Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Funkce ředitele v konceptu preprimárního vzdělávání
Název práce v češtině: Funkce ředitele v konceptu preprimárního vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Headmaster’s function in the concept of preprimary education
Klíčová slova: management vzdělávání, preprimární vzdělávání, legislativa, řízení, ředitel
Klíčová slova anglicky: management of education, preprimary education, legislation, management, headmaster
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.06.2017
Datum zadání: 01.10.2017
Datum a čas obhajoby: 31.05.2018 08:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M209, pedagogická laboratoř
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (management vzd.) (OSZD005MN)
Oponenti: prof. PaedDr. Ivan Pavlov, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Zpracujte analýzu a hodnocení procesů a řízení v konceptu předškolního vzdělání, se zaměřením na jeho kvality výchovně-vzdělávacích procesů v mateřské škole a úlohu ředitele mateřských škol. V praktické části využijte teoreticko-empirická metoda zpracování pomocí dotazníkového šetření a řízených rozhovorů. Výsledky zpracujte a navrhněte doporučení pro praxi.
Seznam odborné literatury
SYSLOVÁ, Zora. Jak úspěšně řídit mateřskou školu. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012. ISBN 978-80-7357-976-0.
NEKLAPILOVÁ, Vladimíra. Management mateřských škol: praktické rady pro ředitelky mateřských škol. Praha: Raabe, 2012. ISBN 978-80-87553-58-9.
BURIÁNKOVÁ, Jana, Věra JAKOUBKOVÁ a Hana NÁDVORNÍKOVÁ. Vedení mateřské školy. Praha: Raabe, 2002. ISBN 80-902189-2-X.
TROJAN, V., I. TROJANOVÁ a M. PUŠKINOVÁ. Zástupce ředitele aneb Život mezi mlýnskými kameny. Praha: Wolters Kluwers ČR, 2015. ISBN 978-80-7478-854-3.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce je zaměřena na analýzu řídící funkce ředitele v preprimárním vzdělávání na základě analýzy legislativy, pracovních činností pedagogických pracovníků - učitele, zástupce a ředitele. Praktická část analyzuje výsledky z dotazníkového šetření a řízeného rozhovoru s ředitelem MŠ.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis is focused on the analysis of the director's function in pre-primary education based on analysis of legislation, work activities of pedagogical staff - teachers, deputy and director. The practical part analyzes the results from a questionnaire survey and a controlled interview with the headmaster of the kindergarten.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK