Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Preprimární vzdělávání ve srovnávací analýze právních norem vybraných evropských zemí
Název práce v češtině: Preprimární vzdělávání ve srovnávací analýze právních norem vybraných evropských zemí
Název v anglickém jazyce: Comparative analysis of pre-primary education in the selected EU countries
Klíčová slova: preprimární (předškolní) vzdělávání, zákon, vyhláška, mateřská škola
Klíčová slova anglicky: pre-primary education, law, notice, kindergarten
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jindřich Kitzberger
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.06.2017
Datum zadání: 08.10.2017
Datum a čas obhajoby: 31.05.2018 08:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M209, pedagogická laboratoř
Datum odevzdání elektronické podoby:17.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (management vzd.) (OSZD005MN)
Oponenti: prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je identifikovat rozdíly mezi právní úpravou preprimárního vzdělávání (dle klasifikace ISCED - 0) vybraných evropských zemí (např. Anglie, Francie, atp.) s právní úpravou ČR a případně doporučit vhodná legislativní opatření, které by mohl český zákonodárce přijmout za účelem zkvalitnění české právní úpravy. Dílčím cílem je porovnat dopady vzdělávací politiky a dlouhodobých záměrů na právní úpravy preprimárního vzdělávání.
Metody: Metody použité v práci budou monografické, zejména se bude jednat o komparaci tj. srovnávací analýzu.
Seznam odborné literatury
1. GRŮZOVÁ, Lucie a SYSLOVÁ Zora. Dvouleté dítě v předškolním vzdělávání. Brno: Masarykova univerzita, 2015, s. 64. ISBN 978-80-210-8114-7.
2. EUROPEAN COMMISSION, EACEA, EURYDICE. Early Childhood Education and Care systems in Europe. National Information Sheets – 2014/2015: Euridyce Facts and Figures. Luxembourg: Publications Office of the Europen Union, 2015, s. 56. DOI: 10.2797/48986. ISBN: 978-92-9201-990-7. Dostupné online z: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/dokuments/thematic_reports/191EN.pdf
3. JEŽKOVÁ Věra, DVOŘÁK Dominik, CHAPMAN Christopher. Školní vzdělávání ve Velké Británii. Praha: Karolinum, 2011, s. 190., ISBN 978-80-246-1784-8
4. PALONCYOVÁ Jana, BARVÍNKOVÁ Jana, KUCHAŘOVÁ Věra, SVOBODOVÁ Kamila a ŠŤASTNÁ Anna. Systém denní péče o děti do 6 let ve Francii a České republice. Praha: VÚPSV, 2013, ISBN 978-80-7416-119-3.
5. PRŮCHA, Jan a kol. Předškolní dítě a svět vzdělávání: přehled teorie, praxe a výzkumných poznatků. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 254, ISBN 978-80-7552-323-5
6. PRŮCHA, Jan. Srovnávací pedagogika: mezinárodní komparace vzdělávacích systémů. 3 aktual. Vyd. Praha: Portál, 2015, s. 333, ISBN 978-80-262-0870-9.
7. SYSLOVÁ Zora, BORKOVCOV8 Irena, PRŮCHA Jan. Péče a vzdělávání v raném věku: komparace české a zahraniční situace. Praha: Woters Kluwer ČR, 2014, s. 213, ISBN 978-80-7478-354-8.
8. Vzdělávání a péče v raném dětství v Evropě: překonávání sociálních a kulturních nerovností, Brussels: EACEA P9 Eurydice, Ústav pro informace a vzdělávání 2010, s. 188, DOI: 10.2797/13457, ISBN 978-92-9201-025-6
Předběžná náplň práce
Cílem této práce je identifikovat rozdíly mezi právní úpravou preprimárního vzdělávání (0 – dle klasifikace ISCED) ve vybraných zemí EU - Anglie, Francie a Rakouska a právní úpravou ČR. Dílčím cílem této práce je – na základě výsledků shora zmiňované analýzy – navrhnout právní úpravy, které by mohl přijmout český zákonodárce za účelem zkvalitnění české právní úpravy. Tato kvalifikační práce sestává ze čtyř částí. První část je úvodní a jsou v ní vysvětleny cíle práce, jakož i použitá metodologie. Druhá část je věnována preprimárnímu vzdělávání ve vybraných zemí EU. Třetí část je soustředěna na komparaci zahraniční a české právní úpravy. Konečně závěry a doporučení jsou shrnuty v části čtvrté. V závěru je konstatováno, že česká právní úprava se nikterak dramaticky neliší od právní úpravy anglické, francouzské nebo rakouské.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this thesis is to identify differences between the legal rules governing pre-primary education (ISCED classification – 0) in selected European countries - England, France and Austria with legal rules governing pre-primary education in the Czech Republic. Furthermore, the aim of this thesis is to propose amendments to law based on the comparison. The thesis is composed of four parts. First part is introductory. Basics are explained there as well as used methodology. Second part is devoted to pre-primary education in selected European countries. Third part focuses on comparison of Czech legal rules to foreign legal rules. Conclusions are to be drawn in fourth part.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK