Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vzdělávání seniorů se zaměřením na univerzitu třetího věku
Název práce v češtině: Vzdělávání seniorů se zaměřením na univerzitu třetího věku
Název v anglickém jazyce: Education of the elderly with a focus on the university of the third age
Klíčová slova: vzdělání, edukace, senior, stáří, stárnutí, univerzita třetího věku, Univerzita Karlova
Klíčová slova anglicky: Education, the elderly, senior, old age, aging, university of the third age, Charles University
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: RNDr. Mgr. Jana Leontovyčová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.10.2017
Datum zadání: 06.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.10.2017
Datum a čas obhajoby: 25.09.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 25.09.2018
Oponenti: Mgr. Jana Poláčková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Bakalářská práce popisuje problematiku vzdělávání seniorů se zaměřením na univerzitu třetího věku.
Práce je rozdělena na dvě části s to část teoretickou a praktickou.
Cílem práce je popsat jaké jsou možnosti vzdělávání seniorů v České Republice, funkce vzdělání, překážky při vzdělání a další aspekty této problematiky. Také práce vysvětluje pojem senior, stáří a stárnutí. Tímto se zabývá první část – teoretická.
Část druhá – praktická je zaměřena na charakteristiku účastníka univerzity třetího věku pomocí různých metod výzkumu.
Seznam odborné literatury
[1] DUFFKOVÁ, Jana, Lukáš URBAN a Josef DUBSKÝ. Sociologie životního stylu. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. Vysokoškolské učebnice (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk). ISBN 978-80-7380-123-6.
[2] HAŠKOVCOVÁ, Helena. Fenomén stáří. Vyd. 2., podstatně přeprac. a dopl. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. ISBN 978-80-87109-19-9.
[3] JANIŠ, Kamil a Jitka SKOPALOVÁ. Volný čas seniorů. Praha: Grada, 2016. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-5535-9.
[4] KLEVETOVÁ, Dana. Motivační prvky při práci se seniory. 2., přepracované vydání. Praha: Grada Publishing, 2017. Sestra (Grada). ISBN 978-80-271-0102-3.
[5] KŘIVOHLAVÝ, Jaro. Psychologie zdraví. Vyd. 2. Praha: Portál, 2003. ISBN 8071787744.
[6] MÜHLPACHR, Pavel. Gerontopedagogika. Brno: Masarykova univerzita, 2004. ISBN 80- 210-3345-2.
[7] MÜHLPACHR,Pavel. Geragog jako nová profese v procesu celoživotního vzdělávání. Pedagogická orientace 2002, . 4, s. 96-101. ISSN 1211-4669.
[8] ONDRÁKOVÁ, Jana. Vzdělávání seniorů a jeho specifika. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2012. ISBN 978-80-7465-038-3.
[9] ŠERÁK, Michal. Zájmové vzdělávání dospělých. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-551-6.
[10] ŠIPR, Květoslav. Jak zdravě stárnout. Rosice u Brna: Gloria, 1997. ISBN 80-901834-1-7.
[11] ŠPATENKOVÁ, Naděžda a Lucie SMÉKALOVÁ. Edukace seniorů: geragogika a gerontodidaktika. Praha: Grada, 2015. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-5446-8.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK