Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 317)
Detail práce
  
Louskání oříšků aneb porovnání románu Franze Kafky „Zámek“ s českými překlady
Název práce v češtině: Louskání oříšků aneb porovnání románu Franze Kafky „Zámek“ s českými překlady
Název v anglickém jazyce: Cracking nuts or comparison of Franz Kafka´s novel „The Castle“ with Czech translations
Klíčová slova: Překlad, jazyk, interpretace, chyba, metoda, kritika, ekvivalent, idiom
Klíčová slova anglicky: Translation, language, interpretation, mistake, method, critism, equivalent, idiom
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra germanistiky (41-KG)
Vedoucí / školitel: Mgr. Thomas Maria Haupenthal, M.A.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.10.2017
Datum zadání: 20.10.2017
Datum a čas obhajoby: 21.05.2018 09:00
Místo konání obhajoby: Spálená 10, Praha 1, SP216
Datum odevzdání elektronické podoby:16.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 21.05.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Ing. Jindra Broukalová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Přečíst román „Zámek“ od Franze Kafky a zároveň dva české překlady. Prostudovat a analyzovat odborné materiály týkající se problematiky literárního překladu. Následně provést komparaci.
Seznam odborné literatury
Jiří Levý Umění překladu, 1998
Milan Hrdlička Literární překlad a komunikace, 2003
Zlata Kufnerová Čtení o překládání, 2009
Georges Mounin Teoretické problémy překladu, 1999
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se bude zabývat porovnáním dvou českých překladů románu Franze Kafky „Zámek“ z lingvistického hlediska. Práce bude porovnávat překlady Vladimíra Kafky z roku 1964 a Jany Zoubkové z roku 2014. Práce se zaměří na metody překladatelské praxe, požadavky kladené na literární překlad, životnost překladů a jejich kritiku a v neposlední řadě se zaměří na konkrétní problémy moderního překladu. Po bližším zkoumání a analyzování problémů překladatelství zhodnotí objektivně naše práce přednosti a nedostatky obou překladů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The dissertation is be concerned with the comparison of two Czech translations of novel „The Castle“ by Franz Kafka from the linguistic viewpoint. The dissertation compares text translation by Vladimír Kafka of 1964 and Jana Zoubková of 2014. The dissertation focuses on the methodes of translation, demands, that are placed on a literary translations. The dissertation focuses on a lifetime period of translations and their critism and last but not least, some problems of modern text translation. After closer exploration and analyses of problems of translation our dissertation will evaluate the strengths and weakness of both our translations.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK