Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Stres a funkční poruchy žaludku
Název práce v češtině: Stres a funkční poruchy žaludku
Název v anglickém jazyce: Stress and functional disorders of stomach
Klíčová slova: funkční poruchy žaludku, funkční poruchy GIT, FGID, funkční dyspepsie, horní funkční dyspepsie, stres, stresová reakce, stresová odpověď, žaludek, GAD7, Holmes-Rahe
Klíčová slova anglicky: Functional disorders of stomach, Functional Gastrointestinal disorders, Functional dyspepsia, Stress, Stress reaction, Stress response, stomach, GAD7, Holmes-Rahe
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: prof. MUDr. Pavel Maruna, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.10.2017
Datum zadání: 23.10.2017
Datum a čas obhajoby: 31.08.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 31.08.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02367)
Oponenti: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Anotace:
V této bakalářské práci se budu zabývat funkčními poruchami žaludku, především jejich vztahem ke stresu. V teoretické části rozvinu anatomii, fyziologii a patofyziologii žaludku, stresové hormonální osy i stres z psychologického hlediska. Rozebrána bude i diagnostika a terapie těchto poruch. Dále se pokusím popsat vztah stresu a funkčních poruch žaludku (význam stresu v patogenezi, léčbě, anamnéze). Praktická část bude zpracována dotazníkovou studií.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor thesis deals with functional disorders of the stomach, especially with their connection to stress. Theoretical part describes anatomy, physiology and pathophysiology of stomach, stress hormone axes and even stress from a psychological perspective. Thesis discusses diagnostics and therapy of these disorders. Next, the thesis focuses on a relationship between stress and functional disorders of the stomach (impact of stress in pathogenesis, therapy and taking a medical history of a patient). Practical part of the thesis will be done as a questionnaire study.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK