Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj a vzdělávání pedagogů v preprimárním vzdělávacím systému
Název práce v češtině: Rozvoj a vzdělávání pedagogů v preprimárním vzdělávacím systému
Název v anglickém jazyce: Development and education of teachers in the pre-primary education system
Klíčová slova: Vzdělávání pedagogických pracovníků, rozvoj pedagogických pracovníků, vzdělávací systém
Klíčová slova anglicky: Pedagogues education, pedagogues development, educational system
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.06.2017
Datum zadání: 01.10.2017
Datum a čas obhajoby: 31.05.2018 08:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M209, pedagogická laboratoř
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (management vzd.) (OSZD005MN)
Oponenti: prof. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., MBA, mimořádný profesor Univerzity Karlovy
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zpracujte problematiku rozvoje a vzdělávání pedagogických pracovníků v preprimárním vzdělávacím systému. Realizujte šetření na téma nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s přihlédnutím k možnostem poskytnutí různých dotací z Evropských sociálních a strukturálních fondů. Výsledky zpracujte a navrhněte doporučení pro praxi.
Seznam odborné literatury
HELUS, Zdeněk, Noemi BRAVENÁ a Marta FRANCLOVÁ. Perspektivy učitelství. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 9788072905966.
KOHNOVÁ, Jana. Profesní rozvoj učitelů a cíle školního vzdělávání. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2012. ISBN 978-80-7290-625-3.
KRATOCHVÍLOVÁ, Jana, Hana HORKÁ a Lucie CHALOUPKOVÁ. Rozvoj osobnostních a profesních kompetencí učitele 1. stupně základní školy. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 9788021078949.
LACINA, Lubor, Petr ROZMAHEL a Jitka KOMINÁCKÁ. Příručka mentoringu: posilování mentorských kapacit pedagogů. Brno: Barrister & Principal, 2016. ISBN 9788074850677.
SEMRÁD, Jiří, Alena VALIŠOVÁ, Pavel ANDRES a Milan ŠKRABAL.Výchova, vzdělávání a výzvy nové doby. Brno: Paido, 2016. ISBN 9788073152581.
RÝDL, Karel a Eva ŠMELOVÁ. Vývoj institucí pro předškolní výchovu (1869-2011). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. ISBN 9788024430331.
TRUNDA, Michal. Zákon o pedagogických pracovnících s odborným výkladem. 2. vyd. Třinec: RESK, 2014. ISBN 9788087675052.
Předběžná náplň práce
Práce se zabývá tématem rozvoje a vzdělávání pedagogických pracovníků v preprimárním vzdělávacím systému, se zaměřením na požadavky na vzdělání budoucích pedagogů, které je adekvátní k naplnění pozice pedagoga v systému preprimárního vzdělávání. Na fenomén vzdělávání pedagogů preprimárního systému lze nahlížet z mnoha různých pohledů. Lze hodnotit z hlediska kvality dosaženého vzdělání, z hlediska odvedené práce pedagoga, nebo z hlediska nadání pedagoga. Samotný výzkum je zaměřen na doporučení a nabídky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků s přihlédnutím k možnostem poskytnutí různých dotací z Evropských sociálních a strukturálních fondů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Diploma thesis encludes theme of development and education of preprimary pedagogues, deals with the requirements for the education of future pedagogues, which is adequate to fulfill the position of a pedagogue in the system of preprimary education. The phenomenon of educator education of the preprimary system can be viewed from many different perspectives. It can be evaluated in terms of the work done by the teacher or in terms of the talent of the teacher. The research itself focuses on the recommendations and offers of further education of pedagogical staff, taking into account the possibilities of providing various subsidies from the European Social and Structural Funds.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK