Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Závislostní chování na internetu u dětí umístěných v dětském domově
Název práce v češtině: Závislostní chování na internetu u dětí umístěných v dětském domově
Název v anglickém jazyce: Addictive behavior on the internet among children placed in a children's home
Klíčová slova: závislostní chování, internet, hraní her, děti a dospívající, dětský domov, volnočasové aktivity
Klíčová slova anglicky: addictive behavior, internet, gaming addiction, children and teenagers, children's home, leisure activities
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslav Vacek, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.10.2017
Datum zadání: 23.10.2017
Datum a čas obhajoby: 04.09.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02036)
Oponenti: PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Východiska:
Děti z DD tráví spoustu svého volného času surfováním na internetu. Doposud nikdo nezjišťoval, jakou část dne tráví s mobilem či na počítači a jaké činnosti na internetu vyhledávají. Bude zajímavé zjistit, zda více času tráví na sociálních sítích nebo raději stahují hudbu, videa, nebo vyhledávají na internetu potřebné informace. Důležité bude také zjištění, zda a jaké hrají počítačové hry. Získaná data budou srovnána se získanými daty z ESPAD 2015 a Národního výzkumu užívání návykových látek 2016. Získaná data budou využita k analýze, jak moc se děti, kterým byla nařízena ústavní výchova, liší v užívání internetu a dalších komunikačních technologií od dětí, které žijí v rodinném prostředí.

Cíl:
Cílem je zjistit prevalenci závislostního chování na internetu u dětí v dětském domově, zmapovat, jaký časový charakter závislostního chování vykazují, a které aplikace na internetu navštěvují nejčastěji.

Výzkumné otázky:
1. Jaký je výskyt závislostního chování na internetu u dětí v DD?
2. Kolik času tráví děti v DD na internetu, mobilech, herních konzolích či podobných technologiích?
3. Jaké aplikace na internetu nejčastěji vyhledávají, užívají a kde na internetu tráví nejvíce svého času?
4. Existují rozdíly mezi dětmi vykazujícími a nevykazujícími závislostní chování na internetu z hlediska chování ve vztahu k technologiím? Pokud ano, jaké?

Výzkumný soubor:
Základním výzkumným souborem jsou děti umístěné do dětských domovů ve věku nad 10 let bez diagnostikovaného mentálního postižení. Podobnosti dětí umístěných v DD v ČR mi dovolují záměrným výběrem vybrat do výzkumného vzorku děti z dětského doma, kde pracuji, a děti z 10 - 11 dalších dětských domovů, které jsem si vybrala z důvodu dobré spolupráce se zaměstnanci a dobré časové dostupnosti. Dotazníkovým šetřením jsem se rozhodla oslovit 300 dětí, abych si zajistila dostatečně početný výzkumný vzorek, který bude dostatečně reprezentativní.

Etika výzkumu:
Schválení výzkumu bude podléhat souhlasu statutárního zástupce jednotlivých zařízení, podmínkou je dobrovolná účast jednotlivých dětí. Účastníci dotazníkového šetření a pozorování budou plně seznámeni s rozsahem a způsobem zpracování práce, bude zajištěna jejich naprostá anonymita a ochrana osobních dat, ve výzkumu nebudou použita žádná jména či další informace vedoucí k umožnění identifikace odpovídajících. Získaná data budou využita pouze pro účely tohoto výzkum.

Metody tvorby dat:
- dotazníkové šetření – otázky z ESPAD, Národního výzkumu užívání návykových látek a testovací otázky, tzv. lži-otázky
- pilotní šetření v dětském domově, kde pracuji – ověření kvality dotazníku

Metody analýzy dat:
Získaná dotazníková data budou podrobena analyticky statistickým metodám. Výsledky jednotlivých dotazníkových otázek budou číselně vyjádřeny, následně graficky prezentovány a okomentovány vzhledem k teoretickým východiskům. Výsledky získané pozorováním budou převedeny do číselné podoby a taktéž graficky upraveny a okomentovány. Jednotlivá data budou sloužit jako východiska pro potvrzení či vyvrácení stanovených výzkumných hypotéz a zodpovězení výzkumných otázek.
Seznam odborné literatury
1. Alter, A. (2018). Neodolatelné. Vzestup návykových technologií a byznys se závislostí. Brno: Host – vydavatelství, s.r.o.
2. Aboujaoude, E., Koran, L. M., Gamel, N., Large, M. D., Serpe, R. T. (2006). Potential Markers for Problematic Internet Use: A Telephone Survey of 2,513 Adults". CNS Spectrums. 11 (10): 750–755. doi:10.1017/S1092852900014875. Dostupné z:https://www.cambridge.org/core/journals/cns-spectrums/article/potential-markers-for-problematic-internet-use-a-telephone-survey-of-2513-adults/70EF2232B46957254879CD27867ACE05
3. American Psychiatric Association. (2007). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Fourth Edition Text Revision. Washington, DC: American Psychiatric Association 2000. Dostupné z:http://www.intox.org/databank/documents/supplem/supp/sup2.htm
4. Asma, S., Blanton, C., Eriksen, M., Granero, R., Gupta, P., Riley, L., Warren, CH., Zinner, L. Užívání tabáku mezi mládeží: srovnání zemí. Dostupné z:http://dx.doi.org/10.1136/tc.11.3.252
5. Beard, K., Wolf, W., Eve M. (2001). Modification in the Proposed Diagnostic Criteria for Internet Addiction. CyberPsychology & Behavior. 4 (3): 377–383. doi:10.1089/109493101300210286. Dostupné z:https://www.worldcat.org/title/cyberpsychology-behavior-and-social-networking/oclc/930371707
6. Blinka, L. a kol. (2015). Online závislosti. Praha: Grada Publishing, a.s.
7. Bocan, M., Maříková, H., Spálenský, A. (2011). Hodnotová orientace dětí ve věku 6 – 15 let. Národní institut dětí a mláděže MŠMT, Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Školské zařízení pro zájmové vzdělávání. Dostupné z:http://www.vyzkum-mladez.cz/zprava/1310479648.pdf
8. Drogová závislost. Wikipedie. Dostupné z:https://cs.wikipedia.org/wiki/Drogov%C3%A1_z%C3%A1vislost
9. Černá, A., Dědková, L., Macháčková, H., Ševčíková, A., Šmahel, D. (2013). Kyberšikana. Praha: Grada Publishing, a.s.
10. Eckertová, L., Dočekal, D. (2013). Bezpečnost dětí na internetu. Rádce zodpovědného rodiče. Brno: Computer Press
11. EU KIDS ONLINE 2014. (2014). Dostupné z:https://lsedesignunit.com/EUKidsOnline/
12. Escohotado, A. (2003). Stručné dějiny drog. Praha:Volvox Globator
13. Fišerová, M. (2003). Odvykací syndrom a craving. Neurobiologické aspekty. In K. Kalina et al., Drogy a drogové závislosti (s. 114- 116). Praha: Úřad vlády České republiky
14. Global Internet usage. Wikipedie. Dostupné z:https://en.wikipedia.org/wiki/Global_Internet_usage
15. Griffiths, M. (2000). Internet addiction-time to be taken seriously?. Addiction Research. 8 (5): 413–418. doi:10.3109/16066350009005587. Dostupné z:https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/16066350009005587
16. Griffiths, M. (2009). The psychology of addictive behaviour. In: Psyhology for A 2 Level, M. Cardwell et al.Graf 1 London: Harper Collins
17. Griffiths, M., van Rooij, A., Kardefelt- Winther, D., Starcevic, V., Király, O., Pallesen, S., Muller, K., Dreier, M., Carras, M., Prause, M., et all. (2014). Working towards an international consensus on criteria for assessing internet gaming disorder: a critical commentary on Petry et al. First published. Dostupné z:https://doi.org/10.1111/add.13057
18. Cheng, C., Li, A. Y. (2014). Internet Addiction Prevalence and Quality of (Real) Life: A Meta – Analylisis of 31 Nations Across Seven World Regions. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking. 17 (12): 755–760. Dostupné z:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4267764
19. Chung, L., Sunny, T. (1999). Internet Addiction among High Schoolers in Taiwan. Dostupné z:https://eric.ed.gov/?id=ED437912
20. Chomynová, P., Csémy, L., Mravčík, V. (2016) Evropská školní studie o alkoholu a jiných drogách (ESPAD) 2015. Dostupné z:https://www.drogy-info.cz/data/obj_files/32196/734/zaostreno_2016-05_v03.pdf
21. Internet addiction disorder. Wikipedia. Dostupné z:https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_addiction_disorder
22. Inchley, J., Currie, D., Young, T., Samdal, O., Torsheim, T., Augustson, L., Mathison, F., Aleman-Diaz, A., Molcho, M., Weber, M., Barnekow, V., Health Policy for Children and Adolescents, No. 72016. Dostupné z:http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/growing-up-unequal.-hbsc-2016-study-20132014-survey
23. Jehlička, R. (2017). Psychický vývoj dítěte a výchova. Jak rozumět socializačním obtížím. Praha: Grada Publishing, a.s.
24. Jehlička, R. a kol. (2015). Poruchy sociálizace u dětí a dospívajících. Prevence životních selhání a krizová intervence. Praha: Grada Publishing, a.s.
25. Jeřábek, P. (2015). Psychopatologie závislosti. In K. Kalina et al., Klinická adiktologie. (s. 190 – 206). Praha: Grada Publishing, a.s.
26. Kalina, K. a kol. (2003). Drogy a drogové závislosti 1, 2. Praha: Úřad vlády České republiky
27. Kalina, K. a kol. (2015). Klinická adiktologie. Praha: Grada Publishing, a.s.
28. Ko, CH., Yen, J., Yen, C., Chen, C. (2016). The association betwen Internet addiction and psychiatric disorder: a review of the literature. DOI:10.1016/j.eurpsy.2010.04.011. Dostupné z:https://www.europsy-journal.com/article/S0924-9338(10)00119-7/fulltext
29. Kopecký, K. (2016). České dětí a facebook 2015. Olomouc: Centrum PRVoK PdF UP. Dostupné z: https://www.e-bezpeci.cz/facebook2015/
30. Kopecký, K. (2015). Výzkum rizikového chování českých dětí v prostředí internetu 2014. Olomouc: Centrum PRVoK PdF UP. Dostupné z: https://www.e-bezpeci.cz/index.php/ke-stazeni/vyzkumne-zpravy/61-vyzkum-rizikoveho-chovani-ceskych-deti-v-prostredi-internetu-2014-prezentace/file
31. Kovaříková, V. (2016). Užívání návykových látek a hazardní hraní u dětí v diagnostických ústavech v České republice. Praha: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Klinika adiktologie
32. Kožíšek, M., Písecký, V. (2016). Bezpečně na internetu, průvodce chováním ve světě online. Praha:Grada Publishing, a.s.
33. Kukla, L. a kol. (2016). Sociální a preventivní pediatrie v současném pojetí. Praha: Grada Publishing, a.s.
34. Kuklová, M. (2016). Kognitivně – behaviorální terapie v léčbě závislosti. Praha: Portál, s.r.o.
35. Langmaier, J., Matějíček, Z.(2014). Psychická deprivace v dětství. Praha: Karolinum
36. Lepík, F., Dolejš, M., Vacek, J. (2010). Školní dotazníková studie o návykových látkách, dalších formách rizikového chování a pilotní studie o užívání těkavých tátech na základních školách praktických: Karlovarský kraj. Závěrečná zpráva. Tišnov: Sdružení Scan
37. Miovský, M. a kol. (2015). Prevence rizikového chování ve školství. Praha: UK
38. Mravčík, V., Chomynová, P., Grohmannová, K., Janíková, B., Černíková, T., Rous, Z., Tion Leštinová, Z., Kiššová, L., Nechanská, B., Vlach, T., Vopravil, J. (2018). Výroční zpráva o stavu ve věcech drog v České republice v roce 2017. Praha: Úřad vlády České republiky. Dostupné z:https://www.drogy-info.cz/data/obj_files/32962/837/VZdrogy2017_web181207.pdf
39. Mravčík, V., Rous, Z., Chomynová, P., Tion Leštinová, Z., Grohmannová, K., Janíková, B., Kozák, J., Vlach, T., Kiššová, L. (2018). Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2017. Praha: Úřad vlády České republiky. Dostupné z: https://www.drogy-info.cz/data/obj_files/32838/825/VZhazard2017_web180917.pdf
40. Mravčík, V., Rous, Z., Tion Leštinová, Z., Drbohlavová, B., Chomynová, P., Grohmannová, K., Janíková, B., Vlach, T. 2016. Výroční zpráva o hazardním hraní v České republice v roce 2015. Praha: Úřad vlády České republiky. Dostupná z:https://www.drogy-info.cz/data/obj_files/32148/778/VZhazard2015_oprmapy_v03.pdf
41. Nařízení vlády č. 460/2013 Sb., Nařízení vlády o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-460
42. Netolismus. Průvodce online závislostmi. Dostupné z:http://www.netolismus.cz/
43. Nečas, V., Pešek, R. (2009). Situace ve věcech drog v České republice v roce 2008. Úřad vlády ČR. Dostupné z:https://www.drogy-info.cz/data/obj_files/4597/575/Zaostreno_na_drogy_200906_souhrn%20vz.pdf
44. Nešpor, K. (2001). Vaše dítě a návykové látky. Praha: Portál
45. Nešpor, K. (2011). Návykové chování a závislosti. Praha: Portál
46. Petržílková, M., Týc, M. (2006). Prevence sociálně patologických jevů. Průzkum ve školských zařízeních. MŠMT. Dostupné z:https://www.drogy-info.cz/nms/vyzkum-nms/pruzkum-ve-skolskych-zarizenich-pro-vykon-ustavni-vychovy-a-ochranne-vychovy-a-ve-skolskych-zarizenich-pro-preventivne-vychovno/
47. Pospíšilová, M. (2016). Facebooková (ne) závislost: Identita, interakce a uživatelská kariéra na Facebooku. Praha: Univerzita Karlova
48. Raboch, J., Pavlovský, P. a kol. (2012). Psychiatrie. Praha: Karolinum
49. Rὂhr, H. (2015). Závislost. Praha: Portál
50. Sobotková Nielsen, V. a kol. (2014). Riziková a antisociální chování v adolescenci. Praha: Grada Publishing, a.s.
51. Soukup, J. (2014). Motivační rozhovory v praxi. Praha: Portál
52. Spitzer, M. (2014). Digitální demence. Praha: Vydavatelství Host
53. Sussman, S., Lisha, N., Griffiths, M. (2010). Prevalence of the Addictions: A Problem of the Majority or he Minority?. First Published September 27, 2010 Research.https://doi.org/10.1177/0163278710380124. Dostupné z:https://www.researchgate.net/profile/Steven_Thompson2/publication/305115551_Internet_Connectivity_Addiction_and_Dependency_Study/links/5782b3c908ae5f367d3b6599/Internet-Connectivity-Addiction-and-Dependency-Study.pdf
54. Světová zdravotnická organizace. (2018). Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených problémů: desátá revize – 2. aktualizované vydání. MZCR. Dostupné z:http://www.uzis.cz/cz/mkn/index.html
55. Svoboda, M., Krejčířová, D., Vagnerová, M. (2009). Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál
56. Ševčíková, A. a kol. (2014). Děti a dospívající online, vybraná rizika používání internetu. Praha: Grada Publishing, a.s.
57. Šimková, T. (2013). Analýza rizikových faktorů užívání návykových látek u dětí z dětských domovů ve Středočeském kraji měřených pomocí dotazníku SURPS. Praha: 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Klinika adiktologie
58. Šmahel, D. (2003). Psychologie a internet, děti dospělými, dospělí dětmi. Praha: Triton, s.r.o.
59. Smahel, D., Blinka, L., Ledabyl, O., (2008). Playing MMORPGs: Connections between addiction and identifying with a character. CyberPsychology & Behavior, 2008 - liebertpub.com. Dostupné z:https://www.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/cpb.2007.0210
60. Vacek, J. (2014). Nelátkové závislosti – Závislost na internetu. 1 LF UK Praha: výukové materiály. Dostupné z:http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SSvtAmq7JVQJ:www.adiktologie.cz/cz/articles/download/3478/zavislost-na-internetu-pdf+&cd=2&hl=cs&ct=clnk&gl=cz
61. Vacek, J., Vondráčková, P. (2014). Behaviorální závislosti: klasifikace, fenomenologie, prevalence a terapie. Česká a Slovenská psychiatrie. 2014, sv. 110 číslo 6, str. 326-332. Dostupné z:http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:apsyvj0DGUUJ:www.cspsychiatr.cz/dwnld/CSP_2014_3_144_150.pdf+&cd=3&hl=cs&ct=clnk&gl=cz 7p
62. Vacek, J., Vondráčková, P. (2015). Závislosti na procesech. In K. Kalina et al., Klinická adiktologie. (513 – 522). Praha: Grada Publishing, a.s.
63. Vacek, J. (2017). Závislostní chování na internetu a hraní her u dětí: Látkové a nelátkové závislosti z pohledu adiktologie, diagnostika a projevy, výskyt poruch v populaci a klinické praxi, přehled vhodných služeb, prevence a terapie. Praha: Klinika Adiktologie 1. LF a VFN. Vzdělávací seminář pro KŠKP
64. Vejrosta, P. (2011). Patologické hráčství: souhrn faktů a aktuální situace v České republice. Dostupné z:http://www.osbrneni.cz/wp-content/uploads/2013/07/patologicke-hracstvi-APA2011-1.pdf
65. Vondráčková Holcnerová, P., Vacek, J., Košatecká, Z. (2009). Závislostní chování na internetu a jeho léčba. Česká a slovenská psychiatrie, 105, 2009, No. 6-8, pp. 281–289. Dostupné z:http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:w92d3f_f6ZUJ:www.cspsychiatr.cz/dwnld/CSP_2009_6_281_289.pdf+&cd=3&hl=cs&ct=clnk&gl=cz
66. Weinstein, A., Curtiss, L., Kenneth, F., Rosenberg, P., Dannon, P. (2010). Internet Addiction Disorder Overview and Controversies. DOI:https://doi.org/10.1016/B978-0-12-407724-9.00005-7. Dostupné z:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780124077249000057
67. Winzelberg, A., Classen, C., Alpers, G., Roberts, H., Koopman, Ch., Adams, R., Ernst, H., Dev, P., Taylor, C. B.(2003). Evaluation of an internet support group for women with primary breast cancer.First published: 20 February 2003. Dostupné z:https://doi.org/10.1002/cncr.11174
68. World Health Organization. (1978). International classification of diseases and related health problems. Geneva: WHO. Dostupné z:https://icd.who.int/browse10
69. Wölfling, K., Bühler, M., Leménager, T., Mörsen, C., Mann, K. (2009). Glücksspiel- und Internetsucht. Der Nervenarzt (in German). 80 (9): 1030–1039. doi:10.1007/s00115-009-2741. Dostupné z:https://www.worldcat.org/title/nervenarzt-der/oclc/754654141
70. Young, K. S. (1998). Internet Addiction: The Emergence of a New Clinical Disorder. CyberPsychology & Behavior. 1 (3): 237–244. doi:10.1089/cpb.1998.1.237. Dostupné z:https://www.worldcat.org/title/cyberpsychology-behavior/oclc/937161196
71. Young, K. S. (1998). Internet Addiction: Symptoms, Evaluation, And Treatment. Dostupné z:http://www.netaddiction.com/articles/symptoms.pdf
72. Zákon 561/2004 Sb., Školský zákon. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561?text=%C5%A1kolsk%C3%BD+z%C3%A1kon
73. Zákon 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89
74. Zákon č. 109/2002 Sb., Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
Zákon č. 359/1999 Sb., Zákon o sociálně právní ochraně dětí. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-109?text=z%C3%A1kon+o+%C3%BAstavn%C3%AD+v%C3%BDchov%C4%9B
Předběžná náplň práce
Abstrakt
Východiska:Doposud nebyl v ČR proveden výzkum mezi dětmi z dětských domovů, který by mapoval jejich vztah k návykovým látkám a možné riziko vzniku závislosti na internetu, i když tyto děti jsou ohroženou skupinou, na kterou se zaměřuje spousta státních institucí a pomáhajících profesí.
Cíl:Cílem bylo zjistit prevalenci závislostního chování na internetu u dětí v dětském domově, zmapovat, jaký časový charakter závislostního chování vykazují a které aplikace na internetu navštěvují nejčastěji. Získaná data byla srovnána se získanými daty z ESPAD 2015 a Národního výzkumu užívání návykových látek 2016. Získaná data byla využita k analýze, jak moc se děti, kterým byla nařízena ústavní výchova, liší v užívání návykových látek, internetu a dalších komunikačních technologií od dětí, které žijí v rodinném prostředí.
Metodika:Získaná dotazníková data byla podrobena popisným statistickým metodám. Výsledky jednotlivých dotazníkových otázek byly číselně vyjádřeny, následně graficky prezentovány a okomentovány vzhledem k teoretickým východiskům. Jednotlivá data jsou určena jako východiska pro potvrzení, či vyvrácení stanovených výzkumných hypotéz a zodpovězení výzkumných otázek. Výzkum se zaměřuje na děti v dětských domovech, které odpovídaly na otázky v dotazníku, který byl vytvořen z otázek studie ESPAD zaměřených na užívání návykových látek, aktivit na internetu a zmapování volného času dětí. Výzkumným vzorkem bylo 216 osob bez závažnějšího mentálního postižení ve věku 11–22 let, umístěných napříč ČR v dětských domovech. Míra závislosti na internetu nebo míra jeho rizika byla vyhodnocena dle testu závislosti na internetu dle Šmahela.
Výsledky:Vyhodnocením testu rizika vzniku závislosti na internetu dle Šmahela vyplývá, že téměř 6 % dětí z dětských domovů je ohroženo možným rizikem vzniku závislosti na internetu. 2 % dětí již mohou závislostí na internetu trpět. Celkem 59 % odpovídajících respondentů z dětských domovů ve věku 15–17 let uvedlo, že jsou na internetu denně, více času na internetu tráví hoši než dívky. Ke stejné situaci ESPAD uvádí, že 83 % dětí ve věku 15–16 let tráví denně nějaký čas na internetu. Hazardní hry někdy hrálo 13,25 % dětí z dětských domovů, v ESPAD se uvádí 9,1 %, děti z dětských domovů tedy hrály hazardní hry častěji než jejich vrstevníci. Hry na počítači hraje téměř denně nebo denně 19,51 % dívek a 23,81 % chlapců z dětských domovů. Ve studii ESPAD odpovědělo 27,6 % dětí, což je také několik procent méně pro děti z dětských domovů. Děti z dětských domovů nejčastěji navštěvují sociální sítě, stahují videa, hudbu a hrají počítačové hry, v čemž se neliší od ostatních dětí, které odpovídaly v dalších studiích.
Závěr:Z výsledků vyplývá, že denně je na internetu méně dětí z dětských domovů než vrstevníků bez nařízené ústavní výchovy, počítačové hry také nehrají děti v ústavní péči v takové míře, jako jejich vrstevníci. Více dětí z dětských domovů se oproti vrstevníkům věnovalo hazardním hrám. Za výsledky nejspíš může strukturovaný čas v dětských domovech a často kontrolovaná nabídka volnočasových aktivit. Děti, i ty z dětských domovů, které jsou denně na internetu, jsou ovšem více ohroženy rizikem, že se do budoucna stanou závislými na internetu, než ty, které denně internet nevyužívají.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Abstract
Background:So far, no research has been conducted among children from children's homes in the Czech Republic, which would map their relationship to addictive substances and the potential risk of addiction to the internet, even though these children are a vulnerable group that is targeted by many state institutions and helping professions.
Objective:The aim was to find out the prevalence of internet addiction in children in children's homes, to map out the temporal character of addictive behavior and the internet applications they visit the most. The data collected were compared with the data obtained from ESPAD 2015 and the National Substance Use Research 2016. The data were used to analyze how much children ordered to institutional care differ in substance use, the internet and other communication technologies, from children that live in a family environment.
Methodology:The obtained questionnaire data were subjected to descriptive statistical methods. The results of the individual questionnaire questions were numerically expressed, then graphically presented and commented on in relation to the theoretical background. Individual data are intended as a basis for confirming or refuting the established research hypotheses and answering the research questions. The research focuses on children in children’s homes answering questions in a questionnaire that was created from the questions of the ESPAD study on substance use, online activities and children's leisure time mapping. The research sample was 216 children placed in children's homes across the Czech Republic, aged 11 to 22, without any serious mental disability. The degree of internet dependency or the level of its risk has been evaluated according to the Internet dependency test by Smahel.
Results:Smahel's assessment of the internet addiction risk test suggests that 6 % of children in children’s homes are at risk of becoming dependent on the Internet. 2 % of children can already suffer from internet addiction. A total of 59% of respondents aged from 15 to 17 said they are online daily, more boys spend time on the internet than girls. To the same situation, ESPAD states that 83 % of 15 - 16 year olds spend some time on the internet daily. Gambling-style games were sometimes played by 13.25 % of children from children's homes, while in ESPAD, 9.1 %, children from children's homes played gambling-style games more often than their peers. 19.51% of girls and 23.81 % of children from children’s homes play computer games every other or every day. 27.6 % of children responded to the ESPAD study, which is also a few percent less for children in children’s homes. Most often, children from children's homes visit social networks, download videos, music, and play computer games, which is no different from other children who responded to other studies.
Conclusion:The results show that children from children's homes are on the internet every day rather than peers without institutional care, while computer games are not played by children with institutional care to the same extent as their peers. More children from children's homes compared to peers were gambling. The results may be structured in children's homes and often controlled leisure activities. However, children, even those from children's homes, who are on the internet daily, are at a greater risk of becoming dependent on the internet in the future than those who do not use the internet every day.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK