Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Historie Státního ústavu školského pro domácí průmysl
Název práce v češtině: Historie Státního ústavu školského pro domácí průmysl
Název v anglickém jazyce: A History of State Educational Institute for Home Industry
Klíčová slova: školský ústav|historie školy|vzdělávání|umělecká výroba|textilní výtvarnictví|střední škola|vyšší odborná škola|výtvarná příprava|vzdělávání pedagogů|krajkářská tvorba|tradice|ruční práce|bytový design|oděvní tvorba|krajka
Klíčová slova anglicky: education institute|school history|education|artistic production|textile art|high school|higher specialized school|graphic preparation education of teachers|lacemaking creation|tradition|handiwork|residential design|clothing creation|lace
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pedagogiky (21-KPED)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Martin Strouhal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.10.2017
Datum zadání: 24.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 05.08.2019
Datum a čas obhajoby: 04.09.2019 13:30
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2019
Datum odevzdání tištěné podoby:05.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Daniela Sedláčková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tématem bakalářské práce je historie Státního ústavu školského pro domácí průmysl v Praze. Historický výzkum se zabývá jednak obdobím před založením ústavu, dále dobou jeho působení v průběhu 20. století i jeho zánikem a nástupem nové školy, která působí do současnosti. Vývoj Školského ústavu je zpracován v kontextu s dobou, politickou situací a vývojem společnosti. Zdroje výzkumu vychází z dochovaných dokumentů, historických pramenů a osobních výpovědí pamětníků. Součástí práce jsou i profily některých pedagogů, kteří byli ve své době známými a ve světě oceňovanými umělci.
Seznam odborné literatury
CZUMALOVÁ, Petra. 1879 - 1919. Praha: VOŠTŘ a SUŠTŘ, 2009.
CZUMALOVI, Petra a Vladimír. Školský ústav umělecké výroby Praha. Praha: Školský ústav umělecké výroby, 1994.
FRAIS, Josef. Reformy Marie Terezie a Josefa II. (nejen v českých a moravských zemích). Třebíč: Akcent, 2005. 156 s. ISBN 80-7268-337-3.
KASPER, Tomáš a Dana KASPEROVÁ. Dějiny pedagogiky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-2429-4.
KYBALOVÁ, Ludmila. Emile Paličková. 1. Praha: Nakladatelství československých výtvarných umělců, 1962.
MERTOVÁ, Petra. Paličkovaná krajka jako společenský, sociální a ekonomický fenomén. Brno, 2008. Disertační práce. Masarykova universita. Vedoucí práce Prof. PhDr. Alena Křížová, Ph.D.
VÁŇOVÁ, Růžena, Karel RÝDL a Josef VALENTA. Výchova a vzdělání v českých dějinách: Problematika vzdělávacích institucí a školských reforem. Praha: Karolinum, 1992.
VODÁK, Vlastimil. Ukončení činnosti Školského ústavu umělecké výroby. In: Domácká výroba v Čechách, na Moravě a ve Slezsku: sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 9. - 10. června 1999 v Měčíně. Měčín: Město Měčín, 2000. ISBN 80-2384987-5.
VYDRA, Josef. Československo: Cesty čs. krajkářství. Praha: Ministerstvo informací, 1947, II.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK