Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Kultura školy a školský management
Název práce v češtině: Kultura školy a školský management
Název v anglickém jazyce: School culture and school management
Klíčová slova: mateřská škola, komunikace, komunikace s rodiči, klima školy, kultura, kultura školy, prostředí školy
Klíčová slova anglicky: Kindergarten, Communication with parents, Climate of the school, Culture, School culture, School environment
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Trunda, Ph.D.
Řešitel: Bc. Veronika Nechvátalová - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.05.2017
Datum zadání: 16.10.2017
Datum a čas obhajoby: 16.01.2019 10:30
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M103, multimediální učebna
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2018
Datum proběhlé obhajoby: 16.01.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (SMG) (OSZD004SM)
Oponenti: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tématem bakalářské práce je kultura školy a školský management. Cílem bakalářské práce je analýza kultury v mateřské škole, identifikace jejích jednotlivých prvků, popis jejích projevů a komparace názorů učitelů a rodičů. Práce je dělena na dvě části. Teoretická část je rešerší dostupných materiálů a odborné literatury a je zaměřena na kulturu školy, její části, funkce, management a komunikaci školy. V závěru práce komparuji názory učitelů mateřských škol a rodičů, jejichž děti mateřskou školu navštěvují. Výstupem je popis rozdílů a možné příčiny těchto rozdílů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The topic of this bachelor thesis is culture of school and school management. Goals of this thesis is an analysis of school culture in kindergarten environment, identification of its signs, description of its behaviour and comparsion between opinions of kindergarten teachers and parents. This thesis is split into two parts. The theoretical part is a research of available sources on this topic and it is focused on school culture, its sections, functions, management a comunication. At the end of the thesis I compare opinions of kindergarten teachers and parents, whose children attend at their respective kindergarten. The output is a description of differences between teachers and parents in their opinions and potentional causes of these differences.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK