Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Augustinova nauka o manželství ve spisu De bono coniugali
Název práce v češtině: Augustinova nauka o manželství ve spisu De bono coniugali
Název v anglickém jazyce: Augustine’s doctrine on marriage in his treatise De bono coniugali
Klíčová slova: Augustin z Hippo, církevní otcové, 5. století, manželství, panenství, přirozenost, čistota, tělo
Klíčová slova anglicky: Augustine of Hippo, Church Fathers, 5th century, marriage, virginity, nature, chastity, body
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra systematické teologie a filosofie (do 2023) (26-KST)
Vedoucí / školitel: doc. David Vopřada, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 23.10.2017
Datum zadání: 22.11.2017
Datum a čas obhajoby: 16.01.2019 14:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.10.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:13.11.2018
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2019
Oponenti: doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Úvod
I. Historicko-teologický rámec
a. Teologie manželství v Písmu
b. Instituce manželství v antice

II. Manželství v raném křesťanství
a. Tertulián
b. Ambrož
c. Jeroným
d. Východní otcové

III. Augustin a jeho spis ´De bono coniugali´
a. Augustin, jeho život a dílo
b. Základní charakteristiky Augustinova přístupu (teologický model)
c. Konkubinát vs. manželství
d. Čistota manželská vs. čistota zdrženlivosti
e. Přirozenost a dobro manželství
Závěr
Seznam odborné literatury
Prameny:

AMBROŽ. O pannách; Pohřební chvalořeč O bratru Satyrovi. V Olomouci: Dominikánská edice Krystal, 1948.
AUGUSTIN. „O dobru manželském“. In HOŠEK, Radislav, ed. Aurelius Augustinus: Říman, člověk, světec. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 2000, s. 264-293.
AUGUSTIN. Vyznání. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2015.
JERONÝM. Výbor z dopisů: latinsko-české vydání. Překlad Jiří Šubrt. 1. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2006.

Sekundární literatura:

BROWN, Peter. Tělo a společnost: muži, ženy a sexuální odříkání v raném křesťanství. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000.
BURNS, J. Patout. “Marital Fidelity as a remedium concupiscentiae: An Augustinian Proposal.” Augustinian Studies 44, no. 1 (2013): 1–35.
BURRUS, Virginia. “‘Fleeing the Uxorious Kingdom’: Augustine’s Queer Theology of Marriage.” Journal of Early Christian Studies 19, no. 1 (2011): 1–20.
CAVADINI, John C. “The Sacramentality of Marriage in the Fathers.” Pro Ecclesia 17 (2008).
DROBNER, Hubertus R. Patrologie: úvod do studia starokřesťanské literatury. Vyd. 1. Praha: OIKOYMENH, 2011.
GROESCHEL, Benedict J. Augustín: filozof, teológ, mystik. Bratislava: Serafín, 2005.
GROSSI, Vittorino a SINISCALCO, Paolo. Křesťanský život v prvních staletích. Překlad Zuzana Šebelová. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1995.
HAFLIDSON, Ron. “Outward, Inward, Upward: Why Three Goods of Marriage for Augustine?” Studies in Christian Ethics 29, no. 1 (February 1, 2016): 51–68.
KARFÍKOVÁ, Lenka. Filosofie Augustinova mládí. První vydání. Praha: OIKOYMENH, 2016.
KEARNEY, Ray (přel.). Saint Augustine. Marriage and virginity. New York: New City Press, 1999.
KORONTHÁLY, Pavel. Tertulián o manželství. První vydání. Praha: Krystal OP, 2014.
KRAFT, Heinrich. Slovník starokřesťanské literatury: život, spisy a nauka řeckých, latinských, syrských, egyptských a arménských církevních otců. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2005.
MARKSCHIES, Christoph. Mezi dvěma světy. Praha: Vyšehrad, 2005.
POŘÍZ, Jan. “Manželství a sexualita u sv. Augustina.” Teologické texty, no. 2 (2008): 58–62.
RANKIN David. Tertulián a církev. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002.
SANDWELL, Isabella. Religious identity in late antiquity: Greeks, Jews, and Christians in Antioch. 1st pub. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
SUCHÁNEK, Drahomír - DRŠKA, Václav. Církevní dějiny. Antika a středověk. Praha: Grada, 2013.
TICHÝ, Ladislav. Chvála lásky: interpretace a účinky 13. kapitoly Prvního listu Korinťanům. 1. vyd. V Olomouci: Univerzita Palackého, 2008.
VOPŘADA, David. “Augustinova nauka o manželství.” Mezinárodní katolická revue Communio 14, no. 3–4 (2010): 89–101.
Předběžná náplň práce
I. Historicko-teologicky zanalyzovat instituci manželství v římské říši v období od 1. do počátku 5. století, s přihlédnutím k právnímu statutu rodiny a mnišské tradici.
II. V kontextu Augustinova života a teologie soudobých autorů (zvláště Ambrože, Jeronýma a východních otců) popsat zázemí a východiska Augustinova pojetí manželství.
III. Analyzovat Augustinovo dílo “O dobru manželském” jako odpověď na dobové polemiky a jako kazuisticky orientovanou teologii manželství, jeho přirozenosti a svátostnosti.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
I. The work is going to analyze the institution of marriage in Roman Empire from 1st to the beginning of 5th century from the historical and theological perspective. The primary focus will be on the legal status of family and monastic tradition.
II. In the context of Augustine´s life and contemporary theology (mainly Ambrose, Jerome, and the Eastern Fathers) describe the background and resources of Augustine´s concept of marriage.
III. Analyze Augustine´s treatise “On the Good of Marriage” as a response to current polemics and as a casuistically oriented theology of marriage, its nature, and sacramentality.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK