Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Znaky českého znakového jazyka pro vybraná toponyma - pražské čtvrti
Název práce v češtině: Znaky českého znakového jazyka pro vybraná toponyma - pražské čtvrti
Název v anglickém jazyce: Czech Signs for Selected Toponyms - Prague City's boroughs
Klíčová slova: český znakový jazyk|toponyma|motivovanost v jazyce|město Praha|městské čtvrti
Klíčová slova anglicky: Czech sign language|toponyms|language motivation|Prague city|boroughs
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav jazyků a komunikace neslyšících (21-UJKN)
Vedoucí / školitel: Mgr. Hana Dufková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.05.2016
Datum zadání: 23.05.2016
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum a čas obhajoby: 05.09.2018 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2018
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Radka Nováková
 
 
 
Konzultanti: Milena Čiháková
Zásady pro vypracování
Cílem práce je elicitovat znaky českého znakového jazyka z oblasti toponym-oikonym, konkrétně názvů pražských čtvrtí, a následně provést analýzu získaného materiálu se zaměřením na motivovanost znaků. Dílčím cílem je vytvoření CD-ROMu s prezentací sebraného materiálu. Postup práce:

1. Studium literatury a dalších zdrojů.
2. Shrnutí poznatků o vlastních jménech místních dle odborné literatury. Charakteristika vlastních jmen místních ve znakových jazycích na základě přečtené literatury.
3. Prostudování a vymezení pojmů: motivace/motivovanost, ikoničnost, etymologie a lidová etymologie. Charakteristika těchto pojmů v českém znakovém jazyce.
4. Přehled územního dělení Prahy.
5. Sběr materiálu s využitím metody elicitace. Řízené rozhovory s neslyšícími uživateli českého znakového jazyka z Prahy, ve kterých bude cílem zjistit motivaci vzniku (lidovou etymologii) formy znaků českého znakového jazyka pro pojmenování čtvrtí Prahy.
6. Srovnání znaků získaných od respondentů se znaky zaznamenanými ve slovnících ČZJ, v internetových zdrojích a v dalších dostupných materiálech. Popis, analýza, klasifikace a vyhodnocení shromážděného materiálu.
8. Vytvoření CD-ROMu s videonahrávkami znaků získaných od respondentů (využití neslyšícího figuranta), které bude přiloženo k bakalářské práci.
9. Závěr: Usouvztažnění teoretické a praktické části práce, shrnutí poznatků, diskuze.
Seznam odborné literatury
ERHART, A. – VEČERKA, R. Úvod do etymologie. Praha: SPN, 1981. FALTÍNOVÁ, R. Propriálně pojmenovací akty v českém znakovém jazyce. Praha: FF UK, 2005. Diplomová práce. FISCHER, O. – Nänny, M. The Motivated Sign: Iconicity in Language and Literature 2. Philadelphia, PA: John Benjamins Pub. Co., 2000, 2001. FRISHBERG, N. Historical Change: From Iconicity to Arbitrary. In KLIMA, E. S. – BELLUGI, U. The Signs of Language. Cambridge, London: Harvard University Press, 1979, s. 67–83. FRITZ, M. Znaky pro základní kalendářní jednotky v českém znakovém jazyce. Praha: FF UK, 2014. Bakalářská práce. HEJLOVÁ, L. Motivovanost vybraných toponym města Prahy v českém znakovém jazyce. Praha: FF UK, 2011. Bakalářská práce. KASTNEROVÁ, E. Pražské památky v kultuře českých neslyšících a jejich pojmenování v českém znakovém jazyce. Praha: FF UK, 2012. KUCHAŘOVÁ, L. Znaky států Evropy v českém znakovém jazyce. Praha: FF UK, 2006. Bakalářská práce. MACHEK, V. Etymologický slovník jazyka českého. Praha: Lidové noviny, 1971. NONAKA, A. Toponyms in Ban Khor Sign Language. The University of Texas at Austin (USA), 2015. PAALES, L. On The System Of Place Name Signs In Estonian Sign Laguage. University of Tartu, 2010. PETŘÍČKOVÁ, J. Vizuální motivovanost ve slovní zásobě českého znakového jazyka. Praha: FF UK, 2006. Bakalářská práce. PIZZUTO, E. – VOLTERRA, V. Iconicity and Transparency in Sign Languages: A Cross Linguistics Cross-Cultural View. In EMMOREY, K. – LANE, H. The Signs of Language Revisited: An Anthology to Honor Ursula Bellugi and Edward Klima. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 2000. s. 229–249. REJZEK, J. Český etymologický slovník. Voznice: Leda, 2001. REJZEK, J. Lidová etymologie v češtině. Praha: Karolinum, 2009. REVILLA, B. Place Names In Israeli Sign Language. University of North Dakota, 2009. ŘEHÁKOVÁ, K. Tvoření nových znaků. In JANOTOVÁ, N. – ŘEHÁKOVÁ, K. Surdopedie. Komunikace sluchově postižených 1. Praha: SPN, 1990. ŠMILAUER, V. Úvod do toponomastiky: Nauky o vlastních jménech zeměpisných. Praha: SPN, 1963. ŠRÁMEK, R. Úvod do obecné onomastiky. Brno: Masarykova univerzita, 1999. TETAUEROVÁ, I. Vlastní jména místní v českém znakovém jazyce: znaky větších měst České republiky a hlavních měst v Evropě. Praha: FF UK, 2008. Bakalářská práce. WILCOX, P. P. Removing the Shroud of Iconicity. In WILCOX, P. P. Metaphor in American Sign Language. Washington, D.C.: Gallaudet University Press, 2000, s. 36–53.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK