Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv mobilních telefonů na novou generaci dětí
Název práce v češtině: Vliv mobilních telefonů na novou generaci dětí
Název v anglickém jazyce: Influence of mobile phones on new generation of children
Klíčová slova: Novodobé nelátkové závislosti, Nomofobie, soukromí, digitální detoxikace, Den offline, digitální technologie, digitální dětství.
Klíčová slova anglicky: Modern non-drug addiction, Nomophobia, privacy, digital detoxification, Day of offline, digital technology, digital childhood.
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Petr Sak, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.10.2017
Datum zadání: 24.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.10.2017
Datum a čas obhajoby: 24.06.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 24.06.2019
Oponenti: doc. PhDr. Miroslava Váňová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Jak moc je nová generace dětí dětí a mládeže ovlivněna chytrými telefony a jejich funkcemi.
Cílem mé práce je zjistit, co je optimum v používání chytrých telefonů.
Chtěla bych zjistit, zda jsme schopni se odprostit od chytrých mobilních telefonů a jaký to má dopad na psychiku člověka.
Seznam odborné literatury
· J. P. Barlow – Deklarace kyberprostoru – dostupné na www: http://homes.eff.org/-barlow/Declaration-Final.html.
· FISCHER Slavomil a ŠKODA Jiří - Sociální patologie: závažné sociálně patologické jevy, příčiny, prevence, možnosti řešení. 2., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2014. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-5046-0
· Flowee: Médium nového světa [online]. [cit. 2019-03-26]. Dostupné z:https://www.flowee.cz/civilizace/5009-v-sobotu-29-zari-budeme-den-offline-vypnete-se-s-nami?highlight=WyJkZW4iLCJiZXoiLCJpbnRlcm5ldHUiLCJkZW4gYmV6IiwiYmV6IGludGVybmV0dSJd
· KILIÁN Karel - Family link: rodičovský zámek [online]. 25.května 2018 [cit. 2019-04-10]. Dostupné z: https://www.svetandroida.cz/google-family-link-deti-kontrola-aplikace/
· KOCOUN Jan. - Negativní vlivy ICT ve vzdělávání [online]. [cit. 2019-03-25]. Dostupné z:
http://it.pedf.cuni.cz/strstud/edutech/2010_Kocun/#Zdravotn%C3%AD_aspekty_ICT_p%C5%99i_pou%C5%BE%C3%ADv%C3%A1n%C3%AD_po%C4%8D%C3%ADta%C4%8D%C5%AF_
· KOLESÁROVÁ Karolína - Životní styl v informační společnosti. Vydání I. Praha: Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2016. ISBN 978-80-7452-119-5.
· MATOUŠEK Oldřich - Slovník sociální práce. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-549-0.
· PRŮCHA Jan, WALTEROVÁ Eliška, MAREŠ Jiří - Pedagogický slovník. 3., rozš. a aktualiz. vyd. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-579-2
· SAK Petr, MAREŠ Jiří - Člověk a vzdělání v informační společnosti. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-230-0.
· SAK Petr - Proměny české mládeže: česká mládež v pohledu sociologických výzkumů. Praha: Petrklíč, 2000. ISBN 80-7229-042-8.
· SAK Petr, KOLESÁROVÁ Klára - Sociologie stáří a seniorů. Praha: Grada, 2012. Sociologie (Grada). ISBN 978-80-247-3850-5.
· SAK Petr - Úvod do teorie bezpečnosti: nekonvenční pohledy na minulost, přítomnost a budoucnost lidstva. Praha: Petrklíč, 2018. ISBN 978-80-7229-652-1.
· Slovník cizích slov. SCS.ABZ.CZ [online]. [cit. 2019-04-10]. Dostupné z: https://slovnik-cizich-slov.abz.cz/web.php
· SPITZER Manfred - Digitální demence: jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum. Brno: Host, 2014. ISBN 978-80-7294-872-7
· SPITZER Manfred - Kybernemoc!: jak nám digitalizovaný život ničí zdraví. Přeložil Iva ZÜNDORF. Brno: Host - vydavatelství, 2016. ISBN 978-80-7491-792-9
· Telefony ničí soukromý život. National-geographic.cz [online]. 6. června 2017 [cit. 2019-04-02]. Dostupné z:
https://www.national-geographic.cz/clanky/studie-odhaluji-jak-moc-nam-telefony-nici-soukromy-zivot-20170605.html
· VOŘÍŠEK Karel, VYSEKALOVÁ Jitka - Jak být přesvědčivý a neztratit se v davu. Praha: Grada, 2015. ISBN 978-80-247-5385-0
· ZIKMUND Martin - Mobilní telefony: konec soukromí v Čechách?. Mobilmania.cz [online]. 20.března 2001 [cit. 2019-04-02]. Dostupné z:
https://www.mobilmania.cz/clanky/mobilni-telefony-konec-soukromi-v-cechach/sc-3-a-1002816/default.aspx
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK