Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
"A Lover's Complaint": Shakespearova narativní báseň ve čtyřech českých překladech
Název práce v češtině: "A Lover's Complaint": Shakespearova narativní báseň ve čtyřech českých překladech
Název v anglickém jazyce: "A Lover's Complaint": Shakespeare's narrative poem in four different Czech translations
Klíčová slova: William Shakespeare|renesanční poezie|styl|překlad|translatologická analýza
Klíčová slova anglicky: William Shakespeare|Renaissance poetry|style|translation|translation analysis
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav translatologie (21-UTRL)
Vedoucí / školitel: Mgr. Šárka Brotánková, D.Phil.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.10.2017
Datum zadání: 04.10.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 14.06.2018
Datum a čas obhajoby: 07.09.2018 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:09.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce se zabývá čtveřicí českých překladů narativní básně „A Lover’s Complaint“ od Williama Shakespeara (Antonín Klášterský 1923, Jarmila Urbánková 1997, Martin Hilský 2009, Jiří Josek 2012). V první (teoretické) části si klade za úkol charakterizovat anglosaskou recepci tohoto často opomíjeného díla od jeho vydání až po současnost, zpracovat vývoj a proměnu kritických názorů na něj a ukázat, jak je pozice „Milenčina nářku“ v Shakespearovském kánonu provázána s významovou interpretací díla. Druhá část práce mapuje českou kritickou recepci a porovnává ji s recepcí anglosaskou. Stručně představuje překladatele díla do češtiny s ohledem na jejich literární a překladatelskou činnost a popisuje poetickou a překladatelskou normu charakteristickou pro období, ve kterém tvořili. Třetí (empirická) část práce se zaměřuje na formální a obsahovou analýzu originálu a jednotlivých překladů. Rozebírá původní báseň z hlediska poetické formy i obsahu. Dále přistupuje k analýze jednotlivých překladů a posuzuje, do jaké míry překlady odpovídají výchozímu textu po významové a formální stránce, případně k jakým posunům, ztrátám či naopak obohacením došlo v důsledku jednotlivých překladatelských řešení či tendencí. Zároveň porovnává rozdílné metody jednotlivých překladatelů. Hlavním cílem je popsat překladatelskou poetiku každého z nich a její vztah k poetice originálu.
Seznam odborné literatury
BASTLOVÁ, Zdeňka. Jarmila Urbánková. Praha: Československý spisovatel, 1987.
BLAHYNKA, Milan. Čeští spisovatelé 20. století: slovníková příručka. Praha: Československý spisovatel, 1985.
BRUKNER, Josef a Jiří FILIP. Poetický slovník. 2., upr. vyd., 1. vyd. v MF. Praha: Mladá fronta, 1997.
ČERVENKA, Miroslav a Květa SGALLOVÁ. Z večerní školy versologie. III, Polymetrie. Metrika překladu. Praha: Ústav pro českou literaturu Akademie věd České republiky, 1995.
ČERVENKA, Miroslav. Kapitoly o českém verši. K vydání připravili Květa Sgallová a Jiří Holý Praha : Karolinum, 2006.
ČERVENKA, Miroslav. Z večerní školy versologie, II, Sémantika a funkce veršových útvarů : versologický průvodce tvorbou generace devadesátých let. Pardubice: Akcent, 1991.
ČERVENKA, Miroslav. „Pětistopý jamb v 19. Století.“ Slovo a smysl ročník IV. (2007), č. 7, s. 190–227.
CHALUPNÝ, Emanuel. Josef Václav Sládek a lumírovská doba české literatury. Praha: Fr. Borový, 1916.
CHUDOBA, František. Kniha o Shakespearovi. Díl II., Dílo. Praha: Laichter, 1943.
DRÁBEK, Pavel. “Český Shakespeare mezi normalizací a koncem milénia.” In: Theatralia 2009, roč. 12, č. 1-2 [online]. Dostupné z: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/115571/1_Theatralia_12-2009-1_8.pdf?sequence=1
Drábek, Pavel. České pokusy o Shakespeara. Praha: Větrné mlýny, 2012, vydání první.
HAZZLIT, William. Characters of Shakespeare’s Plays. J.M. Dent, 1906.
HILSKÝ, Martin. “Jazyk a divadelní akce”. In: Souvislosti 2, 1998 [online]. Dostupné z: http://souvislosti.cz/298hil.html.
HILSKÝ, Martin. “O nepřeložitelnosti aneb Rytmus jako prvek významotvorný”. In: Souvislosti 2, 1998.
HILSKÝ, Martin. Shakespeare a jeviště svět. Druhé, doplněné vydání. Praha: Academia, 2015.
Hodrová, D. a kol. 2001. …na okraji chaosu… Poetika literárního díla 20. století. Praha : Torst, 2001.
HORÁLEK, Karel. Přehled vývoje českého a slovenského verše: [určeno pro posluchače fakulty filologické]. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1957.
HRABÁK, Josef. Z problémů českého verše. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964.
HRDINOVÁ, Radmila, “Shakespeare jako průvodce po dějinách českého divadla”, in: Divadelní noviny 8/2013 [online]. Publikováno 21. dubna 2013. Dostupné z: http://www.divadelni-noviny.cz/shakespeare-jako-pruvodce-po-dejinach-ceskeho-divadla.
HRDINOVÁ, Radmila, “Shakespeare je droga”, in: Divadelní noviny 22/2015 [online]. Publikováno 28. prosince 2015.
JACKSON, Mac D. P., Shakespeare’s A Lover’s Complaint: Its Date and Authenticity. Auckland: University of Auckland Press, 1965.
JAKOBSON, Roman. Poetická funkce. Jinočany : Nakladatelství H a H, 1995.
KERMODE, Frank. Shakespeare's Language. London: Penguin Books, 2000.
KERRIGAN, John. Motives of Woe: Shakespeare and "Female Complaint" - a Critical Anthology. Clarendon Press, 1991.
KLÁŠTERSKÝ, Antonín. Doslov, in: William Shakespeare, Periklés, kníže tyrský, Praha: J. Otto, 1992.
KLÁŠTERSKÝ, Antonín. Vzpomínky a portréty. Praha: Borový, 1934.
KOLÁR, Robert, Petr PLECHÁČ a Jakub ŘÍHA. Úvod do teorie verše. Praha: Akropolis, 2013.
KOSTIHOVÁ, Marcela. Shakespeare in transition : political appropriations in the postcommunist Czech Republic. Basingstoke, Hampshire; New York: Palgrave McMillan, 2010.
KRÁL, Josef a Jan JAKUBEC. O prosodii české. Část 1., Historický vývoj české prosodie. V Praze: Nákladem České akademie věd a umění, 1923.
KUNDERA, Ludvík. “K technice nové poesie”, in: Doba 1, 1945 – 47.
KUNDERA, Ludvík. “Z nových básnických překladů”, in: Doba 1, 1945 – 47.
LEVÝ, Jiří a Jiří HONZÍK. České teorie překladu (1), Vývoj překladatelských teorií a metod v české literatuře [online]. Vydání druhé (rozdělené do dvou svazků). Praha: Ivo Železný, 1996. Dostupné z: http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html.
LEVÝ, Jiří a Jiří HONZÍK. České teorie překladu (2) [online]. Vydání druhé (rozdělené do dvou svazků). Praha: Ivo Železný, 1996. Dostupné z: http://alephuk.cuni.cz/CKIS-28.html.
LEVÝ, Jiří. Umění překladu. Praha: Ivo Železný, 1998.
MALÝ, Radek. “K otázce tzv. nepřeložitelnosti poezie”. In: Slavica litteraria 15, 2012, 1. Dostupné z: https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/124352/1_SlavicaLitteraria_15-2012-1_14.pdf?sequence=1.
MÁNEK, Bohuslav. Překlady anglické a americké poezie v období Máje. Kandidátská a dizertační práce FFUK, Praha, 1983.
Masnerová, E. 2002. “K překladové tvorbě od osmdesátých let 19. století do roku 1941”. In: Kapitoly z dějin českého překladu (ed. M. Hrala). Praha : Karolinum, 2002.
MATHESIUS, Vilém. “Poznámky o překládání cizího blankversu a o českém verši jambickém vůbec”. In: Slovo a slovesnost 9, 1943.
MUKAŘOVSKÝ, Jan, Hana MUKAŘOVSKÁ a Rudolf HAVEL. Studie z poetiky. Praha: Odeon, 1984.
ROBERTSON, J.M. Shakespeare and Chapman : a Thesis of Chapman's Authorship of "A lover's complaint" and His Origination of "Timon of Athens" with Indications of Further Problems. Fisher Unwin, 1917.
SGALLOVÁ, Květa. O českém verši. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015.
SHAKESPEARE, William a John KERRIGAN. The Sonnets and A Lover's Complaint. London : Penguin Books, 1999.
SHAKESPEARE, William. Dílo. Přeložil Martin Hilský. Praha: Academia, 2011.
SHAKESPEARE, William. Historie. Přeložili Josef Václav Sládek, Antonín Klášterský, Jaroslav Vrchlický. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1964.
SHAKESPEARE, William. Sonety. Přeložil Jiří Josek. Praha: Romeo, 2008.
SHAKESPEARE, William. Sonety; Milenčin nářek. Přeložila Jarmila Urbánková. Třebíč: Arca JiMfa, 1997.
SLOUPOVÁ, Jitka. “Co Čech, to Hamlet: Enjoying Hamlet”, in: Svět a divadlo 4, 2000.
STŘÍBRNÝ, Zdeněk a Lois POTTER. The Whirligig of Time: Essays on Shakespeare and Czechoslovakia. Newark: University of Delaware Press, 2007. ISBN 0-87413-956-2.
TOURY, Gideon. Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam: J. Benjamins 1995.
VANČURA, Zdeněk. Pohledy na anglickou a americkou literaturu. Praha: Odeon, 1983.
VRBA, Jan. Antonín Klášterský. Praha: Česká akademie věd a umění, 1941.
Další literatura bude zadávána v průběhu práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK