Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Hygienické návyky v české společnosti
Název práce v češtině: Hygienické návyky v české společnosti
Název v anglickém jazyce: Hygiene habits of the Czech society
Klíčová slova: hygienické návyky, primární prevence, intekční onemocnění
Klíčová slova anglicky: hygiene habits, primary prevention, infectious diseases
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hygieny 3. LF UK (12-HYG)
Vedoucí / školitel: Mgr. Tereza Kopřivová Herotová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.11.2017
Datum zadání: 06.11.2017
Datum a čas obhajoby: 21.06.2019 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:07.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 21.06.2019
Oponenti: RNDr. Sylva Rödlová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
BENEŠ, Jiří. Infekční lékařství. 1. vyd. Praha, Galén, 2009, 651 s. ISBN 978-80-7262-644-1.
HAVLÍK, Jiří. Infekční nemoci. 2., rozš. vyd. Praha, Galén, 2002,186 s. ISBN 80-7262-173-4.
GÖPFERTOVÁ, Dana, PAZDIORA, Petr a DÁŇOVÁ, Jana. Epidemiologie:obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí. 2., přeprac. vyd. Praha,Karolinum, 2013, 224 s. ISBN 978-80-246-2223-1.
E-bug- London. E-Bug project information. Dostupné z: http://www.e-bug.eu/partners/index.html.

KOMÁREK, Lumír a PROVAZNÍK, Kamil. Ochrana a podpora zdraví. 1.vyd. Praha, Nadace CINDI ve spolupráci s 3. lékařskou fakultou UK Praha, 2011,99 s. ISBN 978-80-260-1159-0.
PODSTATOVÁ, Hana. Základy epidemiologie a hygieny. 1. vyd. Praha, Galén,2009, 158 s. ISBN 978-80-7262-597-0.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK