Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trestný čin nebezpečného vyhrožování podle § 353 tr. zák.
Název práce v češtině: Trestný čin nebezpečného vyhrožování podle § 353 tr. zák.
Název v anglickém jazyce: The Crime of Dangerous Threatening under s. 353 Criminal Code
Klíčová slova: nebezpečné vyhrožování, trestný čin, USA
Klíčová slova anglicky: Dangerous threatening, Crime, USA
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2017
Datum zadání: 21.11.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 01.02.2019
Datum a čas obhajoby: 31.01.2019 12:30
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 202, 202
Datum odevzdání elektronické podoby:14.11.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:15.11.2018
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2019
Oponenti: JUDr. Rudolf Vokoun, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce je zaměřena na trestný čin nebezpečného vyhrožování podle § 353 tr. zák. a klade si za cíl nejprve analyzovat tento trestný čin a interpretovat jeho znaky ve světle relevantní judikatury. Dále si práce klade za cíl nalézt odpovídající skutkové podstaty v právním řádu USA, a to podle common law, Modelového trestního zákoníku a dle zákona státu Florida, a tyto následně porovnat s českou právní úpravou a poukázat na zásadní rozdíly mezi úpravami, zhodnotit českou právní úpravu a navrhnout doporučení de lege ferenda.
Práce nejprve rozebírá zařazení nebezpečného vyhrožování v kontextu české trestně právní úpravy a věnuje se historii a vývoji trestného činu nebezpečného vyhrožování na území České republiky počínaje rakouským trestním zákoníkem z roku 1852. Dále práce analyzuje skutkovou podstatu nebezpečného vyhrožování a interpretuje jeho znaky ve světle relevantní judikatury, přičemž zvláštní pozornost práce věnuje objektivní stránce, zejména interpretaci vyhrožování jinou těžkou újmou a způsobilosti výhružky vzbudit důvodnou obavu.
Následně se práce věnuje sankcionování pachatelů nebezpečného vyhrožování a na základě statistických údajů Ministerstva spravedlnosti uvádí nejčastěji ukládané trestně právní sankce. V další části práce rozebírá vztah nebezezpečného vyhrožování k dalším ustanovením trestního zákoníku a trestního řádu, přičemž blíže rozebírá vztah nebezpečného vyhrožování s nebezpečným pronásledováním (stalking) a násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci.
V části týkající se komparace s právní úpravou USA práce nejprve stručně přibližuje právní řád USA a uvádí a analyzuje odpovídající skutkové podstaty dle common law, dle Modelového trestního zákoníku a dle zákona státu Florida, přičemž nejpřiléhavější skutkovou podstatou k nebezpečnému vyhrožování je dle všech tří zmíněných pramenů klasický trestný čin assault, což lze přeložit jako útok. Trestný čin útoku, ať už dle common law, Modelového trestního zákoníku či dle zákona státu Florida, obecně postihuje užší okruh jednání spočívajících v nebezpečném vyhrožování a českou právní úpravu tak lze označit za poměrně širokou a více flexibilní, a to zejména díky tomu, že může být vyhrožováno jinou těžkou újmou, přičemž jiná těžká újma nemá legální definici. Dále v této části práce rozebírá další přiléhavé skutkové podstaty dle Modelového trestního zákoníku a dle zákona státu Florida, a to zejména bezohledné ohrožování jiné osoby a písemné výhružky, které byly nedávno rozšířeny o hrozbu hromadným střílením v reakci na tragické události v USA.
Závěrem se práce věnuje návrhům de lege ferenda, které pramení především z komparace s právní úpravou v USA a ustálené judikatury českých soudů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis is focused on the crime of Dangerous threatening under s. 353 Criminal Code (Act no. 40/2009 Coll.) and firstly aims to analyze and interpret its elements in the light of the relevant case law. Further, this thesis aims to find corresponding crimes in the U.S. legal system, namely under the common law, the Model Penal Code and under the Florida Statutes, then this thesis aims to compare such American crimes with Dangerous threatening, to point out main differences between the jurisdictions, to evaluate Czech Dangerous threatening and finally to propose recommendations de lege ferenda.
Firstly, this thesis analyzes the classification of Dangerous threatening within the Czech criminal law and focuses on the history and evolution of the crime of Dangerous threatening on the territory of the Czech Republic starting with the Austrian Criminal Code from 1852. Further, this thesis analyzes the crime of Dangerous threatening and interprets its elements in the light of the relevant case law, whereas a particular attention is paid to the actus reus, in particular to the interpretation of threatening to cause other serious harm and the ability of a threat to raise reasonable fear.
Subsequently, this thesis focuses on the punishing the perpetrators of Dangerous threatening and introduces the most frequently imposed punishments according to the statistical data published by the Ministry of Justice of the Czech Republic. In the next part, this thesis analyzes a relation between the crime of Dangerous threatening and other related provisions of the Criminal Code and the Code of Criminal Procedure, whereas the thesis further analyzes the relation between the crime of Dangerous threatening, the crime of Dangerous pursuing (stalking) and the crime of Violence against group of people and individuals.
In the part regarding the comparison of Czech Dangerous threatening with related crimes in the U.S. legal system, the thesis briefly explains the U.S. legal system and introduces and analyzes relevant crimes under the common law, under the Model Penal Code and under the Florida Statutes, whereas the most relevant crime to Dangerous threatening is the well-known crime of Assault under all three above-mentioned criminal law sources.
The crime of Assault, either under the common law, Model Penal Code or Florida Statutes, generally criminalizes a narrower range of conduct based on the dangerous threatening and Czech legislation shall be qualified as a quite broad and more flexible, particularly because Dangerous threatening may be committed by a threat to cause other serious harm, whereas there is no legal definition of the other serious harm. Further in this chapter, the thesis analyzes other corresponding crimes under the Model Penal Code and under the Florida Statutes, in particular the crime of Recklessly endangering another person and the crime of Written threats, the definition of which was recently extended to include a threat to conduct a mass shooting in response to the latest tragic events in the U.S.
Finally, the thesis proposes recommendations de lege ferenda, which stems mainly from the comparison with the U.S. legislation and stable case law of the Czech courts.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK