Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Evaluace spokojenosti pacientů v léčbě závislosti na alkoholu na koedukovaném oddělení PN Kosmonosy
Název práce v češtině: Evaluace spokojenosti pacientů v léčbě závislosti na alkoholu na koedukovaném oddělení PN Kosmonosy
Název v anglickém jazyce: Evaluation of patient satisfaction in the treatment of alcohol addiction in coeducated department of Psychiatric Hospital Kosmonosy
Klíčová slova: závislost na alkoholu, koedukované oddělení, ústavní léčba závislosti, evaluace spokojenosti
Klíčová slova anglicky: alcohol addiction, coeducated departnemt, inpatient treatment of addiction, satisfaction evaluation
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.10.2017
Datum zadání: 26.10.2017
Datum a čas obhajoby: 04.09.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2020
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2020
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02036)
Oponenti: PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
1 Seznam použité literatury
· Akreditace kvality a bezpečí zdravotní péče. (2016). Retrieved July 07, 2020, from http://www.plkosmonosy.cz/kvalita.html
· Akreditační standardy pro nemocnice: Řízení lidských zdrojů. (2012). Retrieved July 07, 2020, from https://www.sakcr.cz/files/2e6e410b84857cf84cf734275644446f/nemsak-standardy-nemocnice-2014.pdf
· Akreditační standardy pro nemocnice. (2012). Retrieved July 07, 2020, from https://www.sakcr.cz/files/2e6e410b84857cf84cf734275644446f/nemsak-standardy-nemocnice-2014.pdf
· Hašto, J. (2004). Autogenní trénink. Triton.
· Nešpor, K., & Csémy, L. (1999). Bažení: Společný rys mnoha závislostí a způsoby zvládání. Sportpropag.
· Certifikace odborné způsobilosti služeb. (2020). Retrieved July 08, 2020, from https://www.vlada.cz/cz/ppov/protidrogova-politika/certifikace/certifikace-odborne-zpusobilosti-sluzeb-69227/
· Certifikace odborné způsobilosti služeb pro uživatele drog. (2004). Retrieved July 08, 2020, from https://www.drogy-info.cz/data/obj_files/4628/597/Zaostreno_200401_web.pdf
· Co je ergoterapie?. (c2008-2020). Retrieved July 10, 2020, from http://ergoterapie.cz/co-je-to-ergoterapie/
· Co je Snoezelen-Teoretický úvod. Retrieved July 10, 2020, from https://3lobit.cz/co-je-snoezelen-teoreticky-uvod/
· Dotazník "Očima pacientů". (2010). Retrieved July 08, 2020, from http://www.hodnoceni-nemocnic.cz/FAQ.html
· Kalina, K. (2003). Drogy a drogové závislosti 1: Mezioborový přístup. Úřad vlády České republiky.
· Kalina, K. (2003). Drogy a drogové závislosti 2: Mezioborový přístup. Úřad vlády České republiky.
· Jelínková, J., Krivošíková, M., & Šajtarová, L. (2009). Ergoterapie. Portal.
· Hippoterapie. Retrieved July 10, 2020, from http://www.plkosmonosy.cz/hipocentrum/index.html
· Krákora, P. (2003). Historie oddělení léčby závislostí.
· ISO certifikáty. (2013). Retrieved July 09, 2020, from http://www.isocertifikaty.cz/
· Rynešová-Černá, P. (2011). Když kůň léčí duši, aneb metodika hiporehabilitace zaměřená na klienty s duševním onemocněním. Direkte.
· Kalina, K. (2015). Klinická adiktologie. Grada Publishing.
· KOP. (2010). Retrieved July 07, 2020, from http://www.hodnoceni-nemocnic.cz/O-projektu.html
· Kvalita očima pacientů. (2007). Retrieved July 07, 2020, from https://www.tribune.cz/clanek/10287-kvalita-ocima-pacientu
· Nešpor, K., & Csémy, L. (1996). Léčba a prevence závislostí: příručka pro praxi. Psychiatrické centrum.
· Nešpor, K. (2000). Návykové chování a závislost: současné poznatky a perspektivy léčby. Portál.
· Nejlépe hodnocené nemocnice - "Souhrnná spokojenost". (2019). Retrieved July 07, 2020, from http://www.hodnoceni-nemocnic.cz/hodnoceni.php?d=1&n=0&o=0&r=x&u=x;x;x;x;x;2;N
· Dvořáček, J. (2019). Odvážíme se změny v léčbě závislostí?.
· Dvořáček, J. (2019). Odvážíme se změny v léčbě závislostí?.
· Program rozvoje kvality a bezpečí v PN Kosmonosy. (2013). http://www.plkosmonosy.cz/grafika/kvalita_bezpeci.pdf
· Marková, E., Venglářová, M., & Babiaková, M. (2006). Psychiatrická ošetřovatelská péče. Grada Publishing.
· Madar, J. (2004). Řízení kvality ve zdravotnickém zařízení: vážně i nevážně k prosperitě nemocnic a spokojenosti pacientů. Grada.
· Sešit sociální práce. (2015). Retrieved July 10, 2020, from https://www.mpsv.cz/documents/20142/953091/1ssp.pdf/f598fa32-cad3-8294-9cfb-3a6ca7defad7
· Spokojenost pacientů jako indikátor kvality péče. (2013). Retrieved July 07, 2020, from https://zdravi.euro.cz/clanek/sestra/spokojenost-pacientu-jako-indikator-kvality-pece-468686
· Corey, G., Corey, M., & Russell, M. (2006). Techniky a přístupy ve skupinové psychoterapii. Portal.
· Kalina, K. (2008). Terapeutická komunita: obecný model a jeho aplikace v léčbě závislostí. Grada.
· Ukazatele kvality ve zdravotnictví. (2020). Retrieved July 08, 2020, from http://www.stapro.cz/ukazatele-kvality-ve-zdravotnictvi/
· Kratochvíl, S. (2006). Základy psychoterapie (5., přeprac. vyd). Portál.
Předběžná náplň práce
ABSTRAKT
Východiska
Bakalářská práce se zabývá spokojeností s léčbou a léčebným programem oddělení závislosti v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy. Cílem práce je zjistit spokojenost a kvalitu poskytované péče na tomto oddělení.
Formulace cílů, metodologie, výzkumný soubor
V souvislosti se zkvalitňováním poskytované péče ve zdravotnickém zařízení, byla provedena evaluace spokojenosti konkrétně na oddělení léčby závislosti. Data budou k dispozici vedení oddělení jako možný námět na zlepšení poskytované zdravotní péče. Výzkum byl proveden formou dotazníkového šetření. Výzkumný soubor se skládal ze 74 dotazníků. Z toho 12 respondentů tvořily ženy a 62 tvořili muži.
Hlavní výsledky
Celkové výsledky otázek jsou na vysoké úrovni v hodnocení spokojenosti. V otázce prostředí oddělení kritizují nedostatečné sociální zázemí a zastaralé vybavení, v kladném hodnocení uvádí příjemné a bezpečné prostředí. V přístupu personálu oceňují vstřícnost a profesionalitu. Nadále si všímají rozdílu ve vedení psychoterapeutických skupiny, některé skupiny nejsou kvalitní, přesto tato terapie získala nejlepší hodnocení a hodnotí ji jako nepřínosnější terapii v léčbě. Režim a řád oddělení pacienti vnímají jako nutný a potřebný pro abstinenci. Na oddělení by uvítali lepší vybavení tělocvičny, častější zařazení hippoterapie, relaxačních technik a individuální terapie.
Závěr a doporučení
Evaluace spokojenosti přinesla informace o tom, jak jsou pacienti spokojeni s léčbou a terapeutickými aktivitami, prostředím oddělení, přístupem zdravotnického personálu a nastaveným režimem. Doporučuji brát výsledky dotazníků v úvahu do budoucna při úpravě léčebného řádu a režimu.
Klíčová slova:
Spokojenost, kvalita, terapie, závislost, pacient, PNK
ABSTRAKT
Východiska
Bakalářská práce se zabývá spokojeností s léčbou a léčebným programem oddělení závislosti v Psychiatrické nemocnici Kosmonosy. Cílem práce je zjistit spokojenost a kvalitu poskytované péče na tomto oddělení.
Formulace cílů, metodologie, výzkumný soubor
V souvislosti se zkvalitňováním poskytované péče ve zdravotnickém zařízení, byla provedena evaluace spokojenosti konkrétně na oddělení léčby závislosti. Data budou k dispozici vedení oddělení jako možný námět na zlepšení poskytované zdravotní péče. Výzkum byl proveden formou dotazníkového šetření. Výzkumný soubor se skládal ze 74 dotazníků. Z toho 12 respondentů tvořily ženy a 62 tvořili muži.
Hlavní výsledky
Celkové výsledky otázek jsou na vysoké úrovni v hodnocení spokojenosti. V otázce prostředí oddělení kritizují nedostatečné sociální zázemí a zastaralé vybavení, v kladném hodnocení uvádí příjemné a bezpečné prostředí. V přístupu personálu oceňují vstřícnost a profesionalitu. Nadále si všímají rozdílu ve vedení psychoterapeutických skupiny, některé skupiny nejsou kvalitní, přesto tato terapie získala nejlepší hodnocení a hodnotí ji jako nepřínosnější terapii v léčbě. Režim a řád oddělení pacienti vnímají jako nutný a potřebný pro abstinenci. Na oddělení by uvítali lepší vybavení tělocvičny, častější zařazení hippoterapie, relaxačních technik a individuální terapie.
Závěr a doporučení
Evaluace spokojenosti přinesla informace o tom, jak jsou pacienti spokojeni s léčbou a terapeutickými aktivitami, prostředím oddělení, přístupem zdravotnického personálu a nastaveným režimem. Doporučuji brát výsledky dotazníků v úvahu do budoucna při úpravě léčebného řádu a režimu.
Klíčová slova:
Spokojenost, kvalita, terapie, závislost, pacient, PNK
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
ABSTRACT
Background
The bachelor's thesis deals with satisfaction with the treatment and treatment program of the addiction department at the Kosmonosy Psychiatric Hospital. The aim of the work is to find out the satisfaction and quality of care provided in this department.
Formulation of goals, methodology, research set
In connection with the improvement of the care provided in the medical facility, an evaluation of satisfaction was carried out specifically at the addiction treatment department. The data will be available to departmental management as a possible suggestion for improving the health care provided. The research was carried out in the form of a questionnaire survey. The research set consisted of 74 questionnaires. Of these, 12 respondents were women and 62 were men.
Main results
The overall results of the questions is at a high level in the evaluation of satisfaction. On the issue of the environment, the departments criticize the social background and outdated equipment, and in a positive evaluation they state a pleasant and safe environment. They appreciate the helpfulness and professionalism in the approach of the staff. They continue to notice the difference in the leadership of psychotherapeutic groups, some groups are not of good quality, yet this therapy received the best rating and evaluates it as the most beneficial therapy in treatment. Patients perceive the regime and order of the ward as necessary and necessary for abstinence. The department would welcome better gym equipment, more frequent inclusion of hippotherapy, relaxation techniques and individual therapy.
Conclusion and Recommendations
The satisfaction evaluation provided information on satisfaction with the treatment and therapeutic activities, the environment of the ward, the approach of the medical staff and the set regime. I recommend taking the results of the questionnaires into account in the future when adjusting the treatment rules and regimen.
keywords:Satisfaction, quality, therapy, addiction, patient, PNK
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK