Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Hagioterapie a její přínos z pohledu žen, které absolvovaly ústavní léčbu závislosti na alkoholu v Psychiatrické nemocnici Bohnice a nyní abstinují
Název práce v češtině: Hagioterapie a její přínos z pohledu žen, které absolvovaly ústavní léčbu závislosti na alkoholu v Psychiatrické nemocnici Bohnice a nyní abstinují
Název v anglickém jazyce: Hagiotherapy and its benefits from the point of view of women who underwent alcohol addiction treatment in the Psychiatric Hospital Bohnice and are now abstaining
Klíčová slova: hagioterapie, alkohol, léčba závislosti, ženy, abstinence
Klíčová slova anglicky: hagiotherapy, alcohol, addiction treatment, women, abstinence
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Vedoucí / školitel: MUDr. Mgr. Prokop Remeš
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.10.2017
Datum zadání: 23.10.2017
Datum a čas obhajoby: 22.01.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 22.01.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02036)
Oponenti: Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem mé práce je hagioterapie a její přínos z pohledu žen, které absolvovaly ústavní léčbu závislosti na alkoholu v PN Bohnice a nyní abstinují. Hagioterapie je psychoterapeutická metoda, jejíž název je odvozen z řeckých slov „therapeia“ – péče, léčba, a „hagios“ – svatý, čistý, posvátný. Hagioterapie je formou biblioterapie, která používá Písmo svaté jako zrcadlo. Na rozdíl od běžné terapie slovem v rámci užívaných psychologických prostředků si v sobě nese také silný expresivní kontext, který plyne jak z paralel užitých biblických příběhů, ale i z osobnosti terapeuta nakládajícího s těmito příběhy a vhodně využívajícího situační rituály. Cílem mé práce jezmapovat, jaký přínos může míthagioterapie pro ženy závislé na alkoholu v procesu ústavní léčby, a zjistit, jestli hagioterapii reflektují jako přínosnou a efektivní i pro jejich život v abstinenci.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The topic of my bachelor thesis is Hagiotherapy and its benefits regarded by women who underwent institutional alcohol addiction treatment in Psychiatric hospital Bohnice and who abstain now. Hagiotherapy is a psychotherapeutic method, its name comes from Greek “therapeia” – care, treatment and “hagios” – saint, pure, holy. Hagiotherapy is a form of bibliotherapy which uses Holy Scripture as a mirror. Unlike the speech-based therapy ordinarily used among psychological means it carries a strong expressive context consisting in parallels from chosen biblical stories and the therapy is also based on the therapist himself who uses those stories and appropriate situational rituals. The aim of my thesis is to find the possible benefits of hagiotherapy for alcohol addicted women during their institutional treatment and our aim is to determine whether the women consider the method beneficial and effective in relation to their life in abstinence.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK