Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Compressibility of an intermetallic compound
Název práce v češtině: Stlačitelnost intermetalické sloučeniny
Název v anglickém jazyce: Compressibility of an intermetallic compound
Klíčová slova: vysoký tlak, stlačitelnost, tenzometr, CeCuAl3
Klíčová slova anglicky: high pressure, compressibility, strain gage, CeCuAl3
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziky kondenzovaných látek (32-KFKL)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Jiří Prchal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 31.10.2017
Datum zadání: 31.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.05.2018
Datum a čas obhajoby: 26.06.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.05.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:16.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2018
Oponenti: RNDr. Jiří Kaštil, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: Ing. Jiří Kamarád, CSc.
Zásady pro vypracování
1. Seznámení se základními metodami studia látek za vysokého tlaku
2. Výběr vhodného reálného materiálu pro změření stlačitelnosti
3. Studium specifik měření stlačitelnosti pomocí minaturních tenzometrů
4. Proměření stlačitelnosti vybraného materiálu za pokojové teploty podél jednotlivých krystalografických směrů
5. Diskuse o použitelnosti metody vzhledem k rozměrům vzorku a případně změnám teplot
Seznam odborné literatury
1. M. Eremets: High pressure experimental methods, Oxford University Press, 1996
2. Ch. Kittel: Úvod do fyziky pevných látek, Academia, Praha, 1985.
3. články v odborné literatuře
Předběžná náplň práce
Fyzika vysokých tlaků je v současnosti stále aktuálnější vzhledem k novým a vysoce zajímavým fyzikálním jevům pozorovatelným právě díky aplikaci vysokého tlaku na studovaný materiál - např. kvantové fázové přechody, valenční přechody apod. Míra vnějšího působení je popsatelná veličinou zvanou "tlak" či v ideálním případě přímo "hydrostatický tlak", avšak efekt vyvolané změny v materiálu je závilý nejen na vnějším působení, ale také na vlastnostech materiálu a síle jeho mikroskopických vazeb. Výsledná změna změn meziatmových vzdáleností - což je primární účel aplikace tlaku - je závislá především na stlačitelnosti, která navíc může být rozdílná podél různých krystalografických směrů materiálu.
Úkolem této práce bude obsáhnout metodu měření stlačitelnosti v tlakových celách běžně používaných na Katedře fyziky kondenzovaných látek pomocí miniaturních tenzometrů a stanovit stlačitelnost vybraného materiálu podél jednotlivých krystalografických směrů. Očekává se, že tento experiment bude součástí komplexního studia daného materiálu - tedy student bude součástí pracovní skupiny studující daný materiál - a současně povede k preciznímu propracování metody měření kompresibility s užitkem pro další experimety tohoto typu na katedře.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
High pressure physics is recently getting more actual with respect to new and highly interesting physical phenomena observable right due to the pressure application on the studied material - e.g. quantum phase transitions, valence transitions etc. The measure of the external acting can be described by the variable called "pressure" - in the ideal case "hydrostatic pressure". The effect of the change caused in the material is dependent not only on the external acting forces but also on the properties of the material itself and especially strength of the microscopic chemical bonds. Resulting change of the interatomic distances - the primary reason of the pressure application - is dependent namely on the compressibility of the material. The compressibility can moreover vary along various crystallographic directions of the material.

The subject of this work is to get knowledge of the method for measurement of compressibility in pressure cells recently used on the Department of Condensed Matter Physics by using the miniature strain gages and to determine the compressibility of a given material along various crystallographic directions. It is expected that this experiment will be a part of complex study of the selected material, i.e. student will become a member of the working team studying the material. Moreover, the work will lead to a precise working out of the method of the compressibility measurement and in will bring a new valuable experience for this type of measurement on the department.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK