struktuře sportovního výkonu a o variabilitě adaptačních podnětů. Sportovní výkon tvoří faktory kondiční, technické, taktické, psychické a somatické. Nespecifické indikátory budou hodnotit oblast kondičních, technických a taktických předpokladů. Faktory osobnostní a somatické zjišťovat nebudeme. Indikátory pro posouzení kondičních předpokladů budou testovat jednotlivé pohybové schopnosti. S pohybovými činnostmi, které budou hodnotit taktické a manipulační dovednosti, budou mít děti minimální pohybovou zkušenost. To znamená, že tyto činnosti nebudou typické pro daná sportovní odvětví.
Ve druhé etapě výzkumu, na základě rozhovoru s experty, identifikujeme a definujeme indikátory specifických sportovních dovedností v atletice a v hokeji u dětí v mladším školním věku a následně provedeme operacionalizaci navržených dovedností. Podrobně popíšeme negativní a positivní projevy vybraných sportovních dovedností a navrhneme sedmibodové škály, které budou popisovat projevy těchto dovedností. Takto navržené škály dáme jednotlivým expertům k verifikaci. V této etapě tedy vytvoříme jednotlivé hodnotící škály pro hodnocení hlavních sportovních dovedností v atletice a v hokeji, které si děti mladšího školního věku ve zvolených sportovních odvětvích osvojují.
Výsledky jednotlivých nespecifických a specifických indikátorů, tedy testů k posouzení všestrannosti a specifických sportovních dovedností, převedeme na standardizovaná skóre a vztah mezi těmito dvěma proměnnými vyhodnotíme pomocí mnohonásobné a kánonické korelace.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The work will be a correlation research. In the first stage we define indicators of non-specific physical activities that will assess the level of children's versatility. In selecting these indicators we will build on theoretical knowledge about the structure of sport performance and about the variability of adaptive stimuli.Sports performance is influenced by conditional, technical, tactical, psychological and somatic factors. Non-specific indicators will assess the area of conditioning, technical and tactical assumptions. Psychological and somatic factors will not be evaluated. Indicators for assessing conditioning assumptions will test individual motor abilities. With physical activities that will assess tactical and manipulation skills children will have minimal movement experience. That means that these activities will not be typical of selected sports.
The second stage of the research will be based on an interview with specialists. With specialists we identified and defined indicators of specific sport skills in track and field and hockey in children in the younger school age. Then we will operationalize the proposed skills. We will describe the negative and positive manifestations of selected sporting skills and propose seven-point scale that will describe the manifestations of these skills. The proposed scale will be presented to experts for verification. At this stage, we will create individual assessment scales to assess the main sporting skills in track and field and hockey that younger school children acquire.
The results of the non-specific and specific indicators will be converted to a standardized scores and we will evaluate the relationship between these two variables through multiple and canonical correlations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK