Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Metodická řada nácviku základních dovedností ve sportovním lezení na umělé lezecké stěně pro starší školní věk
Název práce v češtině: Metodická řada nácviku základních dovedností ve sportovním lezení na umělé lezecké stěně pro starší školní věk
Název v anglickém jazyce: Název práce v anglickém jazyce: Methodological series of practicing basic skills in sports climbing on an artificial climbing wall for older school age
Klíčová slova: Horolezení, sportovní lezení, umělá lezecká stěna, starší školní věk, metodika, mimoškolní činnost, volnočasové zařízení, volnočasová aktivita, zájmový útvar, kroužek
Klíčová slova anglicky: Climbing, sport climbing, artificial climbing wall, elderly school age, methodology, out-of-school activity, leisure institution, leisure time, leisure activities, hobby
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Vedoucí / školitel: PaedDr. Ivan Přibyl
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.10.2017
Datum zadání: 12.07.2018
Datum a čas obhajoby: 05.09.2018 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, SAL-M, Malý sál, suterén přes dvorek, po schodech u auly
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: Mgr. Hana Rotková
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zabývá metodikou pro lezení na umělých stěnách pro děti a mládež ve volnočasových zařízeních. Využívá k tomu teoretická východiska o problematice sportovního lezení, specifické zvláštnosti vybrané věkové skupiny. Porovnává doporučenou metodiku Českého horolezeckého svazu základních lezeckých dovedností na umělé lezecké stěně s šetřením mezi lezeckými instruktory s praxí na pražských umělých lezeckých stěnách. Cílem je prostřednictvím dotazníkové metody porovnat metody výuky instruktorů na umělé lezecké stěně s osnovou doporučené metodiky pro výuku Českého horolezeckého svazu k výuce začátečníků. Výsledky by mohly odpovědět na otázku, jestli doporučená osnova Českého horolezeckého svazu je ve výuce dětí a mládeže na umělých lezeckých stěnách dostačující, případně navrhnout její změny.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor thesis deals with methodology for climbing on artificial walls for children and youth in leisure institution. It uses the theoretical basis on the issue of sport climbing, the specific peculiarities of the selected age group. It compares the recommended methodology of the Czech Mountaineering Association of Basic Climbing Skills to the climbing artificial wall with the research among the climbing instructors with the practice on the Prague artificial climbing walls. The aim is to compare the methods of teaching instructors on an artificial climbing wall with the recommended methodology for the teaching of the Czech Mountaineering Association to the beginners' instruction. The results could answer the question whether the recommended curriculum of the Czech Mountaineering Association is sufficient in the teaching of children and young people on artificial climbing walls, or suggest changes.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK