Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příjem vlákniny ve vyspělých zemích a možnosti jeho zvyšování v populaci
Název práce v češtině: Příjem vlákniny ve vyspělých zemích a možnosti jeho zvyšování v populaci
Název v anglickém jazyce: Fiber intake in developed countries and possibilities for its increase in population
Klíčová slova: Vláknina, spotřeba vlákniny, celozrnné výrobky, funkční potraviny, zácpa, prebiotika
Klíčová slova anglicky: Dietary fiber, fiber consumption, whole grain products, functional foods, constipation, prebiotics
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: Ing. Hana Pejšová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 09.10.2017
Datum zadání: 09.10.2017
Datum a čas obhajoby: 04.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02793)
Oponenti: MUDr. Jarmila Křížová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se zabývá příjmem vlákniny a možnostmi jeho zvyšování. Hlavním cílem práce je zhodnotit skutečný příjem vlákniny v populaci a zjistit, zda lidé vlastně vědí, co to vláknina je a kolik by jí měli denně přijmout.
Teoretická část je zaměřena na vlákninu jako takovou. Je zde popsána její charakteristika, rozdělení, vlastnosti a zdroje. Také je zde prezentován vliv vlákniny na zdravotní stav člověka a důsledky při nedostatečném či naopak nadměrném příjmu vlákniny.
Praktická část je zaměřena na reálný příjem vlákniny v populaci. Je provedena formou dotazníkového šetření, v rámci kterého zjišťuji jaké vědomosti dotazovaní o vláknině mají, ale především jak často přijímají potraviny obsahující vlákninu. Dotazníky jsem rozdávala z velké části zákazníkům jedné nejmenované lékárny a zdravé výživy v Praze a ostatním kolemjdoucím. Celkem se mi podařilo vysbírat 84 dotazníků.
Ze zhodnocení výsledků vyplývá, že značná většina dotázaných má představu o tom, co je to vláknina a které potraviny ji obsahují nejvíce, ale už nevědí, jaký je doporučený denní příjem. Přesto polovina dotázaných si myslí, že přijímají vlákniny dostatek. Příjem vlákniny u mužů a žen nebyl až tak rozdílný. Největší odlišnost byla u konzumace ořechů a semínek. Ženy je konzumovaly mnohem častěji než muži. Další odlišností byla například konzumace ovoce a zeleniny. Zde velká část žen odpověděla, že tyto potraviny konzumují minimálně jedenkrát denně, zatímco muži ovoce konzumují maximálně jednou denně a zeleninu 3-5x týdně. Tyto výsledky jsou podrobně zpracovány a prezentovány v závěru diplomové práce.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This diploma thesis deals with fiber intake and possibilities of its increase. The main aim of the thesis is to evaluate the actual intake of fiber in the population and to find out whether people actually know what fiber is and what should be its daily intake.
The theoretical part is focused on fiber itself. It describes its characteristics, distribution, properties and sources. The effect of fiber on human health and the consequences of insufficient or excessive fiber intake are discussed as well.
The practical part is focused on the real intake of fiber in the population. It is done in the form of a questionnaire survey, in which I try to find out what knowledge of fiber people have, but also how often they consume foods containing fiber. Most of the questionnaires were handed out to customers of one unnamed pharmacy and healthy nutrition center in Prague and other passers-by. Altogether, I managed to collect 84 questionnaires.
The questionnaire results show that vast majority of respondents have an idea of what fiber is and which foods contain it most; however, they do not know what the recommended daily intake is. Still, half of the respondents think their diet includes enough fiber. The fiber intake in men and women was not much different. The most significant difference was in the consumption of nuts and seeds - women consumed them more often than men. Another difference was, for example, consumption of fruit and vegetables. A large proportion of women responded that they consume it both at least once a day, while men consume fruit at most once a day and vegetables 3-5 times a week. These results are assessed and presented at the end of the diploma thesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK