Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Kristův sestup do pekel
Název práce v češtině: Kristův sestup do pekel
Název v anglickém jazyce: Christ's descent into hell
Klíčová slova: Bible, První list Petrův, Exegeze, Sestup do pekel
Klíčová slova anglicky: Bible, First Epistle of Peter, Exegesis, Descent into Hell (Harrowing of Hell)
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra Nového zákona (27-NZ)
Vedoucí / školitel: doc. Jiří Mrázek, Th.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.10.2017
Datum zadání: 05.10.2017
Datum a čas obhajoby: 17.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2018
Oponenti: Mgr. Jan Dus, Th.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce Kristův sestup do pekel: Exegeze 1Pt 3,18—22 si klade za cíl poskytnutí výkladu dané biblické pasáže novozákonního Prvního listu Petrova, která bývá obecně chápána jako perikopa problematická k výkladu. První část práce ve stručnosti představuje První list Petrův v jeho celku: zmiňuje externí evidenci listu, dále se zaměřuje na problém autorství, s tím úzce související dataci vzniku, také zkoumá adresáta, literární formu a strukturu listu. Druhá část práce se zabývá pasáží 3,18–22, která bývá někdy nazývána také jako Kristův sestup do pekel. Na základě vlastního překladu oddílu z původního řeckého textu, na němž byla též provedena vlastní textová kritika, se práce pomocí odborných exegetických metod diachronních a synchronních snaží dopátrat původního významu textu.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis Descent of Christ into Hell: Exegesis of 1 Peter 3:18—22 aims to provide an interpretation of a passage of the First Epistle of Peter, part of the New Testament text considered to be a pericope problematic for interpretation. The first part of the thesis presents a brief overview of the First Epistle of Peter in its entirety. Thus, it focuses on the problem of authorship and closely related dating. It also examines the recipients, the literary form, and the structure of the letter. The second part of the work deals with the passage 3:18–22 which is sometimes called Christ‘s Descent into Hell. Based on a translation of the original Greek text, of which it also makes its own textual criticism, the thesis aims to examine the original meaning of the text using specialized diachronic and synchronous exegetical methods.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK