Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Die Sturm-und-Drang-Bewegung und ihre Spezifika in den Dramen von Jakob Michael Reinhold Lenz und Heinrich Leopold Wagner
Název práce v jazyce práce (němčina): Die Sturm-und-Drang-Bewegung und ihre Spezifika in den Dramen von Jakob Michael Reinhold Lenz und Heinrich Leopold Wagner
Název práce v češtině: Hnutí Sturm und Drang a jeho specifika v dramatech Jakoba Michaela Reinholda Lenze a Heinricha Leopolda Wagnera
Název v anglickém jazyce: The Movement Sturm und Drang and its Specific Characteristic in the Dramas by Jakob Michael Reinhold Lenz and Heinrich Leopold Wagner
Klíčová slova: Sturm und Drang, Drama, Jakob Michael Reinhold Lenz, Heinrich Leopold Wagner
Klíčová slova anglicky: Sturm und Drang, drama, Jakob Michael Reinhold Lenz, Heinrich Leopold Wagner
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: němčina
Ústav: Katedra germanistiky (41-KG)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Milan Tvrdík, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.10.2017
Datum zadání: 31.10.2017
Datum a čas obhajoby: 06.09.2019 08:30
Místo konání obhajoby: Spálená 10, Praha 1, SP216
Datum odevzdání elektronické podoby:11.07.2019
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2019
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
MANN, Otto. Geschichte des deutschen Dramas. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1963.
KOLLEKTIV FÜR LITERATURGESCHICHTE. Erläuterungen zur deutschen Literatur. Sturm und Drang. Berlin: Volk und Wissen Volkseigener Verlag, 1983.
BÖTTCHER, Kurt a GEERDTS, Jürgen. Kurze Geschichte der deutschen Literatur. Berlin: Volk und Wissen Volkseigener Verlag, 1981.
KARTHAUS, Ulrich. Sturm und Drang und Empfindsamkeit. Stuttgart: Reclam, 1978.
BERTRAM, Georg W. Philosophie des Sturm und Drang: eine Konstitution der Moderne. München: Wilhelm Fink Verlag, 2000.
UNGER, Thorsten. Handeln im Drama: Theorie und Praxis bei J. Chr. Gottsched und J. M. R. Lenz. Göttingen: Vandenhoeck  Ruprecht Verlag, 1993.
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá německým hnutím Sturm und Drang a jeho významem v literárním, historickém a filosofickém kontextu. Na základě poznatků z primární a sekundární literatury přibližuje hlavní představitele tohoto hnutí, významná díla a myšlenky. Pozornost je věnována zejména dramatu. Vlastní sledování je zaměřeno na dvě konkrétní díla: Der Hofmeister od Jakoba Michaela Reinholda Lenze a Die Kindermörderin od Heinricha Leopolda Wagnera. Práce se snaží zjistit, jak se v těchto dílech projevují specifika hnutí Sturm und Drang. Analýza těchto děl je východiskem pro porovnání obou dramat. Práce může posloužit jako studijní materiál, přibližující významnou kapitolu německé literatury.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The purpose of this bachelor´s thesis is to investigate the German movement Sturm und Drang (Storm and Stress) and its significance in the literary, historical and philosophical context. The findings from the primary and secondary literature give us an idea of the main representatives of the movement, significant works and thoughts. The principal focus of research is the drama. The subject of investigation were two particular works: Der Hofmeister by Jakob Michael Reinhold Lenz and Die Kindermörderin by Heinrich Leopold Wagner. The aim of the thesis is the find out how the specific characteristic of the movement Sturm und Drang is manifested in these works. The analysis of these works is the starting point for the comparison of the two dramas. The thesis can be used as study material dealing with an important chapter of the German literature.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK