Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Trestný čin vraždy a zabití podle § 140, § 141 tr. zák.
Název práce v češtině: Trestný čin vraždy a zabití podle § 140, § 141 tr. zák.
Název v anglickém jazyce: Criminal offences of Murder and Manslaughter pursuant to Section 140, 141 of the Criminal Code
Klíčová slova: Vražda, zabití, úmyslná usmrcení
Klíčová slova anglicky: murder, manslaughter, intentional homicide
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra trestního práva (22-KTP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Jaromír Hořák, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2017
Datum zadání: 21.11.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.02.2022
Datum a čas obhajoby: 31.01.2022 09:30
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 309, 309
Datum odevzdání elektronické podoby:22.12.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:22.12.2021
Datum proběhlé obhajoby: 31.01.2022
Oponenti: JUDr. Bc. Vladimír Pelc, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se zabývá analýzou skutkových podstat trestných činů vraždy
a zabití podle § 140 a 141 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a
to prostřednictvím právního rozboru historických i aktuálně účinných právních předpisů,
doprovodných dokumentů, odborné literatury z oblasti práva, medicíny, psychologie
a antropologie a rozhodovací praxe českých soudů. Práce je členěna do 5 hlavních kapitol.
První kapitola je zaměřena na historický vývoj trestněprávní úpravy úmyslných usmrcení
od vzniku samostatného československého státu, počínaje recepcí zákona o zločinech, přečinech
a přestupcích platného v tehdejší rakouské části Rakousko-Uherska, přes socialistické
zákonodárství ve formě trestních zákonů z let 1950 a 1961 až po přijetí v současnosti platného
trestního zákoníku.
Druhá kapitola se věnuje termínu lidský život a vymezen okamžik jeho počátku a okamžik
jeho konce. Tato kapitola zároveň poskytuje přehled ochrany lidského života poskytované mu
mezinárodními smlouvami, pakty a úmluvami, a v rámci ústavního pořádku v Listině základních
práv a svobod.
Třetí kapitola je rozborem skutkové podstaty trestného činu vraždy podle § 140 trestního
zákoníku. V této kapitole tak jsou nejdříve podrobně popsány všechny obligatorní znaky obou
skutkových podstat tohoto trestné činu, tedy jak vraždy prosté podle odst. 1, spáchané v náhlém
hnutí mysli, tak vraždy premeditativní podle odst. 2, spáchané s rozmyslem nebo po předchozím
uvážení. Tato kapitola rovněž poskytuje popis jednotlivých okolností podmiňujících použití vyšší
trestní sazby upravených v odst. 3.
Na třetí kapitolu navazuje kapitola čtvrtá rozborem skutkové podstaty trestného činu zabití
podle § 141 trestního zákoníku, zejména obou samostatných privilegujících okolností úmyslného
usmrcení, kterými jsou jednak silné rozrušení ze strachu, úleku, zmatku nebo jiného omluvitelného
hnutí mysli a jednak přechozí zavrženíhodné jednání poškozeného.
V páté, závěrečné kapitola, jsou trestné činy vraždy a zabití porovnány s ostatními trestný
činy proti životu. Pátá kapitola obsahuje rovněž zamyšlení nad trestněprávní úpravou usmrcení na
žádost v České republice a její porovnání s vybranými členskými státy Evropské unie.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis is focused on the analysis of the factums of murder and manslaughter
pursuant to Section 140 and 141 of the Act No. 40/2009 Coll., Criminal Code, as amended, by
studying historical and present-day legal acts, related documents, specialised literature from the
field of law, medicine, psychology and anthropology, and of the jurisprudence of the Czech courts.
The thesis is divided into five main chapters.
The first chapter is focused on the historical development of the criminal regulation of
intentional homicides since the foundation of the independent Czechoslovakia, starting from the
reception of the 1852 Austrian Criminal Code which was applicable in the Austrian part of the
former Austro-Hungarian Empire, through the period socialist legislation represented by the
Criminal Codes of 1950 and 1961, up to the adoption of the current Criminal Code in 2009.
The second chapter addresses the problem of defining the term human life, explaining the
moment and the moment of its end. This chapter also gives an overview of the protection of human
life as it is guaranteed by the international agreements and treaties as well as by Czech
constitutional order in the Charter of Fundamental Rights and Freedoms.
The third chapter is the analysis of the criminal offence of murder pursuant to the
Section 140 of the Criminal Code. Therefore, it starts with the detailed description of all the
obligatory elements of a both factums of murder, so called “simple murder” pursuant to Subsection
1, which is committed in state of sudden strong mental agitation, and so called “premeditated
murder” pursuant to Subsection 2, committed with aforethought or after premeditation. This
chapter also describes the circumstances that condition application of a more severe sentence
pursuant to Subsection 3.
The chapter 4 follows with the analysis of the crime of manslaughter pursuant to Section
141 of the Criminal Code, in particular of both mitigating factors of this criminal offence, which
is the strong derangement caused by fear, shock, confusion or another excusable mental motion
and the previous condemnable conduct of the aggrieved person.
In the fifth and last chapter, the crimes of murder and manslaughter are compared to the
other criminal offences against life. The fifth chapter also includes the reflection on the regulation
of the termination of life on request in Czech Republic and its comparison to selected member
states of the European Union.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK