Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
The effects of host-plant population characteristics and pollinator traits on distribution of anther smuts (Microbotryum spp.)
Název práce v češtině: Vlastnosti rostlinných populací a jejich opylovačů ovlivňující rozšíření květních snětí (Microbotryum spp.)
Název v anglickém jazyce: The effects of host-plant population characteristics and pollinator traits on distribution of anther smuts (Microbotryum spp.)
Klíčová slova: Microbotryum spp. Syrphidae Lepidoptera Succisa pratensis Dianthus carthusianorum populační dynamika krajinná dynamika opylovači
Klíčová slova anglicky: Microbotryum spp. Syrphidae Lepidoptera Succisa pratensis Dianthus carthusianorum population dynamics landscape dynamics pollinators
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zdeněk Janovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.10.2017
Datum zadání: 12.10.2017
Konzultanti: Mgr. Tomáš Koubek, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Cílem vypisované práce je zkoumat dynamiku šíření květních snětí (Microbotryum spp.) uvnitř a mezi populacemi hostitelských rostlin. Hlavními zkoumanými aspekty, kterým dosud nebyla příliš věnována pozornost, by měly být odlišná efektivita přenosu snětí různých funkčními skupinami opylovačů a vliv abiotických podmínek na výskyt infekce snětí. Práce by měla navazovat na uchazeččinu stávající práci na patosystému Dianthus carthusianorum a Microbotryum shykoffianum a měla by být rozšířena na odlišný patosystém Succisa pratensis a Microbotryum succisae, který se od předchozího liší odlišným spektrem opylovačů a evolučně ekologickými důsledky nákazy (kastrace samčí funkce rostliny oproti celkové kastraci jedince u Dianthus carthusianorum).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The proposed thesis aims to study dynamisc of distribution of anther smuts (Microbotryum spp.) within and among host plant populations. The main focus will be on different carryover effectiveness of different pollinator functional groups and influence of abiotic conditions on smut incidence rates. The thesis should build upon the student's preceding work on pathosystem of Dianthus carthusianorum and Micorbotryum shykoffianum and should be expanded to a new patosystem of Succisa pratensis and Microbotryum succisae, which differs from the former one in different pollinator spectrum and different ecological and evolutionary consequences of anther smut infection for host plants (male function sterlisation compared to total sterilisation in Dianthus carthusianorum).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK