Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vzájemná kolegiální podpora v programu Začít spolu
Název práce v češtině: Vzájemná kolegiální podpora v programu Začít spolu
Název v anglickém jazyce: Mutual college support in the Start together program
Klíčová slova: Kolegiální podpora, profesní rozvoj učitelů, program Začít spolu, mentoring v učitelství, mentorský vztah
Klíčová slova anglicky: Collegial support, professional development of teachers, Step by Step program, mentoring in teacher education, mentoring relationship
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra preprimární a primární pedagogiky (41-KPPP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 25.10.2017
Datum zadání: 25.10.2017
Datum a čas obhajoby: 23.05.2018 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R210, 210, 2. patro, vlevo
Datum odevzdání elektronické podoby:20.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Petra Vallin, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem diplomové práce je v teoretické části poukázat, jaké formy a možnosti má mentor při kolegiální podpoře v programu Začít spolu.
V praktické části je cílem vytvořit případovou studii o formách a podmínkách, které mentor v dané škole má. Zjistit, jaký pohled mají na kolegiální podporu vybraní učitelé a které přístupy vnímají jako efektivní. Na základě hloubkového rozhovoru, analýzy videa a hospitace tyto metody a způsoby zhodnotit.
Seznam odborné literatury
1) PETRÁŠOVÁ, Marta Anna, Ilona PRAUSOVÁ a Zdeněk ŠTĚPÁNEK. Mentorink: forma podpory nové generace. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0625-5.

2) KREJČOVÁ, Věra a Jana KARGEROVÁ. Vzdělávací program Začít spolu: metodický průvodce pro I. stupeň základní školy. 2., aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2011. Step by step (Portál). ISBN 978-80-7367-906-4.

3) HRBÁČKOVÁ, Karla, Eliška SUCHÁNKOVÁ, Jana LUKÁŠOVÁ a Diana DUHÁROVÁ. Mentoring jako metodická podpora vzdělávání učitelů. Ve Zlíně: Univerzita Tomáše Bati, 2014. ISBN 9788074544576.

4) BAREŠ, Milan. Podpora práce začínajících učitelů: (jako součást systému dalšího profesního rozvoje pedagogických pracovníků) : sborník. Praha: Národní institut pro další vzdělávání, 2009. ISBN 9788086956503.

5) HAGGER, Hazel., Katharine. BURN a Donald MCINTYRE. The school mentor handbook: essential skills and strategies for working with student teachers. Rev. ed. London: Kogan Page, 1995. ISBN 0749416017.

6) JONSON, Kathleen Feeney. Being an effective mentor: how to help beginning teachers succeed. 2nd ed. Thousand Oaks, Ca.: Corwin Press, c2008. ISBN 9781412940627.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá tématem vzájemné kolegiální podpory v programu Začít spolu. Zkoumá, jakým způsobem je tato podpora realizována na vybrané inovativní škole.
V teoretické části popisuje profesní rozvoj učitele, vzájemnou kolegiální podporu, mentoring v učitelství a kvality mentora. Zaměřuje se na vzdělávací aktivity organizace Step by Step ČR.
Výzkumná část popisuje pomocí případové studie realizaci kolegiální podpory, zejména ve formě mentoringu. Tato metoda výzkumu je založena na zúčastněném pozorování, hloubkových rozhovorech, dotaznících, analýze materiálů a videa. Formou metaforického přirovnání je vytvořen portrét mentorky, který líčí její styl práce. Dále jsou popsány jednotlivé formy kolegiální podpory a její přínosy či možná omezení.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis deals with the topic of Mutual collegial support in the Step by Step program. It examines how this support is implemented at a selected innovative school.
In the theoretical part describes the professional development of a teacher, mutual collegial support, mentoring in teaching and mentor quality. It focuses on the educational activities of Step by Step Czech Republic.
In the case study, the research part describes the realization of collegiate support, especially in the form of mentoring. This research method is based on participating observations, in-depth interviews, questionnaires, material and video analysis. A portrait of a mentor, which depicts her style of work, is created in the form of a metaphorical comparison. And it also describes individual forms of collegial support and its benefits or possible constraints.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK