Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Oxadiazoly ako potenciálne liečivá III.
Název práce v jazyce práce (slovenština): Oxadiazoly ako potenciálne liečivá III.
Název práce v češtině: Oxadiazoly jako potenciální léčiva III.
Název v anglickém jazyce: Oxadiazoles as potential drugs III.
Akademický rok vypsání: 2017/2018
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Marta Kučerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.09.2017
Datum zadání: 21.06.2018
Datum a čas obhajoby: 03.06.2019 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:13.05.2019
Datum proběhlé obhajoby: 03.06.2019
Oponenti: doc. PharmDr. Mgr. Martin Krátký, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teoretická část práce bude sepsána po prostudování literatury související se zadanou problematikou. Experimenty budou prováděny v laboratořích Katedry farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy. Dosažené výsledky budou kriticky zhodnoceny v diskusi. Závěrečná úprava diplomové práce bude provedena tak, aby rozsah a členění diplomové práce odpovídaly požadavkům kladeným na práce farmaceuticko-chemického charakteru na Farmaceutické fakultě UK a zohledňovala Doporučení pro vypracování kvalifikačních prací na katedře 190, dostupné z: https://intranet.faf.cuni.cz/Studijni-materialy/KFCHKL/.
Seznam odborné literatury
počítačové databáze (PubMed, Web of Science, SciFinder, Reaxys)
originální časopisecká, knižní a patentová literatura
Metodika tvorby bibliografických citací. Dostupné z: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_2011.html
Doporučení redaktorům odborných a popularizačních časopisů přírodovědeckého zaměření, autorům vysokoškolských i středoškolských přírodovědných učebnic a tvůrcům odborných právních textů s touto problematikou. Chem. Listy. 2004, 98, 943 – 949
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK