Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
English coordinative conjunction but
Název práce v češtině: Anglická koordinační spojka but
Název v anglickém jazyce: English coordinative conjunction but
Klíčová slova: koordinace|spojka|but|adverzativní význam
Klíčová slova anglicky: coordination|conjunction|but|adversative sense
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 26.10.2017
Datum zadání: 26.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 30.10.2017
Datum a čas obhajoby: 04.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:03.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce bude zkoumat anglickou koordinační spojku but. Jedná se o koordinační spojku, která může spojovat nejen věty (John is poor, but he is happy. (Quirk et al. 1985: 935)), ale i různé větné členy (např. přívlastek ve větě He had a demanding but low-paid job in the public service. (Huddleston and Pullum 2002:1311)), a která může vyjadřovat různé odstíny významů, jejichž jádrem je význam odporovací. Kromě čistě adverzativního významu John is poor, but he is happy.) může spojka but vyjadřovat jakési upřesnění nebo opravu (‚repudiation‘) výpovědi v první větě: Jane did not waste her time before the exam, but studied hard every evening (Quirk et al. 1985: 935). Cílem práce bude shromáždit 100 příkladů se spojkou but (excerpovaných z Britského národního korpusu) a provést jejich syntakticko-sémantickou analýzu. U každého příkladu bude určeno, které členy jsou pomocí but spojeny a jaký význam spojka v daném spojení vyjadřuje. Pozornost bude věnována i dalším výrazům (např. rather, also), které se ve spojení s but mohou vyskytnout a které mohou být vodítkem při určení konkrétního významu.
Bakalářská práce bude vypracována v anglickém jazyce.
Seznam odborné literatury
Biber, D. et al. (2006) Longman Grammar of Spoken and Written English. London: Longman.

Dušková, L. et al. (2006) Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia.

Huddleston, R. and Pullum G. K. (2002) Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press. Str. 1310 ff

Quirk, R. et al. (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK