Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Prírodovedné úlohy výskumu PISA – analýza výsledkov českých žiakov
Název práce v jazyce práce (slovenština): Prírodovedné úlohy výskumu PISA – analýza výsledkov českých žiakov
Název práce v češtině: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA 2015 – analýza výsledků českých žáků
Název v anglickém jazyce: Science tasks of PISA 2015 research - analysis of Czech pupils` results
Klíčová slova: PISA 2015, přírodovědná gramotnost, výsledky českých žáků, trendová otázka, kompetence, znalost
Klíčová slova anglicky: PISA 2015, scientific literacy, Czech pupils` results, trend question, competence, knowledge
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Dana Mandíková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2017
Datum zadání: 27.09.2017
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.10.2017
Datum a čas obhajoby: 04.09.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:19.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2018
Oponenti: Mgr. Radek Blažek
 
 
 
Zásady pro vypracování
1) Prostudovat materiály publikované k výzkumu PISA, seznámit se s úlohami použitými ve výzkumu a databázemi výsledků.
2) Vybrat a uspořádat data k výsledkům českých žáků v přírodovědných a zejména fyzikálně zaměřených úlohách výzkumu PISA 2015.
3) Doplnit celkový přehled výsledků českých žáků v přírodovědných úlohách v časovém vývoji o výsledky v šetřeních 2012 a 2015.
4) Vytvořit přehled výsledků českých žáků podle vědomostí, kompetencí a kontextu, na které byly úlohy zaměřeny, a podle typu otázek.
5) U uvolněných, fyzikálně zaměřených úloh provést podrobnější rozbor výsledků.
6) Vytvořit databázi uvolněných přírodovědných fyzikálně zaměřených úloh a připravit je k zveřejnění na webu.
Seznam odborné literatury
[1] OECD (2016), PISA 2015 Results (Volume I, Volume II) PISA, OECD Publishing.
[2] PISA 2015 koncepční rámec hodnocení přírodovědné gramotnosti. Pracovní překlad draftu.
[3] BLAŽEK, R., PŘÍHODOVÁ, S.: Mezinárodní šetření PISA 2015. Národní zpráva. Přírodovědná gramotnost. ČŠI, Praha 2016
[4] OECD (2013), PISA 2012 Results: What Students Know and Can Do – Student performance in Mathematics, Reading and Science (Volume I), PISA, OECD Publishing.
[5] PALEČKOVÁ, J., TOMÁŠEK, V. a kol.: Hlavní zjištění PISA 2012. Matematická gramotnost patnáctiletých žáků. ČŠI, Praha 2013.
[6] HAVLÍČEK, K.: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA 2009 - analýza výsledků českých žáků. Bakalářská práce. MFF UK, Praha 2012
[7] BAŠÁTKOVÁ, K.: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA - analýza výsledků českých žáků. Bakalářská práce. MFF UK, Praha 2009
[8] PALEČKOVÁ, J. a kol.: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2009. Umíme ještě číst? ÚIV, Praha 2010.
[9] PALEČKOVÁ, J. a kol.: Hlavní zjištění výzkumu PISA 2006. Poradí si žáci s přírodními vědami? ÚIV, Praha 2007.
[10]FRÝZKOVÁ, M., PALEČKOVÁ, J.: Přírodovědné úlohy výzkumu PISA. ÚIV, Praha 2007.
[11]PALEČKOVÁ, J., TOMÁŠEK, V.: Učení pro zítřek. Praha, ÚIV, 2005.
[12]PALEČKOVÁ, J., MANDÍKOVÁ, D.: Netradiční přírodovědné úlohy. ÚIV, Praha 2003
[13]STRAKOVÁ, J. a kol.: Vědomosti a dovednosti pro život. Čtenářská, matematická a přírodovědná gramotnost patnáctiletých žáků. Praha, ÚIV, 2002
[14]Měření vědomostí a dovedností. Nová koncepce hodnocení žáků. Praha, ÚIV 1999
Předběžná náplň práce
V rámci práce bude provedena hlubší analýza výsledků českých žáků v přírodovědných úlohách výzkumu PISA 2015. Výsledky budou sledovány s ohledem na jednotlivé aspekty přírodovědné gramotnosti (vědomosti, kompetence, kontext) a typy otázek. U fyzikálně zaměřených úloh bude proveden podrobnější rozbor výsledků. V rámci práce bude vytvořena databáze uvolněných přírodovědných fyzikálně zaměřených úloh. Téma navazuje na bakalářské práce K. Bašátkové a K. Havlíčka, které se zabývaly výsledky českých žáků v předchozích šetřeních výzkumu PISA.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Deeper analysis of czech pupil`s results in science tasks of PISA 2015 research will be done. Results will be discussed with respect to three aspects of scientific literacy (knowledge, competencies, contexts) and type of item. Particular attention will be paid to results of physical items.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK