Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The Efficiency of Graded Readers for Teaching Vocabulary: A Combination of Two Approaches
Název práce v češtině: Efektivita zjednodušené četby při výuce slovní zásoby: Kombinace dvou přístupů
Název v anglickém jazyce: The Efficiency of Graded Readers for Teaching Vocabulary: A Combination of Two Approaches
Klíčová slova: zjednodušená četba|četba|slovní zásoba|poslech
Klíčová slova anglicky: extensive reading|graded readers|vocabulary|listening
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 24.10.2017
Datum zadání: 24.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 25.10.2017
Datum a čas obhajoby: 10.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:09.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Luca Cilibrasi, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce si klade za cíl analyzovat efektivitu zjednodušené četby (graded readers, dále GR) pro výuku slovní zásoby.
Úvod představí práci a metodologii výzkumu. Následující teoretická část bude definovat zjednodušenou četbu. Zvláštní pozornost bude věnována dosavadním studiím (zejména jejich praktickým částem), které jsou chápany jako výchozí bod pro další zkoumání. Přístupy ke zkoumání efektivity zjednodušené četby pro výuku slovní zásoby se značně liší (od jednoho až po řádově desítky studentů). Teoretická část uvede jak výhody, tak úskalí jednotlivých přístupů. Tyto poznatky budou následně využity v praktické části.
Postup v praktické části bude založen na replikaci dvou studií v oblasti zjednodušené četby (Waring a Takaki (2003), Webb a Chang (2015)). Vzorku studentů (úroveň B2 a výše, absolventi nebo studenti 2. ročníku NMgr. studia na FF UK v oboru Anglický jazyk) bude předložen text určený pro úplné začátečníky (úroveň A1). Na základě frekvence budou nejčastější slova nahrazena neexistujícími slovy, u kterých rodilí mluvčí potvrdí, že se jedná o výrazy, které se shodují s anglickou fonetikou i ortografií. Jednoduchá syntax, lexis i gramatika zajistí, že pozornost studentů nebude odváděna od cílové slovní zásoby. Vzorek studentů bude rozdělen na dvě skupiny. Jedné ze skupin bude text kromě četby i přehrán (namluvený rodilým mluvčím), zatímco druhé skupině bude poskytnuta možnost text přečíst jednou navíc. Cílem práce je tak nejen analyzovat účinnost GR, ale také změřit účinnost kombinace čtení a poslechu. Účinnost bude změřena několika testy (multiple choice, překlad, word recognition) v předem určených intervalech (bezprostředně po testu, následující týden, po třech měsících). Testy budou zkoumat částečnou i úplnou znalost.
Čtvrtá kapitola se zaměří na intepretaci dat získaných v testu a pokusí se je kontrastovat s již existujícím výzkumem. V páté kapitole budou shrnuty poznatky práce. Replikace zmíněných studií v jiném jazyce skýtá potenciální východiska pro další výzkum a má uplatnění i ve výuce.
Práce bude vypracována v anglickém jazyce.
Seznam odborné literatury
Chun, Eunjin & Choi, Sungmook & Kim, Junsoo. (2012). “The effect of extensive reading and paired-associate learning on long-term vocabulary retention: An event-related potential study.” Neuroscience Letters 521, 125-129.

Day, Robert. (2015). “Extending Extensive Reading.” Reading in a Foreign Language 27, 294-301.

Grabe, William. (2009). Reading in a Second Language: Moving from Theory to Practice. Cambridge: Cambridge University Press.

Grabe, William & Stoller, Fredericka L., eds. (2011). Teaching and Researching Reading. London: Routledge.

Hiebert, Elfrieda H. & Kamil, Michael L., eds. (2005). Teaching and Learning Vocabulary: Bringing Research to Practice. Mahwah: Lawrence Erlbaum Associates.

Horst, Marlise. “Learning L2 Vocabulary through Extensive Reading: A Measurement Study.” The Canadian Modern Language Review, 61.3, 355-382.

Hu, M. H. & Nation, Paul. (2000). “Unknown Vocabulary Density and Reading Comprehension.” Reading in a Foreign Language 13, 403-430.

Lems, Kristin & Miller, Leah D. & Soro, Tenena M. (2010). Teaching Reading to English Language Learners: Insights from Linguistics. New York: The Guilford Press.

Senoo, Yasuko & Yonemoto, Kazuhiro. (2014). “Vocabulary Learning Through Extensive Reading: A Case Study.” The Canadian Journal of Applied Linguistics 17.2, 1-22.

Schmitt, Norbert. (2010). Researching Vocabulary: A Vocabulary Research Manual. New York: Macmillan.

Silberstein, Sandra. (1994). Techniques and Resources in Teaching Reading. Oxford: Oxford University Press.

Suk, Namhee. (2016). “The Effects of Extensive Reading on Reading Comprehension, Reading Rate, and Vocabulary Acquisition.” Reading Research Quarterly 52(1), 73-91.

Waring, R. & Takaki M. (2003). “At what rate do learners learn and retain new vocabulary from reading a graded reader?” Reading in a Foreign Language 15. Retrieved from: http://nflrc.hawaii.edu/rfl/October2003/waring/waring.html#appendixc (accessed 10 Oct 2017).

Webb, Stuart & Chang, Anna C-S. (2015). “Second language vocabulary learning through extensive reading with audio support: How do frequency and distribution of occurrence affect learning?” Language Teaching Research 19(6), 667-686.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK