Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti využití obrázkové knihy v dramatické výchově pro předškolní věk
Název práce v češtině: Možnosti využití obrázkové knihy v dramatické výchově pro předškolní věk
Název v anglickém jazyce: Ways to work with picture books in preschool drama education
Klíčová slova: předškolní výchova, předškolní věk, dramatická výchova, metody a techniky dramatické výchovy, obrázková kniha, Bilderbuch, ilustrace
Klíčová slova anglicky: preschool education, preschool age, drama education, methods and techniques of drama education, picture book, Bilderbuch, illustration
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: MgA. Alžběta Ferklová
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.10.2017
Datum zadání: 31.10.2017
Datum a čas obhajoby: 13.09.2018 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:06.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Irena Hanyš Holemá, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Studium odborné literatury z oblasti pedagogiky, psychologie a dramatické výchovy se zaměřením na děti předškolního věku.
2) Zmapování současné literatury pro děti se zaměřením na obrázkové knihy a jejich výtvarné zpracování.
3) Stanovení výzkumných otázek.
4) Výběr dětské knihy a vytvoření 5 lekcí dramatické výchovy pro děti předškolního věku se zaměřením na práci s ilustrací.
5) Realizace lekcí a jejich vyhodnocení vzhledem k výzkumným otázkám.
Seznam odborné literatury
BEDNÁŘOVÁ, J., & ŠMARDOVÁ, V. Diagnostika dítěte předškolního věku. Co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. Brno, Czechia: Computer Press, 2007.

BLÁHOVÁ, K.; VACEK, P.; ULRYCHOVÁ, I.; PROVAZNÍK, J. Uvedení do systému školní dramatiky: Dramatická výchova pro učitele obecné, základní a národní školy. Praha: IPOS-ARTAMA-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1996.

BRIERLEY, J. 7 prvních let života rozhoduje. Praha: portál, 2000.

BUDÍNSKÁ, H. Hry pro šest smyslů: Kartotéka pro loutkáře i neloutkáře, kteří si umějí hrát s dětmi. 7., uprav. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2008.

DELONGOVÁ, J.; MACKOVÁ, S.; SVOZILOVÁ, D. 1993. Vezměte do ruky knihu: Dětská literatura jako inspirace pro dramatickou hru s dětmi. 2., rozš. vyd. Brno: Mravenec, 1993.

KOŤÁTKOVÁ, S. Dítě a mateřská škola. Praha: Grada Publishing, 2008.

KOŤÁTKOVÁ, S. Hry v mateřské škole v teorii a praxi. Praha: Grada Publishing, 2005.

KOŤÁTKOVÁ, S.; PROVAZNÍK, J.; BLÁHOVÁ, K.; SVOBODOVÁ, R.; TOMKOVÁ, A.. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha: Karolinum, 1998.

KOLLÁRIKOVÁ, Z., PUPALA, B., & et al. Předškolní a primární pedagogika. Praha, Czechia: Portál, 2001.

MACHKOVÁ, E. Jak se učí dramatická výchova: didaktika dramatické výchovy. 2. vyd. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2007.

MACHKOVÁ, E. (ed.). Malý průvodce dramatickou výchovou v mateřské škole. Praha: ARTAMA (IPOS)-Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1992.

MACHKOVÁ, E. Metodika dramatické výchovy: zásobník dramatických her a improvizací. 12. vyd. Praha: NIPOS, 2011.

MACHKOVÁ, E. Úvod do studia dramatické výchovy. 2., upravené vyd. Praha: NIPOS, 2007.

MARUŠÁK, R. Literatura v akci: Metody dramatické výchovy při práci s uměleckou literaturou. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2010.

MATĚJČEK, Z. Co děti nejvíc potřebují. Praha: Portál, 1994.

MERTIN, V., & GILLERNOVÁ, I. Psychologie pro učitelky mateřské školy. (2th ed.). Praha, Czechia. Portál 2010.

MOCNÁ, D., PETERKA, J. Encyklopedie literárních žánrů. Praha, Paseka 2004.

MŠMT ČR. Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Praha:
Výzkumný ústav pedagogický, 2016.

POLZEROVÁ, E. Pohybová průprava jako součást dramatické výchovy: (Průprava dětí mladšího školního věku). Praha: ARTAMA-IPOS, 1995.

PROVAZNÍK, J. (ed.). Dramatická výchova a dítě v bludišti dnešního světa. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001.

PRŮCHA, J., Koťátková, S. Předškolní pedagogika, Portál, Praha 2013.

ŘÍČAN, P. Psychologie. (3nd rev. ed.). Praha, Czechia: Portál 2009.

SVOBODOVÁ, E.; ŠVEJDOVÁ, H. Metody dramatické výchovy v mateřské škole. Praha: Portál, 2011.

ULRYCHOVÁ, I.; GREGOROVÁ, V.; ŠVEJDOVÁ, H. Hrajeme si s pohádkami: dramatická výchova v mateřské škole a na 1. stupni základní školy. Praha: Portál, 2000.

VÁGNEROVÁ, M. Vývojová psychologie I. Dětství a dospívání. Praha, Czechia: Karolinum, 2005.

VALENTA, J. Metody a techniky dramatické výchovy. 3., upr. vyd. Praha: Grada Publishing, 2008.
Předběžná náplň práce
V teoretické části se budu věnovat předškolnímu dítěti, jeho vývoji, psychologii a specifikům ve vztahu k dramatické výchově, obecným principům dramatické výchovy, dále metodám a technikám dramatické výchovy vhodným pro předškolní věk a roli učitele v dramatické výchově. Dále se v této části práce budu věnovat obrázkovým knihám, specifikům Bilderbuchu, současné nabídce na českém trhu a částěčně i trendům ve výtvarném zpracování těchto knih.

Na základě zmapování obrázkových knih vyberu jednu knihu a vytvořím k ní 5 lekcí dramatické výchovy, ve kterých budu testovat využitelnost jednotlivých metod a technik pro tento typ práce. Lekce budu realizovat s předškolními dětmi ve věku 3-6 let. Každou lekci poté vyhodnotím ve vztahu k metodám dramatické výchovy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In the theoretical part I will define preschool age, general drama education principals and the important role of a preschool drama education teacher, methods and techniques that can be used in preschool drama education, picture books and the specifics of “Bilderbuch” genre.

The practical part will be made of five drama lessons based on a chosen picture book. In these lessons each method or technique will be tested and evaluated in connection to this type of work in preschool drama education.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK