Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza fotografických záznamů nerybí kořisti v potravě vybraných druhů rybožravých ptáků
Název práce v češtině: Analýza fotografických záznamů nerybí kořisti v potravě vybraných druhů rybožravých ptáků
Název v anglickém jazyce: Analysis of photo-records of non-fish prey in the diet of selected species of fish-eating birds
Klíčová slova: kormorán velký (Phalacrocorax carbo), potápka roháč (Podiceps cristatus), morčák velký (Mergus merganser), volavka popelavá (Ardea cinerea), čáp černý (Ciconia nigra), čáp bílý (Ciconia ciconia), orlovec říční (Pandion haliaetus), orel mořský (Haliaeetus albicilla), ryby, potrava, Google.com
Klíčová slova anglicky: Great Cormorant (Phalacrocorax carbo), Great Crested Grebe (Podiceps cristatus), Common Merganser (Mergus merganser), Grey Heron (Ardea cinerea), Black Stork (Ciconia nigra), White Stork (Ciconia ciconia), Ospey (Pandion haliaetus), White-tailed Eagle (Haliaeetus albicilla), fish, diet, Google.com
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Martin Čech, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2017
Datum zadání: 31.10.2017
Datum odevzdání elektronické podoby:11.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 18.01.2021
Oponenti: RNDr. Ing. Lukáš Vejřík, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Předchozí bakalářská práce studenta Jakuba Macha prokázala, že v případě řady druhů ptáků (zejm. Ardeidae, Coconiida) velmi záleží na zvolené metodice analýzy potravy při interpretaci dat týkajících se druhové skladby kořisti. Ukázalo se, že některé metody zásadním způsobem podhodnocují některé kategorie kořisti (např. ryby) a že význam nerybí kořisti bývá těmito metodami ať již nevědomky nebo zcela záměrně výzkumníky nadhodnocován. Předmětem navazující magisterské diplomové práce bude jednak dovést do publikace nejzásadnější zjištění obsažená v bakalářské práci (+ jejich dopracování), jednak analýza potravy vybraných druhů rybožravých ptáků prostřednictvím fotografického materiálu dostupného na Google.com.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK