Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Život rodiny s dítětem s mentálním postižením
Název práce v češtině: Život rodiny s dítětem s mentálním postižením
Název v anglickém jazyce: The life of family with mental disordered child
Klíčová slova: Mentální retardace, sociální prostředí, rodina, dítě, výchova, vzdělávání
Klíčová slova anglicky: Mental retardation, social environment, family, child, upbringing, education
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: HTF - Katedra učitelství (28-08)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jitka Cintlová, Dr.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 06.10.2017
Datum zadání: 06.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 06.10.2017
Datum a čas obhajoby: 25.06.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:08.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 25.06.2018
Oponenti: PhDr. Ivana Nováková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Názvem bakalářské práce je Život rodiny s dítětem s mentálním postižením. V první části práce, teoretické, je rozebírána problematika mentálního postižení jako takového a psychické zvláštnosti jedinců, trpících mentální retardací, se zaměřením na vývoj takového dítěte v rodině. V praktické části jsou sledovány rodiny tří mentálně postižených dětí. Je zde popsáno a zhodnoceno soužití rodiny a vliv takto postiženého dítěte na rodinný život a také názor sociálního okolí. Je využita metoda kazuistiky a standardizovaného rozhovoru.
Seznam odborné literatury
BARTOŇOVÁ, Miroslava, Barbora BAZALOVÁ a Jarmila PIPEKOVÁ. Psychopedie: texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2007. ISBN 9788073151447.
ČERNÁ, Marie. Česká psychopedie: speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Vydání druhé. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. ISBN 9788024630717.
HARTL, Pavel a Helena HARTLOVÁ. Velký psychologický slovník. Ilustroval Karel NEPRAŠ. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-686-5.
HAVLÍK, Radomír a Jaroslav KOŤA. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-635-7.
LEMAN, Kevin. Sourozenecké konstelace. Vyd. 5. Přeložil Hana KAŠPAROVSKÁ. Praha: Portál, 2012. ISBN 978-80-7367-866-1.
MATOUŠEK, Oldřich. Rodina jako instituce a vztahová síť. 3., rozš. a přeprac. vyd. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-86429-19-9.
PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přeprac. a rozš. vyd. Brno: Paido, 2010. ISBN 9788073151980.
ŠVARCOVÁ-SLABINOVÁ, Iva. Mentální retardace: vzdělávání, výchova, sociální péče. Vyd. 3., přeprac. Praha: Portál, 2006. Speciální pedagogika (Portál). ISBN 80-7367-060-7.
VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie handicapu. Vyd. 2. opr. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2003. ISBN 8070837721.
VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-678-0.
VÁGNEROVÁ, Marie a Zuzana HADJ-MOUSSOVÁ. Psychologie handicapu. Vyd. 2. opr. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2003. ISBN 8070837632.
VÁGNEROVÁ, Marie a Zuzana HADJ-MOUSSOVÁ. Psychologie handicapu. Vyd. 2. opr. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2003. ISBN 8070837640.
VÁGNEROVÁ, Marie a Zuzana HADJ-MOUSSOVÁ. Psychologie handicapu. Vyd. 2. opr. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2003. ISBN 8070837659.
VALENTA, Milan a Oldřich MÜLLER. Psychopedie: [teoretické základy a metodika]. 3., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Parta, 2007. ISBN 9788073200992.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK